Savivaldybės "juokeliai": Nakvynės namai – rezervate, kapinėse

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis iro­ni­za­vo: "Dau­šiš­kių ka­pi­nė­se tu­rim 20 hek­ta­rų plo­tą. (...) Iš­kel­kim, pa­da­ry­ki­me re­zer­va­tą."
"Šiau­lių kraš­tas" ra­šė apie Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mus Nak­vy­nės na­mus per­kel­ti į ne­nau­do­ja­mą Šiau­lių uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­tį Du­bi­jos gat­vė­je. Ši ži­nia ap­stul­bi­no bend­ra­bu­ty­je įreng­tų 40 bu­tų sa­vi­nin­kus. Nors Sa­vi­val­dy­bė at­ra­do nau­jų vie­tų ir ban­do švel­nin­ti si­tua­ci­ją, gy­ven­to­jai ren­gia­si pi­ke­tui.

Bū­tų pa­klau­sę ir "ma­žų­jų sa­vi­nin­kų"?

Na­mo Du­bi­jos gat­vės gy­ven­to­jai ža­dė­jo prie­šin­tis Sa­vi­val­dy­bės pla­nams. Šią sa­vai­tę eis pas me­rą, o prieš Ta­ry­bos po­sė­dį, bir­že­lio 6 die­ną, rengs pi­ke­tą. Stu­den­tai ren­ka pa­ra­šus po pe­ti­ci­ja, prieš­ta­rau­jan­čia įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mus jų pa­šo­nė­je.

Prieš sa­vai­tę Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas An­ta­nas Bar­tu­lis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė: "Tu­rė­jo­me su­si­ti­ki­mą su Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­riu­mi ir ta­ry­bos pir­mi­nin­ku, ku­ria­me ir ap­ta­rė­me pu­siau tuš­čio bend­ra­bu­čio Du­bi­jos 1A, ku­ris, mū­sų ma­ny­mu, ga­lė­tų tik­ti nak­vy­nės pa­slau­gų funk­ci­jos at­li­ki­mui, per­da­vi­mą Sa­vi­val­dy­bei."

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas iš­siun­tė uni­ver­si­te­tui raš­tą, ku­ria­me pra­šo su­ti­ki­mo, kad šis pa­sta­tas bū­tų per­duo­tas Sa­vi­val­dy­bei, ir ji ten ga­lė­tų per­kel­ti Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bą.

Va­kar A. Bar­tu­lis pik­ti­no­si kal­ti­ni­mais, jog Nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mą "or­ga­ni­zuo­ja po ki­li­mu".

"Di­džio­jo pa­sta­to sa­vi­nin­ko (Šiau­lių uni­ver­si­te­to) pa­klau­sė­me, ar jam rei­ka­lin­gas tas pa­sta­tas. Jei bū­tų pa­sa­kę, kad ne, bū­tu­me klau­sę ma­žų­jų sa­vi­nin­kų (bu­tų), ar yra są­ly­gos, prie ku­rių ga­li­me su­si­tar­ti, kad čia atei­tų Nak­vy­nės na­mai. Jei Uni­ver­si­te­tas pa­sa­kys ne­su­tin­ka­me, tai kam man kal­bė­tis (su bu­tų sa­vi­nin­kais)", – aiš­ki­no Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad Nak­vy­nės na­mai – tai ne tik vie­nos nak­ties klien­tū­ra, kaž­kam gal na­mai su­de­gė.

Kar­tu su vi­ce­me­ru Do­mu Griš­ke­vi­čiu­mi jis in­for­ma­vo, kad svars­to­mi dar du va­rian­tai – pa­sta­tas Tie­sos gat­vė­je 3 (bu­vu­si Aukš­ta­ba­lio pra­di­nė mo­kyk­la, jau ei­lę me­tų ne­tu­rin­ti nuo­la­ti­nio val­dy­to­jo) bei glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" pa­sta­tas, ku­rį Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si pe­rim­ti kar­tu su vi­sa įstai­ga iš So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. A. Bar­tu­liui šian­dien at­ro­do, kad rea­liau­sias va­rian­tas – įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mus Tie­sos gat­vė­je, nes šis pa­sta­tas jau yra Sa­vi­val­dy­bės, jį rei­kė­tų tik pa­re­mon­tuo­ti. Šiuo me­tu ten lai­ki­nai įsi­kė­lęs Šiau­lių glo­bos na­mų pa­da­li­nys "Go­da", nes jo pa­sta­tas re­no­vuo­ja­mas.

Jei ne Šiau­liuo­se, tai Dau­šiš­kė­se

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pik­ti­no­si šiau­lie­čių ne­to­le­ran­ci­ja be­na­miams.

"Dis­ku­si­jos iš­vie­ši­ni­mas, skau­du, ta­čiau pa­ro­dė mū­sų to­le­ran­ci­jos ly­gį ši­tam šiau­lie­čių so­cia­li­niam sluoks­niui. Tai, kad tu šian­dien ne­tu­ri būs­to, iš­kart esi aso­cia­lus, už­dė­ji­mas to­kios kli­šės ro­do mū­sų ne­pa­kan­tu­mą", – sa­kė A. Bar­tu­lis.

"Su­si­da­ro vaiz­das, kad bet ku­ria­me mies­to taš­ke, jei be­sčiau pirš­tu į tin­ka­mą pa­sta­tą, iš­kart su­si­da­ry­tų 30–40 žmo­nių gru­pė, ku­ri sa­ky­tų: ne, čia per ar­ti ma­no ge­ro­vės", – aiš­ki­no A. Bar­tu­lis.

Jis spė­jo, kad po pa­vie­šin­tų nau­jų ga­li­mų Nak­vy­nės na­mų ad­re­sų, su­lauks ki­tų bend­ruo­me­nių pa­si­prie­ši­ni­mo.

"Lei­siu sau pai­ro­ni­zuo­ti, tu­riu dar vie­ną va­rian­tą, ku­ris leis­tų iš­spręs­ti klau­si­mą ir ten­kin­tų vi­sus, iš­sky­rus be­na­mius žmo­nes. Dau­šiš­kių ka­pi­nė­se tu­rim 20 hek­ta­rų plo­tą, tre­čią eta­pą dar ne­pra­dė­tą. Šiau­lių ra­jo­ne, lau­kuo­se. Iš­kel­kim, pa­da­ry­ki­me re­zer­va­tą", – su iro­ni­ja ko­men­ta­vo di­rek­to­rius.

Jis ėmė­si ir ma­ni­pu­lia­ci­jų: esą ga­li­ma at­si­sa­ky­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų ka­riuo­me­nei iš­kel­ti Nak­vy­nės na­mus iš Pak­ruo­jo gat­vės ir te­gul di­de­les in­ves­ti­ci­jas bei dar­bo vie­tas ten pla­nuo­jan­tis su­kur­ti ba­ta­lio­nas ke­liau­ja į Tel­šius, prieš ku­riuos Šiau­liai šį pro­jek­tą lai­mė­jo.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ma­to ir po­zi­ty­vą. Gal at­si­lieps ko­kia vers­lo įmo­nė ir pa­siū­lys Sa­vi­val­dy­bei "už pro­tin­gą kai­ną iš­per­ka­mą" ne itin di­de­lių in­ves­ti­ci­jų rei­ka­lau­jan­tį pa­sta­tą?

Komentarai

mama    Ant, 2019-06-04 / 09:27
Ar savivaldybė dar neprisijuokavo? butų savininkų net nepaklausė nuomones. gal pati savivaldybė galėtų priimti benamius, kabinetų atsirastų??
miestietis    Ant, 2019-06-04 / 12:56
Bartulio priešas yra jo liežuvis be pavadėlio, ir tai jau darosi sistema, jau, o durniausiai gaunasi, kai jam tenka išsisukinėti iš susidariusios keblios padėties, tai tuomet griūk negyvas- juokingiau nebūna, jau.
Staselė    Ant, 2019-06-04 / 14:00
Labiau netolerantiško žmogaus miestiečių nuomonei, nei Bartulis, visoje Lietuvoje nerasi. O visuomenė tam biurokratui algą moka...
Liucijus    Ant, 2019-06-04 / 15:40
Na, taip, šiuolaikiškai suremontavo 3-jų aukštų pastatą Pakruojo 41 ir jo kažkam prireikė, dabar kelkitės į Tiesos gatvę, suremontuokite apleistą pastatą, sudėkite naujus langus, duris, nes jie vėjų perpučiami, pamatysite, greit to pastato kažkam "prireiks"...
Svečias    Ant, 2019-06-04 / 18:34
Susidaro toks vaizdas, kad valdžiai rūpi visi....išskyrus tvarkingus, mokesčius mokančius, dirbančius ir vaikus auginančius žmones, o tas Dausiškių palyginimas visiška nesąmonė...tie žmonės patys pasirenka savo gyvenimo kelią
Šaulių veislės    Ant, 2019-06-04 / 22:59
Tai kas mokėdavo už neapgyvendintus aukštus tame Dubijos bendrabutyje už šildymą?Ar studentams visiems norintiems buvo suteikiami bendrabučiai? O gal tušti kambariai buvo laikomi,kad ŠU dėstytojams niekas ramybės netrukdytų? Ligoninės pastatą nugriovėt, užkrėstas, šikniai žemę pardavėt?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.