"Šiaulių dienos" prasidėjo Baltijos keliu

Jurgitos JUŠKEVIČIENĖS nuo­tr.
Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jai ir juos pa­lai­kan­tys iš­si­ri­kia­vo lyg Bal­ti­jos ke­ly­je.
Va­kar nuo pat ry­to pre­kiau­to­jai ir juos pa­lai­kan­tys šiau­lie­čiai su pla­ka­tais rin­ko­si prie Pa­ba­lių tur­gaus. Ke­li šim­tai žmo­nių su­si­ki­bo ran­ko­mis pa­lei Ser­ben­tų gat­vę nuo tur­gaus aikš­tės pra­džios iki pa­bai­gos, no­rė­da­mi iš­sau­go­ti sa­vo dar­bo vie­tas. Vė­liau pro­tes­to ak­ci­jos da­ly­viai rin­ko­si P. Vi­šins­kio gat­vė­je iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­gąs­ta­vi­mų dėl Sa­vi­val­dy­bės sie­kio par­duo­ti jai pri­klau­san­čias Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas.

Lyg Bal­ti­jos ke­ly­je

Dar ge­ro­kai prieš 9 va­lan­dą prie Pa­ba­lių tur­gaus pra­dė­jo rink­tis pre­kiau­to­jai. Jų ran­ko­se pla­ka­tai: "Me­ro rin­ki­mų pro­gra­ma – me­las", "Kam pa­lan­ki Šiau­lių mies­to ad­mi­nist­ra­ci­ja?", "Mies­to gė­da A. Bar­tu­lis, o ne Pa­ba­lių tur­gus", "Bar­tu­li, pa­busk, mies­tas ne ta­vo nuo­sa­vy­bė".

Į ak­ci­ją gy­va gran­di­ne ap­juos­ti Pa­ba­lių tur­gų su­kvie­tu­si Lie­tu­vos smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Val­do­nė Ja­nu­lie­nė sa­kė, kad per 15 va­do­va­vi­mo sky­riui me­tų te­ko bend­rau­ti ne su vie­nu Šiau­lių me­ru, bet bend­ros kal­bos ne­ran­da­ma tik su da­bar­ti­niu.

"Va­kar me­ras sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad mes pa­vė­la­vo­me 17 me­tų. Tei­sin­gai, tur­gus 2002 me­tais bu­vo įtrauk­tas į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą, bet me­ras pa­mir­šo, kad 2013 me­tų spa­lio mė­ne­sį bu­vo iš­brauk­tas iš pri­va­ti­zuo­ja­mų są­ra­šo. Ir vi­siš­kai ne­pa­gal­vo­ja­ma apie žmo­gų, vie­niems tai vie­nin­te­lė dar­bo vie­ta, ki­ti pre­kiau­da­mi pri­si­du­ria prie pen­si­jos ar neį­ga­lu­mo pa­šal­pos", – sa­kė V. Ja­nu­lie­nė.

Ki­tas aso­cia­ci­jos na­rys Dai­mon­das Ov­siu­kas pa­sa­ko­jo iš Pre­zi­den­tū­ros už­va­kar su­lau­kęs at­sa­ky­mo, ku­ria­me ra­šo­ma, jog Sa­vi­val­dy­bė tu­ri gin­ti sa­vo pi­lie­čius, kad jie ne­pra­ras­tų dar­bo vie­tų.

"Sa­vi­val­dy­bė mums nie­ko konk­re­taus ne­pa­sa­ko, tik ra­mi­na, kad tur­gus iš­liks, bet vi­si pui­kiai ži­nom, kas įvyks­ta po pri­va­ti­za­ci­jos – su­ke­lia­mos kai­nos, ir vers­las žlun­ga", – sa­kė D. Ov­siu­kas.

Smul­ku­sis vers­li­nin­kas Mar­ty­nas Re­še­liaus­kas ak­cen­ta­vo, kad Pa­ba­lių tur­gus pel­nin­gas jau 10 me­tų, dau­ge­lis šiau­lie­čių, ir ne tik, čia pra­de­da sa­vo vers­lą, per­ka tur­gu­je ne tik mies­to, bet ir ra­jo­no bei ap­skri­ties gy­ven­to­jai, Šiau­liuo­se dir­ban­tys bal­ta­ru­siai ir uk­rai­nie­čiai, šeš­ta­die­niais at­vyks­ta ne­ma­žai lat­vių.

"Mums sa­ko: per­si­kel­si­te ki­tur. No­rė­čiau pa­klaus­ti, į ko­kius ki­tus pre­ky­bi­nius plo­tus ga­lė­tų per­si­kel­ti sen­daik­čių, au­to­de­ta­lių, pa­dan­gų, įran­kių ir ki­tų spe­ci­fi­nio po­bū­džio pre­kių par­da­vė­jai? Da­lis nu­trauks sa­vo veik­lą, pa­dau­gės so­cia­li­nių pa­šal­pų pra­šy­to­jų, ki­ti emig­ruos. Ar tai ne­bus di­des­nė ža­la mies­tui?" – re­to­riš­kai klau­sė M. Re­še­liaus­kas.

Pre­kiau­to­jas pa­sa­ko­jo prieš ke­lias die­nas da­ly­va­vęs su­si­ti­ki­me su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais ir sa­kė pa­si­ge­dęs em­pa­ti­jos. Vy­ras ti­ki­si, kad gal pro­tes­to ak­ci­ja at­kreips me­ro, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir Ta­ry­bos na­rių dė­me­sį.

Ly­giai de­vin­tą va­lan­dą tur­gaus pre­kiau­to­jai ir juos pa­lai­ky­ti at­vy­kę šiau­lie­čiai iš­si­ri­kia­vo į gy­vą gran­di­nę pa­lei Pa­ba­lių tur­gų. Vie­ni ki­tus ra­gi­no su­si­kib­ti ran­ko­mis: "Pa­ro­dy­ki­me, kad esa­me vie­nin­gi!"

Jud­ria Ser­ben­tų gat­ve va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai lė­ti­no grei­tį smal­sau­da­mi, kas vyks­ta prie tur­gaus, ki­ti gar­so sig­na­lais reiš­kė pa­lai­ky­mą pro­tes­tuo­to­jams.

Da­lis nu­trauks sa­vo veik­lą, pa­dau­gės so­cia­li­nių pa­šal­pų pra­šy­to­jų, ki­ti emig­ruos. Ar tai ne­bus di­des­nė ža­la mies­tui?

Po­li­ti­kai – tik iš opo­zi­ci­jos

Pro­tes­to ak­ci­ja 10 va­lan­dą pra­tęs­ta P. Vi­šins­kio gat­vė­je prie Šiau­lių uni­ver­si­te­to rū­mų. To­kią vie­tą ak­ci­jai pa­sky­rė Sa­vi­val­dy­bė. To­liau nuo Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to, kur 11 va­lan­dą rin­ko­si Ta­ry­bos na­riai.

Į ak­ci­ją at­vy­ko ke­tu­ri Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­riai iš opo­zi­ci­jos: so­cial­de­mok­ra­tas Ed­var­das Ža­ka­ris, Dar­bo par­ti­jos na­riai Ma­ri­jus Ve­lič­ka ir Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė bei frak­ci­jos "Už Šiau­lius" na­rys Juo­zas Pab­rė­ža. Vi­si kaip vie­nas ti­ki­no, kad Ta­ry­bos po­sė­dy­je bal­suos prieš spren­di­mą par­duo­ti Pa­ba­lių tur­gaus ak­ci­jas, pri­klau­san­čias Sa­vi­val­dy­bei.

"Ma­no ar­gu­men­tai – tai žmo­nių dar­bo vie­tos, su­ren­ka­mi mo­kes­čiai. Kaip Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­mir­šo, kad tur­gu­je pre­kiau­jan­tys žmo­nės iš da­lies ir jiems mo­ka at­ly­gi­ni­mą? Tur­gus per pir­mą pus­me­tį da­vė 37 tūks­tan­čius eu­rų pel­no, už me­tus bus 60–70 tūks­tan­čių pel­no, tai kur pa­ža­das ne­pri­va­ti­zuo­ti pel­nin­gų įmo­nių?" – klau­sė E. Ža­ka­ris.

J. Pab­rė­ža sa­kė, kad jam keis­tas toks sku­bo­tas ir neap­gal­vo­tas spren­di­mas par­duo­ti ak­ci­jas: "Mes, po­li­ti­kai, sa­kom, kad pir­mo­je vie­to­je yra žmo­gus, kad jis sa­vo mies­te tu­ri tu­rė­ti dar­bo vie­tą, o šiuo spren­di­mu iš­mu­ša­mas pa­grin­das iš po ko­jų 500 žmo­nių."

M. Ve­lič­ka įsi­ti­ki­nęs, kad tur­gus tu­ri iš­lik­ti toks, koks yra, nes pa­kė­lus pre­ky­bi­nio plo­to kai­nas, kil­tų pre­kių kai­nos ir tur­gus ne­be­bū­tų kon­ku­ren­cin­gas pre­ky­bos cent­rams.

"Šian­dien tur­gus vei­kia pel­nin­gai, ir ne­tu­riu nė vie­no ar­gu­men­to, ko­dėl jį rei­kė­tų par­duo­ti. Jei bū­tų nuo­sto­lin­gas, gal­būt ga­lė­tu­me kal­bė­ti apie in­ves­tuo­to­jo pri­trau­ki­mą, kaip tai da­ro Klai­pė­da, bet ne apie par­da­vi­mą. Jau da­bar yra pri­da­ry­ta tei­si­nių klai­dų, ku­rios mums gal­būt leis už­kirs­ti ke­lią to spren­di­mo priė­mi­mui", – ža­dė­jo M. Ve­lič­ka.

"Per vė­lu grįž­ti į dar­bo rin­ką"

V. Ja­nu­lie­nė su­si­rin­ku­siems pri­mi­nė, kad krei­pi­mą­si į Ta­ry­bos na­rius pa­si­ra­šė 459 tur­gaus pre­kiau­to­jai ir be­veik trys tūks­tan­čiai pir­kė­jų.

"Me­ras, atei­da­mas į val­džią sa­vo rin­ki­mų pro­gra­mo­je ža­dė­jo, kad nė vie­nas pel­nin­gai dir­ban­tis ob­jek­tas ne­bus pri­va­ti­zuo­ja­mas. Praė­jo ke­li mė­ne­siai, ir ką mes ma­tom? Pa­si­ro­do, Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li už­siim­ti vers­lu. Bet ar Sa­vi­val­dy­bė už­sii­ma vers­lu? Sa­vi­val­dy­bė tei­kia pa­slau­gą, tai yra nuo­mo­ja Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tį tur­tą, kaip ir dau­ge­lį ki­tų ob­jek­tų. Esa­me tie pa­tys mo­kes­čių mo­kė­to­jai, per­ka­me vers­lo liu­di­ji­mus, su­si­mo­ka­me už dar­bo vie­tas, iš­si­lai­ko­me pa­tys ir dar už­dir­ba­me sa­vi­val­dy­bei. Ar dėl to mes šian­dien tu­ri­me bū­ti par­duo­ti?" – kal­bė­jo smul­kių­jų ver­li­nin­kų ir pre­kiau­to­jų at­sto­vė.

Ri­ta Bi­liū­nie­nė pa­sa­ko­jo Pa­ba­lių tur­gu­je dir­ban­ti dau­giau nei 20 me­tų, kaip ir dau­ge­lis ki­tų pre­ky­bi­nin­kų.

"Man 52 me­tai. Pa­gal sa­vo spe­cia­ly­bę į dar­bo rin­ką grįž­ti jau per vė­lu. Ne­li­kus tur­gaus, tap­si­me Užim­tu­mo tar­ny­bos klien­tais, so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jais", – sa­kė mo­te­ris.

R. Bi­liū­nie­nė pri­mi­nė, kad 2017–2019 me­tais Pa­ba­lių tur­gu­je at­lik­ta ne­ma­žai re­no­va­ci­jos dar­bų, įsi­gy­ta te­ri­to­ri­jos prie­žiū­ros tech­ni­kos, vaiz­do ka­me­rų.

"Tai gar­dus kąs­ne­lis bū­si­mam pir­kė­jui, bet jūs nuei­ki­te į "Se­no­jo dva­ro" tur­ga­vie­tę ir pa­ma­ty­si­te iš­tuš­tė­ju­sias pa­tal­pas, sa­vi­nin­kas kai­nas taip pa­kė­lė, kad per­kiau­jan­čių­jų su­ma­žė­jo vos ne 10 kar­tų. Tas pa­ts ir su ki­ta nau­jai pa­sta­ty­ta tur­ga­vie­te, nes la­bai di­de­lės nuo­mos kai­nos", – sa­kė R. Bi­liū­nie­nė.

Pa­sak pre­kiau­to­jos, di­des­nė nuo­mos kai­na – di­des­nė pre­kės kai­na, ir taip pa­žei­džia­mi ne tik pre­ky­bi­nin­kų, bet ir pir­kė­jų in­te­re­sai.

"Mū­sų klien­tai, ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys, so­cia­liai pa­žei­džia­mi žmo­nės. Ar rū­pi­ni­ma­sis so­cia­liai pa­žei­džia­mais žmo­nė­mis ne sa­vi­val­dos rei­ka­las? Ar­gu­men­tas, kad iš­lai­ky­da­ma tur­gų Sa­vi­val­dy­bė pa­žei­džia įsta­ty­mus, skam­ba de­ma­go­giš­kai, nes taip išei­na, kad įsta­ty­mus pa­žei­di­nė­ja ir Vil­niaus, Kau­no, Ra­sei­nių sa­vi­val­dy­bės. Pas­ta­ro­ji tur­gui at­nau­jin­ti net yra ga­vu­si dau­giau kaip mi­li­jo­ną eu­rų eu­ro­pi­nių lė­šų, dar tiek pat skirs Vy­riau­sy­bė", – pa­vyz­dį pa­tei­kė R. Bi­liū­nie­nė.

Po karš­tų kal­bų pro­tes­tuo­to­jų bū­ry­je pa­si­gir­do ra­gi­ni­mas ke­liau­ti prie Sa­vi­val­dy­bės, ta­čiau ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai pra­dė­jo ra­min­ti įsiaud­ri­nu­sius.

"Mo­juo­da­mi kumš­čiais nie­ko ne­pa­siek­si­me, tik bau­dų gau­si­me", – sa­kė M. Re­še­liaus­kas.

Nusp­ręs­ta, kad į Ta­ry­bos po­sė­dį ke­liaus tik ke­le­tas pro­tes­tuo­to­jų.

Komentarai

Benas    Pen, 2019-09-06 / 07:35
Ką išsirinkome, tą ir turime. Tas arogantiškas vyrukas iš foto salono toliau savo nosies nieko nemato, jo žodžiai tai tik tuščios deklaracijos.
“meriukas”    Pen, 2019-09-06 / 08:18
Apsimelaves fotografas kuriam sprendzia tam tikru zmoniu uzsakyma.. žmogiskjmo nerasta ir...nebus, o tas is pakruojo turetu dirbti ten, bet turbut nelabai reikalingas. Vienu žodžiu netike zmones kkerkai musu miestui. Ir dar sako: “ Aš Šiauliai” Nevartok daugiau taip. TAU to NEGALIMA!!!!
Liucija    Pen, 2019-09-06 / 10:06
Kodėl reikia parduoti pelningai dirbantį turgų ? Kodėl tas pelnas turi eiti į privatininko kišenę, o ne į miesto biudžetą? Rimtai pagalvojus, toks sprendimas kelia įvairių minčių, kam tai bus nauda ir kas dėl to labai stengiasi...?
miestietis    Pen, 2019-09-06 / 10:32
Aiškiau ir būti negali, taip kaip, Pabalių turgus palikęs kaip LDDP(LSDP), arba kitaip- žakarinių, valdoma objektas. Kiti sako- lesiklėlė, bet aš tam įrodymų neturiu, todėl taip vadinti nedrįstu, bet kad beveik plyną lauką aptarnautų apie 15 personalo, tai čia nonsensas. Dabartinė miesto valdžia puikiai supranta su kokiu dideliu pasipriešinimu susidurs pajudinus tą širšių lizdą, bet savotiško politinio keršto saldus gurkšnis, veda judėti link turgaus privatizacijos. Tikruosius valdžios troškimus vakar gan aiškiai nusakė Lukošaitis, ir kaip žmogus tiesus ir be apvalių kampų beigi be politinio slydumo, jis prasitarė, kad čia plyno 3 hektarų sklypo, valdžia matyti nenori. Tiesa pasakius- man gaila Pabalių turgaus prekeivių, nors ten beveik nesilankau, o ir kainos kiek pastebėjau tik pas optovykus kiek pritaikytos ar pagrįstos, bet tiek to- ne mano reikalas.Visi puikiai suprantame, kad po privatizacijos, jei nebus įrašytos spec. sąlygos, tos plynės gali ir nelikti, o jei liks, tai garantuotai sukils mokesčiai, ko labiausiai ir bijo prekeiviai. Vienžo- į gerą mūšį įsivėlė valdantieji, jei ir tarp savų atsirado susvyravusių.
...foto šautuvas     Pen, 2019-09-06 / 11:20
...gal kas parekomenduotumet ,,merui ,, matematikos ar ekonomikos žinių pradmenų korepetitorių .. Net gėda klausyt neišprususių ,,JO,, frazių tokių kaip ,- turgaus prekeiviai turi sugeneruot pelną - dabartinį, padauginus iš 20 🤣 ...o panele šv.... 😂 su tokia logika ir Mercedes jau senai būtų bankrotavęs ...
Liucija    Pen, 2019-09-06 / 11:34
Galiu ir klysti, aš susidariau tokią nuomonę, kad meras neturi tvirtos, argumentuotos savo nuomonės, kad jo nuomonei įtakoja daug gudresni prisitaikėliai iš jo darbinės aplinkos... Gėda klausytis jo "balselio", gėda...
Svečias    Pen, 2019-09-06 / 11:37
niekas nenaikina turgaus, o tik privatizuoja.. priprato prekybininkai prie siltnamio salygu, tai dabar neadekvaciai reaguoja. Turgus joks vertybe, o greiciau zaizda ant miesto, apleistas ir pilnas falsifikatu
Jadvyga    Pen, 2019-09-06 / 12:30
Jau senei reikeja uzdaryti ta bizneriu turgu. Labai gerai, kad privatizos ir sutvarkis tos spikulentus brava musu merui.
Nata    Sek, 2019-09-08 / 19:36

In reply to by Apolonija

Jūs teisi... Šitie žmonės nevagia. , moka mokesčius... ,verslo liūdijimus įsigyja, sumoka turgaus rinkliavą... í ligonių kąsą ... neprašo pašalpų. Niekam netrukdo. Jei kam nepatinka, einat į parduotuves... Ir iš kur tokia pagiežą vargstantiems žmonems.... Vietoj palaikymo. Kaip isilaikyt žmonems, jei mugese įkainiai neįkandami. Juk ne visi tokie turtingi...
Nuomonė    Pen, 2019-09-06 / 12:57
Turgaus prekeivis, turi PREKIAUTI, statybininkas STATYTI, dailininkas TAPYTI, na, o fotografas FOTOGRAFUOTI. Ar aš klystu?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.