"Saulei" nušvis rekonstrukcijos saulė

Al­gi­man­to Čer­niaus­ko vi­zua­li­za­ci­ja
Pa­gal "Sau­lės" re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nį pro­jek­tą iš­kils tri­jų aukš­tų prie­sta­tas su re­pe­ti­ci­jų stu­di­jo­mis, kon­fe­ren­ci­jų sa­le, gri­mo kam­ba­riais. Vizualizacijoje dar matyti senosios liepos, kurių šiandien jau nebėra.
Šiau­liuo­se tre­jus me­tus ati­dė­lio­tas kon­cer­ti­nės įstai­gos "Sau­lė" pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas pa­ju­dė­jo iš vie­tos. Ran­gos kon­kur­są ke­ti­na­ma skelb­ti dar šį mė­ne­sį. Pos­tū­mį da­vė gau­ta eu­ro­pi­nė pa­ra­ma ir Sa­vi­val­dy­bės ap­si­spren­di­mas skir­ti lė­šų.
Per dve­jus me­tus už 3,5 mi­li­jo­no eu­rų bū­tų mo­der­ni­zuo­ta prieš 60 me­tų ki­no teat­rui sta­ty­to pa­sta­to inf­rast­ruk­tū­ra ir iš­kils prie­sta­tas.

Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma gel­bė­ja

"Šiau­lių kraš­tas" ne kar­tą ra­šė apie se­niai pa­reng­tą "Sau­lės" re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, ku­rį mies­to val­džia pa­ti stab­dė dar praė­ju­sią ka­den­ci­ją.

Bu­vo mo­ty­vuo­ja­ma, kad ne­gau­na­ma pa­kan­ka­mai vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų, jų net at­si­sa­ky­ta. Esą tru­pi­nant lė­šas po tru­pu­tį sta­ty­ba taps am­ži­na.

Da­bar pro­jek­tas bus įgy­ven­din­tas iš eu­ro­pi­nių ir mies­to biu­dže­to lė­šų. Pa­ti kon­cer­ti­nė įstai­ga "Sau­lė" tei­kė pro­jek­tą eu­ro­pi­nei pa­ra­mai gau­ti, kai mies­to Ta­ry­ba nu­spren­dė pro­jek­tą rem­ti 51 pro­cen­tu rei­ka­lin­gų lė­šų.

Sau­lius Kau­nec­kas, "Sau­lės" kon­cer­ti­nės įstai­gos di­rek­to­rius, in­for­ma­vo, jog bend­ra pro­jek­to ver­tė – 3,5 mi­li­jo­no eu­rų. Iš jų 1,719 mi­li­jo­no eu­rų su­da­ro eu­ro­pi­nė pa­ra­ma, 1,789 mi­li­jo­no eu­rų – Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Pro­jek­tas tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas iki 2021 me­tų lie­pos.

Lė­šos ski­ria­mos ir sta­ty­bai, ir įran­gai įsi­gy­ti.

"Sa­vi­val­dy­bei pa­ra­šiau įga­lio­ji­mą reng­ti ran­gos kon­kur­są, nes sta­ty­bos rei­ka­lai mums per ­daug su­dė­tin­gi, – sa­kė S. Kau­nec­kas. – Jei­gu ran­gos kon­kur­sas bus sėk­min­gas, gal dar šie­met dar­bai pra­si­dės. Mes pa­tys reng­tu­me vie­šus pir­ki­mus įsi­gy­ti gar­so ir ap­švie­ti­mo įran­gai bei bal­dams."

Jis pri­si­mi­nė, jog prieš tre­jus me­tus pir­mą kar­tą bu­vo pa­skelb­tas ran­gos kon­kur­sas, bet nu­trauk­tas dėl lė­šų sty­giaus. Prieš dve­jus me­tus net ran­go­vas bu­vo iš­rink­tas, bet dėl tos pa­čios prie­žas­ties pro­ce­sas bu­vo su­stab­dy­tas.

Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Eval­das Vai­če­liū­nas "Šiau­lių kraš­tui" tei­gė, jog da­bar ran­gos kon­kur­sas bus pa­skelb­tas po ke­lių sa­vai­čių.

"Ti­ki­mės, kad pa­skelb­si­me dar lie­pos pa­bai­go­je ar­ba rugp­jū­čio pra­džio­je", – sa­kė ve­dė­jas.

Da­bar – tik "dar­ži­nė"

Pa­gal pro­jek­tą mo­der­ni­zuo­ja­ma iš es­mės vi­sa pa­sta­to inf­rast­ruk­tū­ra (elekt­ros, šil­dy­mo, vė­di­ni­mo, prieš­gais­ri­nė sis­te­mos) ir iš­kils tri­jų aukš­tų prie­sta­tas. Pries­ta­tą sta­tant iš­ple­čia­ma sce­na gi­lyn iki 13 met­rų, o jos plo­tis bus 12 met­rų. Sce­ną bu­vo nu­ma­ty­ta dar la­biau iš­plės­ti, bet te­ch­ni­nis pro­jek­tas bu­vo ko­re­guo­ja­mas, ki­lus dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mui. Pries­ta­to ga­las į išo­rę bus iš­si­ki­šęs tik apie 2,5 met­ro.

Po re­konst­ruk­ci­jos sce­no­je tilps ir di­de­lis cho­ras, ir sim­fo­ni­nis or­kest­ras, ku­rie da­bar ne­tel­pa, ga­lės vyk­ti ir teat­ro spek­tak­liai.

"Pa­me­nu, kai pir­mą kar­tą pa­si­kvie­tė­me na­cio­na­li­nį sim­fo­ni­nį or­kest­rą, jam va­do­va­vęs maest­ro Juo­zas Do­mar­kas sa­kė: "Ne kon­cer­tų sa­lę tu­ri­te, o dar­ži­nę, – pri­si­mi­nė S. Kau­nec­kas. – Po re­konst­ruk­ci­jos tu­rė­tu­me nau­ją ko­ky­bę at­li­kė­jams re­pe­tuo­ti ir kon­cer­tuo­ti."

Pries­ta­te bus trys stu­di­jos re­pe­tuo­ti įstai­gos pro­fe­sio­na­liems ko­lek­ty­vams: ka­me­ri­niam or­kest­rui, pu­čia­mų­jų or­kest­rui ir big­ben­dui. Bus įreng­ti gri­mo kam­ba­riai at­li­kė­jams. Sup­ro­jek­tuo­ta ir 60 vie­tų kon­fe­ren­ci­jų sa­lė.

"Or­kest­rai da­bar vi­sai ne­tu­ri kur re­pe­tuo­ti, – sa­kė S.Kau­nec­kas. – Re­pe­ti­ci­joms nuo­mo­ja­me pa­tal­pas ir iš Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro, ir pri­va­čias, nes re­pe­ti­ci­joms tu­ri­me tik 9 kvad­ra­ti­nių met­rų kam­ba­riu­ką".

Sa­lės akus­ti­ka dar vie­na pro­ble­ma. Di­rek­to­riaus žo­džiais, da­bar gar­sas sklin­da kaip "bač­ko­je". Gar­so įran­ga gar­so ko­ky­bę pa­ge­rins 2–3 kar­tus, bet no­ri­ma pa­čios sa­lės akus­ti­kos pro­ble­mą iš­spręs­ti. Tik pro­jek­te tam lė­šų ne­nu­ma­ty­ta.

"Skai­čiuo­ja­me, kiek kai­nuo­tų sa­lės akus­ti­ką ge­rin­ti, tam rei­kia per­tvar­ky­ti sie­nas, lu­bas, da­ro­me gar­so ma­ta­vi­mus, ti­ki­mės, kad ki­tais me­tais gau­si­me lė­šų, gal jų bus su­tau­py­ta iš ran­gos kon­kur­so",– svars­tė S. Kau­nec­kas.

Jei­gu ran­gos kon­kur­sas bus sėk­min­gas, re­konst­ruk­ci­ja, jo nuo­mo­ne, ga­li pra­si­dė­ti me­tų pa­bai­go­je ar ki­tų me­tų pa­va­sa­rį.

"Iš pra­džių gal­vo­ja­me, kad ren­gi­niai ga­lės vyk­ti va­ka­rais, ir pra­dė­jus sta­ty­bą, bet dar­bai vyks ir se­na­ja­me pa­sta­te, tad rei­kės už­si­da­ry­ti, – sa­kė S. Kau­nec­kas. – Bet ta­da jau bus baig­ta Kul­tū­ros cent­ro re­konst­ruk­ci­ja, mies­tas ne­liks be sa­lės."

Ar­chi­tek­tas dar tu­ri "sva­jų"

Ar­chi­tek­tas Al­gi­man­tas Čer­niaus­kas yra "Sau­lės" re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nio pro­jek­to au­to­rius.

"Šiau­lių kraš­tui" jis sa­kė, jog prie­sta­to sta­ty­ba – tai tik pir­mas eta­pas, ku­ris skir­tas sce­nos erd­vei plės­ti ir ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas įstai­gos ko­lek­ty­vams.

"Duok Die­ve, kad prie­sta­to sa­ty­ba pa­ju­dė­tų, jei­gu jau yra pi­ni­gai, – sa­kė ar­chi­tek­tas. – Bet aš da­bar la­biau esu su­si­rū­pi­nęs, kad pa­si­keis­tų pa­čios sa­lės ko­ky­bė akus­ti­kos pra­sme, – pa­brė­žė ar­chi­tek­tas. – Vi­si ki­ti tech­ni­niai da­ly­kai – sa­lės ap­švie­ti­mas, vė­di­ni­mas bus at­nau­jin­ti, spe­cia­lie­ji prieš­gais­ri­niai rei­ka­la­vi­mai įvyk­dy­ti, bet es­te­ti­ka ir akus­ti­ka li­ko už pro­jek­to ri­bų. Ant­ras žings­nis bū­tų, kad sa­lė iš tie­sų tap­tų kon­cer­ti­ne sa­le, o ne lik­tų ki­no sa­le."

A. Čer­niaus­kas ne­slė­pė, jog tu­ri ir dau­giau "sva­jų". Jos su­si­ju­sios su pla­nais pa­da­ry­ti kon­cer­ti­nę sa­lę pa­trauk­les­nę žiū­ro­vams, ren­gi­nių lan­ky­to­jams.

"Vie­na iš idė­jų – iš­plės­ti vit­ra­žo sa­lės erd­vę, iš­tie­sin­ti vi­są "Sau­lės mū­šio" vit­ra­žo iš­klo­ti­nę pa­gal Til­žės gat­vę, vi­sai ki­toks bū­tų ir pa­sta­to rep­re­zen­ta­ci­nis vaiz­das, – pa­si­da­li­jo ar­chi­tek­tas. – Rei­kia dar iš­spręs­ti ir par­kin­go klau­si­mą, esu nu­ma­tęs, kaip tą ga­li­ma pa­da­ry­ti. Tuo­met tu­rė­tu­me mies­te rep­re­zen­ta­ci­nį komp­lek­są. Ga­li­ma au­to­mo­bi­lį ir "Sau­lės mies­to" cent­re pa­lik­ti, bet tu­ri­me gal­vo­ti, kaip šiuo­lai­kiš­kai pa­da­ry­ti, kad bū­tų pa­to­gu at­vyk­ti į kon­cer­tą".

"Šiau­liai yra pri­bren­dę drą­ses­niems po­ky­čiams, – sa­kė A. Čer­niaus­kas, pa­brėž­da­mas, jog la­biau­siai mies­te pa­si­gen­da stra­te­gi­nio mąs­ty­mo. – Rei­kia tu­rė­ti tiks­lą ir ženg­ti link jo žings­nis po žings­nio, o mes vis ei­na­me iš pa­skos. Rei­kia my­lėti mies­tą ir dirbti, su­ge­bė­ti dirb­ti kar­tu,idė­jas pa­lai­ky­ti, jei­gu no­ri pa­siek­ti re­zul­ta­tą."

Komentarai

Vantuzas    Tre, 2019-07-10 / 14:17
O paskui? Siauliu valdzia vald.pirti ne gali ir ne moka islaikiti. Ir kiek zmoniu bus mieste?
Kuku    Tre, 2019-07-10 / 14:39
Ir vėl tik pirmas etapas, reiškia minimumas už minimalius pinigus. Ar ne geriau statyti naują didelę ir su geru parkingu salę? Bet kas ten už kultūros strategijas savivaldybėje atsako? Kas???
senosios liepos, kurių šiandien jau nebėra    Tre, 2019-07-10 / 15:16
Pir­mas eta­pas dar neprasidėjo, o senosios liepos jau krito... Va čia tai "drą­ses­ni po­ky­čiai", va čia tai "stra­te­gi­nis mąs­ty­mas"... Buratino valdomam mieste...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.