Reprezentacinė šventė apsiėjo be užsienio delegacijų

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ko lau­ko est­ra­dos sce­no­je ir aikš­te­lė­je pro­gra­mą pa­ro­dė dau­giau kaip 600 šo­kė­jų, mu­zi­kan­tų, dai­ni­nin­kų.
Apie 550 Ak­me­nės ra­jo­no me­no mė­gė­jų kon­cer­ta­vo šven­tė­je "Ak­me­nės smui­ke­lis". Rep­re­zen­ta­ci­nis ra­jo­no ren­gi­nys šį­kart ap­siė­jo be už­sie­nie­čių de­le­ga­ci­jų, ku­rios iki šiol kas­met da­ly­vau­da­vo.

Dvi va­lan­das tru­ku­sio­je pro­gra­mo­je vie­nas po ki­to kei­tė­si mu­zi­kan­tų, dai­ni­nin­kų, šo­kė­jų ko­lek­ty­vai. Da­lis jų su­si­jung­da­vo į ma­si­nius pa­si­ro­dy­mus.

Kaip ir ti­kė­ta­si, su­si­rin­ko ke­li tūks­tan­čiai žiū­ro­vų. Jų ant­plū­dį pir­miau­sia nu­spė­jo jiems pa­slau­gas pa­no­rę siū­ly­ti pre­ky­bi­nin­kai.

Šven­tę or­ga­ni­za­vu­sių ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jų tei­gi­mu, iki šiol ne­pa­si­tai­kė tiek daug pa­gei­da­vi­mų siū­ly­ti pra­mo­gų pa­slau­gas, pre­kiau­ti įvai­riais rank­dar­biais, mais­to pro­duk­tais ir ki­tais ga­mi­niais.

Li­kus po­rai sa­vai­čių iki šven­tės bu­vo nu­trauk­ta re­gist­ra­ci­ja pre­kiauti. Su­si­rū­pin­ta, ar pa­kaks vie­tos Ak­me­nės pu­šy­ne. Vis dėl­to kai ku­rie pre­kei­viai įti­ki­no or­ga­ni­za­to­rius priim­ti.

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­ro­dy­mu iš Pa­pi­lės ir Nau­jo­sios Ak­me­nės į Ak­me­nės pu­šy­ną ir at­gal kur­sa­vo vie­ti­nės bend­ro­vės au­to­bu­sai, ku­riais vel­tui ga­lė­jo vyk­ti šven­tės da­ly­viai.

Jiems ne­rei­kė­jo pirk­ti ir bi­lie­tų į šven­tę. Rei­kė­jo su­mo­kė­ti tik už į te­ri­to­ri­ją įva­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. To­kių su­si­da­rė 700.

Dar di­des­niam ant­plū­džiui su­truk­dė stip­rus lie­tus. Tuo me­tu, kai sce­no­je dai­na­vo ša­lies est­ra­dos le­gen­dos.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ry­šių su ži­niask­lai­da spe­cia­lis­tės Jo­lan­tos Šiur­ku­vie­nės, ne­kvies­ta su Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be par­tne­riau­jan­čių sa­vi­val­dy­bių de­le­ga­ci­jų, nes jų lau­kia­ma Nau­jo­sios Ak­me­nės 70-me­čiui skir­to­je šven­tė­je rugp­jū­čio mė­ne­sį.

Ta­čiau iš­lai­ky­ta tra­di­ci­ja kvies­ti kon­cer­tuo­ti ko­lek­ty­vus iš už­sie­nio ar kai­my­ni­nių ra­jo­nų. Šį­kart pro­gra­mo­je da­ly­va­vo apie 70 dai­ni­nin­kų iš Ma­žei­kių, Kur­šė­nų, Viekš­nių.

"Ak­me­nės smui­ke­lio" tra­di­ci­ja gy­vuo­ja nuo 1971 me­tų, kai Ak­me­nės pu­šy­ne su­reng­ta pir­mo­ji liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lų šven­tė. Vė­liau to­kios įga­vo Že­mai­ti­jos kraš­to ka­pe­lų šven­tės sta­tu­są, lai­ko­mos šio mu­zi­ka­vi­mo šven­čių Lie­tu­vo­je pirm­ta­ku.

Di­džiuo­ta­si, kad švie­saus at­mi­ni­mo liau­diš­kos mu­zi­kos kom­po­zi­to­rius ir at­li­kė­jas Jur­gis Gai­žaus­kas bu­vo sa­vo­tiš­ku ak­me­niš­kių šven­tės glo­bė­ju, ne kar­tą jo­je gro­jo, jai spe­cia­liai pa­ra­šė kū­ri­nių.