A. Rumševičius ir L. Každailis sezoną baigė 9-ta vieta

FIVB nuo­tr.
Ar­nas Rum­še­vi­čius ir Lu­kas Kaž­dai­lis (de­ši­nė­je) Jūr­ma­lo­je vy­ku­sia­me Tarp­tau­ti­nės tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos (FIVB) tur­ny­re užė­mė de­vin­tą­ją vie­tą.
Lie­tu­vos pa­plū­di­mio tink­li­nin­kai Ar­nas Rum­še­vi­čius ir Lu­kas Kaž­dai­lis Jūr­ma­lo­je (Lat­vi­ja) pir­mą kar­tą ren­gia­ma­me Tarp­tau­ti­nės tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos (FIVB) tri­jų žvaigž­du­čių se­ri­jos tur­ny­re užė­mė de­vin­tą­ją vie­tą.

Lie­tu­vos pa­plū­di­mio tink­li­nin­kai Ar­nas Rum­še­vi­čius ir Lu­kas Kaž­dai­lis Jūr­ma­lo­je (Lat­vi­ja) pir­mą kar­tą ren­gia­ma­me Tarp­tau­ti­nės tink­li­nio fe­de­ra­ci­jos (FIVB) tri­jų žvaigž­du­čių se­ri­jos tur­ny­re užė­mė de­vin­tą­ją vie­tą.

Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai A gru­pės fi­na­le 0-2 (16:21, 19:21) pra­lai­mė­jo lat­viams Mar­tins Pla­vinš ir Ed­gars Točs. Užė­mę ant­rą­ją vie­tą, lie­tu­viai at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas tu­rė­jo pra­dė­ti nuo pir­mo­jo ra­to.

Pir­ma­ja­me at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų ra­te mū­siš­kiai šeš­ta­die­nį 2-1 (21:18, 19:21, 15:9) įvei­kė ki­tą Lat­vi­jos po­rą Mi­hails Sa­moi­lovs ir Alek­sandrs So­lo­vejs.

Aš­tunt­fi­na­ly­je A. Rum­še­vi­čius ir L. Kaž­dai­lis po at­kak­lios ko­vos 0-2 (18:21, 21:23) nu­si­lei­do pran­cū­zams Quin­cy Aye ir Ar­naud Gaut­hier-Ra­tui ir bai­gė sa­vo pa­si­ro­dy­mą.

"Įs­pū­džiai la­bai ge­ri, esa­me dė­kin­gi sir­ga­liams, ku­rie su­kū­rė to­kią at­mos­fe­rą, kad jau­tė­mės kaip na­muo­se. Pa­si­ro­dy­mą bū­tu­me ver­ti­nę ge­rai, jei bū­tu­me pa­te­kę į aš­tun­tu­ką, bet to ne­pa­da­rė­me, to­dėl šį tur­ny­rą ver­ti­nu nei tei­gia­mai, nei nei­gia­mai. Tu­rė­jo­me ge­rų var­žy­bų, įga­vo­me pa­tir­ties ir dėl to džiau­gia­mės", – po pa­sku­ti­nio ma­čo sa­kė L. Kaž­dai­lis.

Šio­mis var­žy­bo­mis A. Rum­še­vi­čius ir L. Kaž­dai­lis bai­gia sa­vo se­zo­ną. Da­bar lai­kas bus skir­tas poil­siui bei trau­mų gy­dy­mu­si, o vė­liau lauks pa­si­ruo­ši­mas nau­jam se­zo­nui.

Ki­ta Lie­tu­vos po­ra Ar­tū­ras Va­sil­je­vas ir Ro­ber­tas Juch­ne­vi­čius H gru­pės ma­če dėl tre­čio­sios vie­tos 0-2 (12:21, 18:21) nu­si­lei­do vo­kie­čiams Ar­mi­nui Dol­lin­ge­riui ir Eri­cui Sta­die bei ne­pa­te­ko į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas.

FIVB tur­ny­ro Jūr­ma­lo­je pri­zų fon­dą su­da­ro 75 tūks­tan­čiai JAV do­le­rių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.