Šiaulių arenoje nufilmuotos "X Faktoriaus" atrankos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"X Fak­to­riaus" tei­sė­jai per­trau­kė­lių tarp pa­si­ro­dy­mų me­tu.

Nuo pir­ma­die­nio iki tre­čia­die­nio Šiau­lių are­no­je bu­vo fil­muo­ja­mos vie­no po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je mu­zi­ki­nio pro­jek­to "X Fak­to­rius" at­ran­kos. Žiū­ro­vai tu­rė­jo ga­li­my­bę jas ste­bė­ti ne­mo­ka­mai.

Kiek­vie­ną die­ną vy­ko po du fil­ma­vi­mus. Kiek­vie­no jų me­tu į sce­ną dai­nuo­ti li­po nuo ke­lio­li­kos iki dau­giau kaip 20 at­li­kė­jų – dau­giau­sia jau­ni­mo.

Ga­li­my­bė iš ar­ti pa­ma­ty­ti, kaip gims­ta mu­zi­ki­nio pro­jek­to lai­dos, ypač vi­lio­jo moks­lei­vius. Jie su­da­rė di­džią­ją žiū­ro­vų da­lį. Net­rū­ko ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių, ku­rie po fil­ma­vi­mų sa­kė, kad tai – pui­ki ne­mo­ka­ma pra­mo­ga. Bu­vo ir to­kių, ku­rie ne­pra­lei­do nė vie­no fil­ma­vi­mo. Vi­lio­jo ne tik kon­cer­tas, bet ir ga­li­my­bė iš­loš­ti iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną ar ki­tų pri­zų.

Sa­lė­je su­sė­dę žiū­ro­vai kas­kart iš­klau­sy­da­vo griež­to inst­ruk­ta­žo, kaip elg­tis fil­ma­vi­mo me­tu: iš­si­jung­ti te­le­fo­nus, ne­vaikš­čio­ti, ne­lai­ky­ti daik­tų ant ke­lių, ne­kram­ty­ti gu­mos, plo­ti ir šyp­so­tis.

Kaip ir bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, di­džiau­sio pa­lai­ky­mo Šiau­lių are­no­je su­lauk­da­vo šiau­lie­čiai. Ap­lo­dis­men­tų ir šūks­nių pub­li­ka ne­gai­lė­jo ir pa­ti­ku­siems at­li­kė­jams.

Nuo­tai­ką kė­lė šmaikš­tūs "X Fak­to­riaus" tei­sė­jų ir da­ly­vių pa­si­sa­ky­mai.

Šiau­lių are­no­je nu­fil­muo­tas "X Fak­to­riaus" at­ran­kų lai­das te­le­vi­zi­jos žiū­ro­vai iš­vys ru­de­nį.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ga­li­ma bu­vo iš ar­ti pa­ma­ty­ti, kaip dir­ba fil­ma­vi­mo ko­man­da.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Plo­ji­mų re­pe­ti­ci­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.