Sekmadienį prie Geluvos ežero – MTB dviratininkų šventė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prie Ge­lu­vos eže­ro sek­ma­die­nį star­tuos ant­ra­sis "Že­mai­ti­jos MTB tau­rės" eta­pas.
Sek­ma­die­nį, bir­že­lio 30 die­ną, nuo pat ry­to prie Ge­lu­vos eže­ro, Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke, pra­si­dės tra­di­ci­nė kal­nų dvi­ra­ti­nin­kų šven­tė – vyks ant­ra­sis "Že­mai­ti­jos MTB tau­rės" eta­pas.

Prie eže­ro star­ta­vę dvi­ra­ti­nin­kai lenk­ty­niaus dvie­jo­se tra­so­se: 31 km ir 50 km. Vy­rų eli­tas ir V40 gru­pės mins 50 km, o ki­tos gru­pės įveiks 31 km. Bend­ras star­tas – 12 va­lan­dą. Pus­va­lan­džiu anks­čiau star­tuos pa­tys ma­žiau­si dvi­ra­ti­nin­kai, ku­rių lauks vai­kų ra­tas prie eže­ro.

Po pir­mo­jo eta­po, ku­ris vy­ko Pla­te­liuo­se, pir­mau­ja Do­mas Ma­ni­kas ("Im­puls ra­cing team", Pa­ne­vė­žys), ant­ras – Jus­tas Be­niu­šis ("Me­mel CT", Klai­pė­da), tre­čias – Do­na­tas Šert­vy­tis ("S-Spor­tas", Šiau­liai). Mo­te­rų gru­pės ly­de­rė Ra­min­ta San­kaus­kie­nė "(S-Spor­tas", Šiau­liai), ant­ra – Gied­rė Do­mar­kai­tė ("Vers­mė MTB", Plun­gė), tre­čio­je vie­to­je – Al­ma Čer­niaus­kie­nė.

"Že­mai­ti­jos MTB tau­rės" tre­čia­sis eta­pas rugp­jū­čio 4 die­ną vyks La­piuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, o spa­lio 6 die­ną var­žy­bos fi­ni­šuos Tel­šiuo­se.

Prie Ge­lu­vos eže­ro spor­to mė­gė­jai rink­sis ir šeš­ta­die­nį – čia vyks penk­ta­sis "Lau­ki­nio trail" tu­ro eta­pas. Bė­gi­kų lau­kia 7, 19 ir 31 ki­lo­met­rų il­gio tra­sos. Pir­ma­sis, 31 km, bė­gi­kų star­tas – 12 va­lan­dą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.