Reprezentacinė šventė apsiėjo be užsienio delegacijų

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ko lau­ko est­ra­dos sce­no­je ir aikš­te­lė­je pro­gra­mą pa­ro­dė dau­giau kaip 600 šo­kė­jų, mu­zi­kan­tų, dai­ni­nin­kų.
Apie 550 Ak­me­nės ra­jo­no me­no mė­gė­jų kon­cer­ta­vo šven­tė­je "Ak­me­nės smui­ke­lis". Rep­re­zen­ta­ci­nis ra­jo­no ren­gi­nys šį­kart ap­siė­jo be už­sie­nie­čių de­le­ga­ci­jų, ku­rios iki šiol kas­met da­ly­vau­da­vo.

Dvi va­lan­das tru­ku­sio­je pro­gra­mo­je vie­nas po ki­to kei­tė­si mu­zi­kan­tų, dai­ni­nin­kų, šo­kė­jų ko­lek­ty­vai. Da­lis jų su­si­jung­da­vo į ma­si­nius pa­si­ro­dy­mus.

Kaip ir ti­kė­ta­si, su­si­rin­ko ke­li tūks­tan­čiai žiū­ro­vų. Jų ant­plū­dį pir­miau­sia nu­spė­jo jiems pa­slau­gas pa­no­rę siū­ly­ti pre­ky­bi­nin­kai.

Šven­tę or­ga­ni­za­vu­sių ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jų tei­gi­mu, iki šiol ne­pa­si­tai­kė tiek daug pa­gei­da­vi­mų siū­ly­ti pra­mo­gų pa­slau­gas, pre­kiau­ti įvai­riais rank­dar­biais, mais­to pro­duk­tais ir ki­tais ga­mi­niais.

Li­kus po­rai sa­vai­čių iki šven­tės bu­vo nu­trauk­ta re­gist­ra­ci­ja pre­kiauti. Su­si­rū­pin­ta, ar pa­kaks vie­tos Ak­me­nės pu­šy­ne. Vis dėl­to kai ku­rie pre­kei­viai įti­ki­no or­ga­ni­za­to­rius priim­ti.

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­ro­dy­mu iš Pa­pi­lės ir Nau­jo­sios Ak­me­nės į Ak­me­nės pu­šy­ną ir at­gal kur­sa­vo vie­ti­nės bend­ro­vės au­to­bu­sai, ku­riais vel­tui ga­lė­jo vyk­ti šven­tės da­ly­viai.

Jiems ne­rei­kė­jo pirk­ti ir bi­lie­tų į šven­tę. Rei­kė­jo su­mo­kė­ti tik už į te­ri­to­ri­ją įva­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. To­kių su­si­da­rė 700.

Dar di­des­niam ant­plū­džiui su­truk­dė stip­rus lie­tus. Tuo me­tu, kai sce­no­je dai­na­vo ša­lies est­ra­dos le­gen­dos.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ry­šių su ži­niask­lai­da spe­cia­lis­tės Jo­lan­tos Šiur­ku­vie­nės, ne­kvies­ta su Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be par­tne­riau­jan­čių sa­vi­val­dy­bių de­le­ga­ci­jų, nes jų lau­kia­ma Nau­jo­sios Ak­me­nės 70-me­čiui skir­to­je šven­tė­je rugp­jū­čio mė­ne­sį.

Ta­čiau iš­lai­ky­ta tra­di­ci­ja kvies­ti kon­cer­tuo­ti ko­lek­ty­vus iš už­sie­nio ar kai­my­ni­nių ra­jo­nų. Šį­kart pro­gra­mo­je da­ly­va­vo apie 70 dai­ni­nin­kų iš Ma­žei­kių, Kur­šė­nų, Viekš­nių.

"Ak­me­nės smui­ke­lio" tra­di­ci­ja gy­vuo­ja nuo 1971 me­tų, kai Ak­me­nės pu­šy­ne su­reng­ta pir­mo­ji liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lų šven­tė. Vė­liau to­kios įga­vo Že­mai­ti­jos kraš­to ka­pe­lų šven­tės sta­tu­są, lai­ko­mos šio mu­zi­ka­vi­mo šven­čių Lie­tu­vo­je pirm­ta­ku.

Di­džiuo­ta­si, kad švie­saus at­mi­ni­mo liau­diš­kos mu­zi­kos kom­po­zi­to­rius ir at­li­kė­jas Jur­gis Gai­žaus­kas bu­vo sa­vo­tiš­ku ak­me­niš­kių šven­tės glo­bė­ju, ne kar­tą jo­je gro­jo, jai spe­cia­liai pa­ra­šė kū­ri­nių.

Komentarai

kike    Ket, 2019-06-13 / 16:24
Man tai labiausiai patiko, kai baigiantis dainuoti Kučinskas, buvo apdovanotas glėbiais pavytusių , apdriskusių pinavijų, kurias jaunos merginos ėmė glėbiais iš ten pat buvusių krepšių ir siūlė dainininkui. Anas kultūringas, paėmęs sudėjo į krūvą ir nuėjo. Truputi nuliūdęs...
diedas    Ket, 2019-06-13 / 20:42
o ko jam reikėjo duot-vyno? gavo gėlių ir tegul būna patenkintas, honorarą iš savivaldybės tikriausiai neblogą gavo :DDDD
As    Ket, 2019-06-13 / 23:10
Nežinant šventės užkulisių, gal ir visai nieko paveikslėlis. Tačiau režisierės darbas kiekvienais metais vis prastesnis, greit liks mugės lygio su ėjimas. Bendrai vertinant tai Naujosios Akmenės kultūros centro paskirtis dabartinių metų yra pasiruošti Naujųjų metų sutikimui dar keliatai komercinį švenčių. Tai klausimas, kam reikalingas administracinis aparatas apie 15 asmenų? Jeigu centre tėra viso labo tik trys vadovai: tautinių šokių, pramoginių ir choro. Tai kodėl niekas nevertina tikslingumo tūrėto tokį kiekį biurokratų, kurie nesukuria jokio produkto. Kažin koks jų produktyvumas, kiek režisieriai įnicijavo ir pravedė patys renginių, neskaičiuojant tradicinių, tokių kaip juokingai organizuojamų Joninės ir pan. Tiesa šiemet vaikams (dalyviams) vietoj kuponų vadovai patys turėjo pirkti produktus ir tepti sumštinius. Kažin ar vadovai turėjo higienos pasą, nes ruošė maistą. Būtų juokinga, jei ne graudu.
kike    Pen, 2019-06-14 / 07:17
Niekaip nesuprantu, kodėl tokios šventės neapsieina be alaus pardavinėjimo. Slankioja išdidūs pijokai, piktina žmones, apsauginiai su jais tasosi, net mušėsi ant kalniuko. Didelė nepagarba iš organizatorių pusės. katram ten į kišenę įkrenta nuo to alaus pardavinėjimo leidimų?
ak    Pen, 2019-06-21 / 10:53
Labai gražus renginys. Pasirinkta Sekminių, Žemaitijos metų tema puikiai meno kolektyvai tai parodė. Šaunuoliai organizatoriai ir dalyviai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.