Šiaulių dviračių diena – ne tik patyrusiems dviratininkams

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių dvi­ra­čių die­nos or­ga­ni­za­to­riai, po­li­ci­jos ir UAB "Bus­tu­ras" at­sto­vai pri­sta­tė sek­ma­die­nį vyk­sian­tį ren­gi­nį, ku­ris kas­met su­trau­kia di­de­lį bū­rį dvi­ra­ti­nin­kų ir žiū­ro­vų.
Pas­ku­ti­nį lie­pos sek­ma­die­nį, lie­pos 28 die­ną, tra­di­ciš­kai Šiau­liuo­se vyks mies­to spor­to en­tu­zias­tų jau de­vin­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mos plen­to dvi­ra­čių lenk­ty­nės. Šiau­lių dvi­ra­čių die­no­je kvie­čia­mi da­ly­vau­ti ir mė­gė­jai, ir pro­fe­sio­na­lai, ir tie, ku­riems dvi­ra­tis – lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo ar su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė.

Kei­čia­si star­to vie­ta

Dėl re­mon­tuo­ja­mų mies­to cent­ro gat­vių ir aikš­čių Šiau­lių dvi­ra­čių die­na šiais me­tais įsi­kurs nau­jo­je erd­vė­je – prie Talk­šos eže­ro, kur po var­žy­bų da­ly­viai ga­lės su­reng­ti pik­ni­kus, mė­gau­tis van­dens pra­mo­go­mis, už­kąs­ti "FOX Spot" ka­vi­nė­je.

Eže­ro pa­kran­tė tą die­ną virs dvi­ra­čių ir spor­to mė­gė­jų mies­tu, ku­ria­me bus įreng­tos spor­to aikš­te­lės, vai­kų lauks įvai­rios spor­ti­nės pra­mo­gos, ku­rias or­ga­ni­zuos ir ves spor­to cent­ro "Du­by­sa" tre­ne­riai. Vie­nin­te­lio Šiau­liuo­se "Sun­Ci­ty Cross­Fit" spor­to klu­bo tre­ne­riai ves pa­ro­do­mą­ją tre­ni­ruo­tę, kvies jung­tis ir iš­ban­dy­ti jė­gas spe­cia­lio­se už­duo­ty­se.

Ne pir­mi me­tai Šiau­lių dvi­ra­čių die­nos or­ga­ni­za­to­riai daug dė­me­sio ski­ria dvi­ra­čių mė­gė­jams, ko­man­doms ir vai­kams. Ne išim­tis ir šie me­tai – šiau­lie­čiai ir mies­to sve­čiai, už­si­re­gist­ra­vę į gru­pę "Min­ki­me kar­tu", tra­di­ciš­kai mins sim­bo­li­nį 7 ki­lo­met­rų lenk­ty­nių ra­tą.

Tie, ku­rie į šią gru­pę su­spė­jo už­si­re­gist­ruo­ti iki lie­pos 23 die­nos, gaus var­di­nius nu­me­rius ir at­mi­ni­mo ženk­le­lius bei rė­mė­jų sal­dė­sių.

"Kvie­čia­me ir įmo­nių ko­lek­ty­vus jung­tis į ko­man­das. Ko­man­dos, iš­si­sky­ru­sios sa­vo ap­ran­ga ir ma­siš­ku­mu, bus ap­do­va­no­ja­mos rė­mė­jų pri­zais. Tai pui­ki ga­li­my­bė ne pa­si­var­žy­ti, o ak­ty­viai, spor­tiš­kai pra­leis­ti lai­ką su ko­lek­ty­vo na­riais. Ap­do­va­no­ji­mai ko­man­doms įspū­din­gi, pra­džiu­gins bet ku­rią ko­man­dą – pir­mo­sios vie­tos pri­zas – dvi­ra­tis, ant­ro­sios ir tre­čio­sios – Šiau­lių van­den­len­čių par­ko "FOX Spot" pra­mo­gos bei kvie­ti­mas pa­žin­ti­nei tre­ni­ruo­tei "Sun­Ci­ty Cross­fit" klu­be", – kvie­tė vie­na iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių ir Šiau­lių ban­ko ko­man­dos at­sto­vė Jur­gi­na Jan­kaus­kie­nė.

"Min­ki­me kar­tu" gru­pė star­tuos 11 va­lan­dą ir tu­rės pus­va­lan­dį  ra­tui įveik­ti. Prieš tai – 10.45 val. – bus su­reng­tos pu­sės ki­lo­met­ro lenk­ty­nės pa­tiems ma­žiau­siems ren­gi­nio da­ly­viams.

"Mū­sų šū­kis – "Net jei­gu ta­vo dvi­ra­tis skai­čiuo­ja ne pir­mus me­tus, jį puo­šia ne var­žy­bų nu­me­ris, o krep­še­lis su so­do reik­me­ni­mis ar vai­kiš­ka kė­du­tė, – šir­dy­je Tu dvi­ra­ti­nin­kas ir Ta­ve mes kvie­čia­me į Šiau­lių dvi­ra­čių die­ną! Min­ki­me kar­tu!" No­ri­me, kad tai bū­tų šven­tė vi­siems, nes kar­tu yra sma­gu va­žiuo­ti sa­vo mies­to gat­vė­mis, bū­ti su ar­ti­mai­siais ar ko­lek­ty­vu", – sa­kė J. Jan­kaus­kie­nė.

Tra­sa ne­si­kei­čia

Nors mies­tas šiuo me­tu vir­tęs sta­ty­bų aikš­te­le, ta­čiau tai lenk­ty­nių tra­sos be­veik ne­pa­ko­re­ga­vo. Dvi­ra­ti­nin­kai mins Eže­ro, Til­žės gat­vė­mis, Auš­ros alė­jos at­kar­pa, Tra­kų, Vil­niaus, K. Ka­li­naus­ko, Vil­ka­viš­kio, vėl Vil­niaus ir Eže­ro gat­vė­mis.

Pa­sak vie­no iš pa­grin­di­nių ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, "S-Spor­to" at­sto­vo Sva­jū­no Amb­ra­zo, tra­sa nė­ra pa­ti leng­viau­sia, nes pa­si­žy­mi stai­giais po­sū­kiais, pa­ki­li­mais. Kaip ir per­nai, pa­pil­do­mas iš­šū­kis – gat­vių dan­gos ne­ly­gu­mai dėl re­mon­to. Dėl jų da­lis pro­fe­sio­na­lių dvi­ra­ti­nin­kų ir mė­gė­jų at­si­sa­ko šių var­žy­bų – ne­no­ri lau­žy­ti dvi­ra­čių.

Va­kar į ren­gi­nį jau bu­vo už­si­re­gist­ra­vę per 200 da­ly­vių ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos, Es­ti­jos bei Ru­si­jos.

Dvi­ra­ti­nin­kų ir gy­ven­to­jų sau­gu­mu rū­pin­sis gau­sios po­li­ci­jos ir sa­va­no­rių pa­jė­gos. Po­li­ci­jos at­sto­vų ap­skai­čia­vi­mais, sa­va­no­riai ir pa­rei­gū­nai bu­dės prie maž­daug 50 įva­žia­vi­mų ir san­kry­žų. Po­li­ci­nin­kai gy­ven­to­jus ra­gi­na bū­ti kant­rius ir su­pra­tin­gus. Esant bū­ti­nam rei­ka­lui va­žiuo­ti už­da­ry­to­mis gat­vė­mis bus ga­li­ma tik pa­rei­gū­nams įsi­ti­ki­nus, kad yra sau­gu.

B dis­tan­ci­jos (63 km) star­tas – 11.30 val. Už dvie­jų mi­nu­čių star­tuos ir C dis­tan­ci­jos (35 km) dvi­ra­ti­nin­kai. A dis­tan­ci­jos, ku­rios il­gis 100 km, star­tas – 13.30 val. Pas­ta­ro­sios gru­pės da­ly­viai var­žy­sis dėl pa­grin­di­nio pri­zo – 1 000 eu­rų, ku­rį įstei­gė UAB "Si­dab­ri­nis me­dis", "S-Spor­tas", spor­to cent­ras "Du­by­sa".

Lenk­ty­nių pa­bai­ga ir ap­do­va­no­ji­mai nu­ma­to­mi 16 va­lan­dą. Tra­di­ciš­kai bus ap­do­va­no­ti vi­sų am­žiaus gru­pių pri­zi­nin­kai.

Šiau­lių dvi­ra­čių die­na yra vie­nas iš "Mies­tų tau­rės-2019" eta­pų. Anks­tes­ni eta­pai vy­ko Kau­ne, Gargž­duo­se ir Kai­šia­do­ry­se. Pas­ku­ti­nis, penk­ta­sis, vyks rug­sė­jį Pa­ne­vė­žy­je.

Kei­sis au­to­bu­sų marš­ru­tai

Ka­dan­gi sek­ma­die­nį nuo 8 iki 17 va­lan­dos bus už­da­ry­tos kai ku­rių gat­vių at­kar­pos, kei­sis ir kai ku­rių au­to­bu­sų marš­ru­tai.

Bus už­da­ry­ta Til­žės gat­vė nuo Auš­ros alė­jos iki Eže­ro gat­vės, tad 17 ir 21 marš­ru­tų au­to­bu­sai va­žiuos Dva­ro ir P. Luk­šio gat­vė­mis, o to­liau pa­gal marš­ru­tą link Gin­kū­nų. At­gal apy­lan­ką da­rys to­mis pa­čio­mis gat­vė­mis.

Už­da­rius Vil­niaus gat­vę nuo Eže­ro iki Ser­ben­tų gat­vės, 1 marš­ru­to au­to­bu­sas va­žiuos Eže­ro, Du­bi­jos, Ser­ben­tų, Vil­niaus gat­vė­mis ir to­liau pa­gal marš­ru­tą link Zok­nių žie­do. At­gal – Vil­niaus, Ser­ben­tų, Du­bi­jos, Eže­ro gat­vė­mis. "Bus­tu­ro" at­sto­vai at­krei­pia dė­me­sį, kad marš­ru­tas pail­gės 1,5 ki­lo­met­ro.

6 marš­ru­to au­to­bu­sas va­žiuos Eže­ro, Du­bi­jos, Ser­ben­tų gat­vė­mis ir to­liau pa­gal marš­ru­tą link Dai­nų. At­gal va­žiuos Du­bi­jos gat­ve iki Au­to­bu­sų sto­ties sto­te­lės. Šio au­to­bu­so marš­ru­tas su­trum­pės be­veik 2 ki­lo­met­rais.

25 marš­ru­to au­to­bu­sas link "Pum­pu­ro" sto­te­lės už­da­ry­tas gat­ves ap­va­žiuos kaip 1 marš­ru­to au­to­bu­sas, o at­gal va­žiuos Vil­niaus, Ser­ben­tų, Du­bi­jos gat­vė­mis.

No­ri­me, kad tai bū­tų šven­tė vi­siems, nes kar­tu yra sma­gu va­žiuo­ti sa­vo mies­to gat­vė­mis, bū­ti su ar­ti­mai­siais ar ko­lek­ty­vu.

7 ki­lo­met­rų dvi­ra­čių tra­sa drie­kia­si mies­to gat­vė­mis, dėl to kai ku­rio­se gat­vių at­kar­po­se bus drau­džia­mas eis­mas, kei­sis mies­to au­to­bu­sų marš­ru­tai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.