Šiaulių miesto ir rajono vandens telkiniuose maudytis galima

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Praei­tą sa­vai­tę at­lik­tų ty­ri­mų me­tu nu­sta­ty­ta, kad Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no mau­dyk­lo­se mau­dy­tis ga­li­ma – mik­ro­bio­lo­gi­nė tar­ša ne­vir­ši­ja leis­ti­no ri­bi­nio dy­džio.

Prieš po­rą sa­vai­čių bu­vo ne­re­ko­men­duo­ja­ma mau­dy­tis Rė­ky­vos eže­re ties Ba­čiū­nais. Praei­tą sa­vai­tę at­li­kus pa­kar­to­ti­nius ty­ri­mus, nu­sta­ty­ta, kad Ba­čiū­nų mau­dyk­lo­je mik­ro­bio­lo­gi­nė tar­ša ne­vir­ši­ja leis­ti­no ri­bi­nio dy­džio ir mau­dy­tis ga­li­ma.

Ki­to­se Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no mau­dyk­lo­se, praei­tos sa­vai­tės at­lik­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis, mik­ro­bio­lo­gi­nė tar­ša ne­vir­ši­ja leis­ti­nų ri­bi­nių dy­džių, van­dens žy­dė­ji­mas ne­pas­te­bė­tas, pa­plū­di­mių smė­ly­je kir­mi­nų kiau­ši­nė­lių ir ler­vų neap­tik­ta.

Van­dens tem­pe­ra­tū­ra sie­kia 18 laips­nių ši­lu­mos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.