Sausra vėl smogė ūkininkams

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Gau­si Šed­ba­rų kai­mo ūki­nin­ko Do­na­to Ban­džiu­ko (de­ši­nė­je) šei­ma ti­ki­si, jog saus­ra ne­pri­da­rė tiek nuo­sto­lių, kad ne­bū­tų įma­no­ma pra­gy­ven­ti.
Kaip re­ta anks­ti šie­met pra­si­dė­jo ja­vap­jū­tė. Tuoj po lie­pos vi­du­rio lau­kuo­se pra­dė­jo ūž­ti kom­bai­nai. Ta­čiau dau­ge­lis ūki­nin­kų ne­si­ti­ki pel­no. Saus­ra smo­gė ant­rus me­tus iš ei­lės.
Ne­ko­kia si­tua­ci­ja ir gy­vu­lių au­gin­to­jams. Dėl saus­ros pa­si­ruo­šė daug ma­žiau pa­ša­rų žie­mai.

Ja­vų bent neiš­gul­dė ...

Kel­mės ra­jo­no Šed­ba­rų kai­mo ūki­nin­kas Do­na­tas Ban­džiu­kas au­gi­na 93 hek­ta­rus kvie­čių, 47 hek­ta­rus rap­so, 35 hek­ta­rus pu­pų, 12 hek­ta­rų va­sa­ri­nio rap­so ir po 10 hek­ta­rų mie­žių bei žir­nių.

Rap­są ūki­nin­kas jau bai­gia nu­kul­ti. By­ra apie 4 to­nas iš hek­ta­ro. Nu­kū­lė šiek tiek kviei­čų. Der­lius – apie 6 to­nos iš hek­ta­ro. „Gal­būt ki­tuo­se plo­tuo­se kvie­čių birs ir dau­giau, – vi­lia­si ūki­nin­kas. – Mū­sų kraš­tą ap­len­kė di­de­lės liū­tys, ja­vų neiš­gul­dė. Be to, kaip ir dau­ge­lis žem­dir­bių nau­do­jo­me au­gi­mo re­gu­lia­to­rius, kad ja­vai bū­tų že­mes­ni ir sto­res­niais ko­tais. Tuo­met juos ne taip leng­vai iš­gul­do.“

Ūki­nin­kas ne­drau­dė sa­vo pa­sė­lių, nors nuo kru­šos ga­li­ma ap­draus­ti. Jo žo­džiais, drau­di­mas kai­nuo­ja apie 8000 eu­rų. Da­lį jo kom­pen­suo­ja vals­ty­bė. Bet kom­pen­sa­ci­ją ga­li­ma su­si­grą­žin­ti tik po me­tų. O to­kią su­mą mo­kė­ti už drau­di­mą, kai pa­ti­ri di­de­les iš­lai­das sė­jai, ne vi­suo­met yra ga­li­my­bių ar­ba pa­pras­čiau­siai neap­si­mo­ka.

D. Ban­džiu­kas sa­ko, jog la­biau­siai nuo saus­ros nu­ken­tė­jo pu­pų der­lius. Nu­de­gė ir nu­bi­ro žie­dai. Tai­gi, der­lius šie­met bus ženk­liai ma­žes­nis.

Rap­so kai­nos, pa­ly­gi­nus su praė­ju­siais me­tais, be­veik ne­kri­to – svy­ruo­ja nuo 358 iki 359 eu­rų už to­ną. Ta­čiau už kvie­čius šie­met mo­ka ge­ro­kai ma­žiau – apie 150 eu­rų už to­ną. Per­nai D. Ban­džiu­kas kvie­čius par­da­vė po 190 eu­rų.

„Lie­tu­va – la­šas jū­ro­je vi­so­je di­de­lė­je rin­ko­je, – sa­ko ūki­nin­kas. – Di­die­ji žai­dė­jai dik­tuo­ja kai­nas.“

Der­lius ma­žes­nis – per­pus

Ja­nau­čių kai­me ūki­nin­kau­jan­tis Min­dau­gas Ma­kaus­kas tvir­ti­na, jog saus­ra jo au­ga­li­nin­kys­tės ūkiui smo­gia jau ant­ri me­tai iš ei­lės. Pu­sant­ro mė­ne­sio ge­gu­žę ir bir­že­lį ne­bu­vo lie­taus, kai ja­vams jo la­biau­siai rei­kė­jo. Per­nai per­pus – iki ke­tu­rių to­nų iš hek­ta­ro – su­ma­žė­ju­sį der­lių šiek tiek amor­ti­za­vo di­des­nės kai­nos. Per ja­vap­jū­tę kvie­čius su­pir­ko po 200 eu­rų už to­ną.

Šie­met iš hek­ta­ro vėl by­ra tik po 4 to­nas kvie­čių, kai ge­rais me­tais pri­kul­da­vo ir po aš­tuo­nias to­nas, o kai­nos nu­kri­tu­sios – sie­kia tik pu­sant­ro šim­to eu­rų už to­ną.

Išanks­ti­nių su­tar­čių ūki­nin­kas ne­su­da­rė. Ne­ga­lė­jo pro­gno­zuo­ti, kiek užau­gins ja­vų. Jei­gu neį­vyk­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų, tek­tų mo­kė­ti bau­das.

Tai­gi, jo­kio pel­no ne­bus. Nes ir ki­tų kul­tū­rų: mie­žių, žir­nių der­lius su­ma­žė­jęs 30 pro­cen­tų.

Nu­de­gi­no ir žo­lę

Ne ką ge­riau ir gy­vu­lių au­gin­to­jams. Ge­gu­žę ir bir­že­lį vy­ra­vu­si saus­ra iš­de­gi­no žo­lę. Kra­žių se­niū­ni­jo­je, Tam­kių kai­me, ūki­nin­kau­jan­ti Jū­ra­tė Pe­le­nie­nė tvir­ti­na, jog iš 70 hek­ta­rų šie­nau­ja­mų plo­tų šie­met su­ge­bė­jo pa­si­ruoš­ti tik 150 ru­lo­nų šie­no ir 150 ru­lo­nų ža­lio pa­ša­ro.

Anks­čiau iš to pa­ties plo­to pa­si­ruoš­da­vo 800 – 900 ru­lo­nų pa­ša­ro. Ūki­nin­kė lai­ko apie 100 gal­vi­jų. Žie­mai tiek pa­ša­rų neuž­teks. Au­gi­na ku­ku­rū­zų. Ti­ki­si, jog jų der­liaus už­teks iš­mai­tin­ti gy­vu­lius.

Ūki­nin­kė džiau­gia­si, jog jų kraš­te saus­ra ne­la­bai at­si­lie­pė ja­vams. Grū­dų der­liaus ti­ki­si ne­blo­go.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.