Šeduvą "okupavo" gyvos gėlės

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Ža­lia va­sa­ros spal­va ir mar­gos gė­lės – dar­že­lio ma­žų­jų at­ri­bu­tas.
Ket­vir­ta­die­nį Še­du­vos (Radviliškio rajonas) mies­tas pa­si­puo­šė gy­vo­mis gė­lė­mis – gė­lių kos­tiu­mais pa­si­da­bi­no Še­du­vos lop­še­lio-dar­že­lio vai­ku­čiai, ma­my­tės ir auk­lė­to­jos.
Išs­kir­ti­nė­mis ini­cia­ty­vo­mis ir ren­gi­niais gar­sė­jan­tis Še­du­vos lop­še­lis-dar­že­lis sep­tin­tą kar­tą šven­tė Au­ga­lų ža­va­die­nį.

Gy­vos gė­lės – sep­tin­tą kar­tą

Sau­lė­tą ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę nuo Še­du­vos lop­še­lio-dar­že­lio link mies­to cent­ro nu­si­drie­kė spal­vin­ga ei­se­na – kaip ir kas­met, gė­lių, uo­gų, bi­tu­čių ir ki­tais kos­tiu­mais pa­si­puo­šę Še­du­vos dar­že­li­nu­kai šven­tė Au­ga­lų ža­va­die­nį.

Sa­vo vai­kų, ap­si­gink­la­vę te­le­fo­nais ir fo­toa­pa­ra­tais, pa­ke­ly jau lau­kė tė­ve­liai.

Še­du­vė In­ga re­dak­ci­jai sa­kė, jog jau tre­čius me­tus iš ei­lės sa­vo sū­nų ruo­šė šiai gra­žiai šven­tei.

"Vi­sa dar­že­lio bend­ruo­me­nė prieš ke­lis mė­ne­sius rin­ko­mės ir ta­rė­mės, kaip reng­si­mės šie­met, ką ga­lė­si­me pri­tai­ky­ti iš anks­tes­nių me­tų, o ką rei­kės at­nau­jin­ti ar siū­din­tis iš nau­jo.

Ka­dan­gi mū­sų vai­ku­čių pa­si­ro­dy­mas – apie braš­kes, tad šie­met vai­kus puo­šė­me braš­kių kos­tiu­mais. Iš anks­čiau tu­rė­tas "var­ly­tes" pa­gra­ži­no­me taš­ku­čiais, mer­gai­tėms vie­na ma­ma pa­siu­vo su­kne­les, pri­de­ri­no­me ak­se­sua­rus ir taip pa­si­ruo­šė­me šven­tei", – en­tu­zias­tin­gai pa­sa­ko­jo jau­na ma­ma.

Pa­sak vai­ku­čių be­lau­kian­čių ma­mų, ruo­ši­ma­sis šiai šven­tei vi­siems yra tam tik­ras iš­šū­kis, ta­čiau dau­gu­ma tė­ve­lių jį esą prii­ma no­riai.

"Ži­no­ma, kiek sun­kiau yra var­gin­gai gy­ve­nan­tiems, ta­čiau sten­gia­ma­si, kad jiems tai ne­bū­tų naš­ta", – at­vi­ra­vo še­du­vės.

Šven­ti­niais kos­tiu­mais tą­dien bu­vo pa­si­puo­šu­sios ir dar­že­lio auk­lė­to­jos, įstai­gos di­rek­to­rė Dai­va Staš­kū­nie­nė bei kai ku­rios ma­mos: vie­nų gal­vas puo­šė gė­lės, ki­tos nuo sau­lės slė­pė­si po gė­lių skė­čiais, tre­čios prie vai­ku­čių kos­tiu­mų pri­si­de­ri­no ir sa­vo su­kne­les.

Ža­vė­ji­mo­si au­ga­lais šven­tė­je į dan­gų pa­ki­lo še­du­vių pa­leis­ti įvai­rias­pal­viai ba­lio­nai, o vai­kai ir jų tė­ve­liai su­gu­žė­jo į Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­rą, kur bu­vo ro­do­ma dar­že­lio ug­dy­ti­nių pa­reng­ta kon­cer­ti­nė "gė­lių" pro­gra­ma.

Taip nuo­tai­kin­gai ir spal­vin­gai še­du­viai pa­mi­nė­jo ne tik Au­ga­lų ža­va­die­nį, bet ir tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną.

Gro­žį puo­se­lė­ja įvai­riai

Prie Eu­ro­pos au­ga­lų ty­ri­mo or­ga­ni­za­ci­jos (EP­SO) ini­cia­ty­vos švęs­ti Au­ga­lų ža­va­die­nį Še­du­vos lop­še­lis-dar­že­lis pir­mą kar­tą pri­si­jun­gė 2013 me­tais, pa­kvies­tas Vy­tau­to di­džio­jo uni­ver­si­te­to Kau­no bo­ta­ni­kos so­do.

Pa­sak di­rek­to­rės D. Staš­kū­nie­nės, šven­tė kaip­mat pri­gi­jo ir ta­po tra­di­ci­ne. Au­ga­lų ža­va­die­nio die­ną bo­ta­ni­kos so­dai, moks­lo or­ga­ni­za­ci­jos bei au­ga­lų my­lė­to­jai ra­gi­na at­si­gręž­ti į ža­lią­ją gam­tą ir pra­ver­ti du­ris į pa­slap­tin­gą au­ga­lų pa­sau­lį.

Šį pa­sau­lį Še­du­vos lop­še­lis-dar­že­lis puo­se­lė­ja jau ne vie­ne­rius me­tus – įstai­gos te­ri­to­ri­ją puo­šia gė­ly­nai, ve­jos, al­pi­na­riu­mai ir tai – nė­ra tik pa­pil­do­mas rū­pes­tis dar­že­lio dar­buo­to­jams.

Ma­ty­da­mi kas­dien puo­se­lė­ja­mą ir sau­go­mą gro­žį, my­lė­ti ir pri­žiū­rė­ti au­ga­lus mo­ko­si ir vai­kai.

Še­du­vių Ža­va­die­ny­je da­ly­vau­ja ne tik vie­tos bend­ruo­me­nė – šven­tė­je yra da­ly­va­vę ir tarp­tau­ti­nio "Erasmus+" pro­jek­to sve­čiai iš Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Por­tu­ga­li­jos, Pran­cū­zi­jos, Bul­ga­ri­jos.

Še­du­vos lop­še­lis-dar­že­lis gar­sė­ja ir ki­to­mis ini­cia­ty­vo­mis. Ve­ly­kų šven­tėms jų puo­šia­mas ve­lyk­me­dis jau ži­no­mas vi­so­je ša­ly­je ir yra už­fik­suo­tas re­kor­dų agen­tū­ros "Fak­tum" kaip di­džiau­siu kie­kiu mar­gu­čių pa­puoš­tas ve­ly­ki­nis me­dis.

Komentarai

Kazys suvalkietis    Pir, 2019-06-03 / 20:12
Nebuvau, nemačiau, bet kaip bepasirodytų mažieji mūsų vaikai, jie visada žavi ne tik tėvus, bet ir nepažįstamus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.