Rekordinę dviaukštę sieną statys iš žmonių

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Pa­na­ši žmo­nių vie­ny­bės sie­na tu­rė­tų iš­kil­ti ir Ga­tau­čiuo­se.
Il­giau­sia iki šiol pa­sta­ty­ta dvie­jų aukš­tų gy­va žmo­nių sie­na – to­kiu ne­tra­di­ci­niu for­ma­tu rugp­jū­čio 23 die­ną 18 va­lan­dą fes­ti­va­lio "Sau­lė­to­sios nak­tys" me­tu Ga­tau­čių mies­te­ly­je (Jo­niš­kio r.) bus mi­ni­mos Bal­ti­jos ke­lio 30-osios me­ti­nės ir sie­kia­ma Lie­tu­vos re­kor­do.

"Sus­to­ję į Bal­ti­jos ke­lią vie­ni ša­lia ki­tų mū­sų tė­vai ir se­ne­liai pa­de­monst­ra­vo vi­sam pa­sau­liui sa­vo ryž­tą ir drą­są ir lais­vės sie­ki­mą. Dau­ge­lis mū­sų kar­tos žmo­nių tuo me­tu dar ne­bu­vo gi­mę, ta­čiau po 30-ties me­tų no­ri­me ne tik pa­dė­ko­ti, bet ir pa­ro­dy­ti, kiek šis drą­sus žings­nis su­tei­kė ga­li­my­bių vi­siems. Sim­bo­liš­kai ir tie­sio­gi­ne šio žo­džio pra­sme kils­te­lė­si­me šį ke­lią dar vie­nu laip­te­liu į vir­šų, pri­dė­da­mi pa­si­ti­kė­ji­mo vie­ni ki­tais ele­men­tą", – sa­ko ori­gi­na­lios idė­jos au­to­rius Ka­ro­lis Va­lic­kas, "Ac­roYo­ga Lt" įkū­rė­jas.

Sus­to­ti į dvie­jų aukš­tų "Žmo­nių vie­ny­bės sie­ną" kvie­čia­mi vi­si žmo­nės, no­rin­tys pri­si­dė­ti prie šio re­kor­do. Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, tam ne­rei­kia jo­kio spe­cia­laus fi­zi­nio pa­si­ruo­ši­mo. Penk­ta­die­nį prie jų pri­si­dės ir ša­lies gim­nas­tai, vie­tos bend­ruo­me­nės.

"To­kias žmo­nių gran­di­nes jau dau­giau nei 5-erius me­tus sta­to­me įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se. Pra­si­dė­ju­si nuo tri­jų, sie­na ga­li išaug­ti iki 40, 75, o gal ir vi­so 100 žmo­nių, su­sto­ju­sių į dvie­jų aukš­tų li­ni­ją. Sim­bo­liš­ka, ta­čiau ne­ga­liu įsi­vaiz­duo­ti tin­ka­mes­nės pro­gos pa­ge­rin­ti šį re­kor­dą už Bal­ti­jos ke­lio su­kak­tį", – sa­kė K. Va­lic­kas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.