Šiauliuose atminimo lentos J. Noreikai nukabinimas nesvarstomas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šio­mis die­no­mis prie at­mi­ni­mo len­tos J. Noreikai ant bu­vu­sio Šiau­lių ap­skri­ties pa­sta­to at­si­ra­do pa­merk­tų gė­lių ir tris­pal­vė vė­lia­vė­lė.

Vil­niu­je nuo Moks­lų aka­de­mi­jos Vrub­levs­kių bib­lio­te­kos pa­sta­to sie­nos šeš­ta­die­nio ry­tą nu­ka­bi­nus daug dis­ku­si­jų su­kė­lu­sio ka­ri­nin­ko Jo­no No­rei­kos-Ge­ne­ro­lo Vėt­ros at­mi­ni­mo len­tą, žvilgs­niai ėmė kryp­ti ir į Šiau­lius. Čia ant bu­vu­sio Šiau­lių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to 2010 me­tais bu­vo pa­ka­bin­ta at­mi­ni­mo len­ta, pa­žy­min­ti, kad ten 1941–1943 me­tais Jo­nas No­rei­ka dir­bo Šiau­lių ap­skri­ties vir­ši­nin­ku.

Nors šis įam­ži­ni­mo ženk­las kol kas mies­to bend­ruo­me­nė­je dis­ku­si­jų ne­ke­lia, ta­čiau po Vil­niaus įvy­kių ne­ti­kė­tai prie at­mi­ni­mo len­tos at­si­ra­do pa­merk­tų gė­lių ir Lie­tu­vos vė­lia­vė­lė.

Ar nė­ra ke­ti­ni­mų nuim­ti iš šią prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mo po­li­ti­nio vei­kė­jo ir ka­ri­nin­ko at­mi­ni­mo len­tą?

Da­lį Vil­niaus gat­vės 263 pa­sta­to uži­ma Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Me­ro pa­dė­jė­ja Ri­ta Ža­dei­ky­tė pa­ko­men­ta­vo, kad pa­sta­tas pri­klau­so Vals­ty­bi­niam tur­to fon­dui. Be Sa­vi­val­dy­bės ja­me dir­ba dar ke­lios vals­ty­bi­nės įstai­gos.

„Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri nei jo­kių tei­sių į ją nei pa­rei­gos ją nuim­ti. Juo la­biau, kad mes ne­su­si­lau­kė­me jo­kių gy­ven­to­jų reak­ci­jų dėl to“, – sa­kė R. Ža­dei­ky­tė.

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Bud­rys pa­ko­men­ta­vo, kad žiū­rint for­ma­liai, tai mi­nė­ta at­mi­ni­mo len­ta nė­ra įra­šy­ta į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, ta­čiau tiek pa­ts pa­sta­tas, tiek ši len­ta yra de­par­ta­men­to dė­me­sio lau­ke.

R. Bud­rys aiš­ki­no, kad šian­dien spren­di­mą pa­ša­lin­ti at­mi­ni­mo len­tą ga­li priim­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, nes pa­sta­tas sto­vi mies­te.

Šiau­lių mies­to me­rą pa­va­duo­jan­tis vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad jo­kių pra­šy­mų iš vi­suo­me­nės dėl at­mi­ni­mo len­tos nu­kė­li­mo nė­ra gau­ta, to­dėl šis klau­si­mas Sa­vi­val­dy­bė­je ne­svars­to­mas.

R. Bud­rys pa­ste­bė­jo, kad Šiau­liuo­se pa­ka­bin­ta at­mi­ni­mo len­ta J. Noreikai ski­ria­si nuo tos, ku­ri ka­bė­jo Vil­niu­je.

„Pas mus ji pa­ka­bin­ta ne dėl po­li­ti­nių da­ly­kų, o dėl to, kad jis šia­me pa­sta­te dir­bo. Kaip ir nė­ra jo­kio pa­grin­do jos nui­mi­nė­ti“, – ver­ti­no pa­mink­lot­var­ki­nin­kas.

Jis ti­ki­no, jog sky­rius ke­ti­nąs ini­ci­juo­ti, kad pa­sta­tas Vil­niaus 263 Šiau­liuo­se kar­tu su at­mi­ni­mo len­ta bū­tų įtrauk­ti į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.

„Šiam pa­sta­tui ky­la vi­so­kių pa­vo­jų. Tur­to ban­kas tu­rė­jo ke­ti­ni­mų jį ap­šil­tin­ti. Tai yra tar­pu­ka­rio mo­der­niz­mo pa­vyz­dys ir pas mus yra sau­go­mas. Ne­si­no­rė­tų, kad jį ap­kli­juo­tų kaip teat­rą ar­ba teis­mą. Bet šian­dien tei­si­nės ap­sau­gos nė­ra, ir jei­gu kaž­kas už­si­no­rė­tų tai pa­da­ry­ti, mes ne­ga­lė­tu­me ap­gin­ti. To­dėl tu­ri­me įra­šy­ti į re­gist­rą su vi­sa at­mi­ni­mo len­ta. Ta­da iš­si­spręs ir jos klau­si­mas“, – sa­kė Šiau­lių sky­riaus va­do­vas.

Komentarai

evaldas    Pen, 2019-08-02 / 18:56
tikrai jis čia dirbo, ir nurodymą perkelti Šiaulių apskrities žydus į Žagarę - čia pasirašė. Įamžinta Holokausto organizatoriaus darbovietė
Antanas    Pen, 2019-08-02 / 20:57
Kažkas panašaus į provokaciją arba nesantaikos kurstymą? Ar šis straipsnis skirtas tiems, kurie ims organizuoti protestą, kad lenta būtų nuksbinta?
vilnietis    Sek, 2019-08-04 / 15:50
ilnietis joks jis herojus, nuimkite lenta, pasekite Vilniaus pavyzdziu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.