Šiaulių apylinkės teisme – dvi naujos teisėjos

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo nuo­tr.
Iš­kil­min­go­je prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jo­je nau­jo­ji tei­sė­ja Jur­ga Žul­pė pri­sie­kė bū­ti ne­ša­liš­ka, ne­prik­lau­so­ma, hu­ma­niš­ka tei­sė­ja.

Re­na­ta Ma­zi­liaus­kie­nė ir Jur­ga Žul­pė pra­dė­jo tei­sė­jų kar­je­ras Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­muo­se. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei lie­pos 5-ąją pri­sie­ku­sios nau­jo­sios tei­sė­jos iki šiol dir­bo Šiau­lių rū­muo­se tei­sė­jų pa­dė­jė­jo­mis.

R. Ma­zi­liaus­kie­nė nag­ri­nės bau­džia­mą­sias ir ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­las, J. Žul­pė – ci­vi­li­nes by­las.

34-erių me­tų R. Ma­zi­liaus­kie­nė ir 38-erių me­tų J. Žul­pė yra bai­gu­sios My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tą ir įgi­ju­sios tei­sės ba­ka­lau­ro ir tei­sės ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nius laips­nius.

R. Ma­zi­liaus­kie­nė 2010 me­tais pra­dė­jo dirb­ti Šiau­lių apy­lin­kės teis­me tei­sė­jo pa­dė­jė­ja ir iki šiol dir­bo.

J. Žul­pė 2006 – 2008 me­tais dir­bo tuo­me­ti­nia­me Tel­šių ra­jo­no apy­lin­kės teis­me tei­sė­jo pa­dė­jė­ja, vė­liau dir­bo ju­ris­te vers­lo bend­ro­vė­je, nuo 2012 me­tų iki šiol – Šiau­lių apy­lin­kės teis­me.

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­muo­se dir­ba 27 tei­sė­jai.

Komentarai

Na    Tre, 2019-07-10 / 08:29
gal ir neblogos bus kolegės, tik į akis krenta tai, kad jos baigė policijos akademiją (MRU). Tarp teisininkų vertinama, gan žemai ;(
J. Žulpė    Tre, 2019-07-10 / 18:54
Kas per viena(s)? Vyras ar moteris? Baikit dergliot vyrų pavardes. Netekėkite išvis , nederkite vyrų šeimų pavardžių arba pasilikite savo. mergautinę. Niekas nepasmerks. O tradicijų nesilaikymas ne visuomet gerai žmogų apibūdina. Tokia mano nuomonė.
kike    Šeš, 2019-07-13 / 08:04
Šiaip, kiek teko susidurti teismuose, tai geriau, kai bylą nagrinėja teisėjas vyras. Nesvarbu, esi kaltinamas ar nukentėjęs, geriau pakliūti pas teisėją vyrą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.