Savivaldybėje pagerbti šimtukininkai

Vyatuto RUŠKIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­ne ge­riau­siai šie­met eg­za­mi­nus iš­lai­kęs Ed­vi­nas Juoza­pai­tis (kai­rė­je) ir dar ke­tu­ri šim­tu­ki­nin­kai bei juos mo­kę pe­da­go­gai, val­di­nin­kai į orą pa­lei­do šven­ti­nius ba­lio­nus.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti abi­tu­rien­tai, ku­rie vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus iš­lai­kė ge­riau­siai. Pas­vei­kin­ti ir pe­da­go­gai.

Po 100 ba­lų įver­tin­tos Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos mo­ki­nio Ed­vi­no Juo­za­pai­čio ang­lų kal­bos, che­mi­jos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos ži­nios.

Ša­ly­je tiek pat dau­giau­sia mak­si­ma­lių ba­lų ga­vo ne­pil­na de­šim­tis abi­tu­rien­tų. Jie pa­kvies­ti į priė­mi­mą Vy­riau­sy­bė­je, ten E. Juo­za­pai­tis vyks su ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja Si­gi­ta Vai­naus­kie­ne.

Taip pat Ra­mu­čių gim­na­zi­jo­je po šim­tu­ką ga­vo Ry­tis Gri­gas (ang­lų kal­bos), Jus­tas Čia­pas (in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų), Ais­tė Va­si­liū­nai­tė (ang­lų kal­bos), Anas­ta­si­ja Jur­gai­ty­tė (ru­sų kal­bos).

Mak­si­ma­lų ba­lų skai­čių iš in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų su­rin­ko Ak­me­nės gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Kot­ry­na Vait­ke­vi­čiū­tė, Ven­tos gim­na­zi­jos mo­ki­nys Ta­das Ru­do­kas.

Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Do­mi­ny­kas Gau­rons­kis ga­vo 100 ba­lų ang­lų kal­bos vals­ty­bi­nia­me eg­za­mi­ne.

Į pa­ger­bi­mą sa­vi­val­dy­bė­je at­vy­ko pen­ki šim­tu­ki­nin­kai. Jie sa­kė, ką ap­si­spren­dę stu­di­juo­ti: E. Juoz­pai­tis – ma­te­ma­ti­ką, A. Va­si­liū­nai­tė ir A. Jur­gai­ty­tė – eko­no­mi­ką, D. Gau­rons­kis ir T. Ru­do­kas – in­for­ma­ti­ką.

Kiek­vie­nas jų Sa­vi­val­dy­bės sve­čių Gar­bės kny­go­je už­ra­šė vi­zi­jas, kaip įsi­vaiz­duo­ja Ak­me­nės ra­jo­no atei­tį.

Tam pa­kvie­tęs Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Da­rius Re­kis siū­lė vė­liau pa­ly­gin­ti, ar pa­tys kiek pri­si­dė­jo prie sa­vo sva­jo­nių.