Radviliškiečių kraitis – dešimt "šimtukų"

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Vai­va Pakš­tai­tė – du "šim­tu­kus" ga­vu­si ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė iš Liz­dei­kos gim­na­zi­jos sa­ko, jog ga­li­ma su­de­rin­ti ir moks­lus, ir ak­ty­vią veik­lą.
Pa­si­bai­gu­si bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja aš­tuo­niems ra­jo­no abi­tu­rien­tams bu­vo dos­ni – jų ži­nios įver­tin­tos "šim­tu­kais", du iš jų ga­vo po du "šim­tu­kus".
Sun­kiau­siai rad­vi­liš­kie­čiams se­kė­si vals­ty­bi­nis ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­nas, ku­rio neiš­lai­kė be­veik treč­da­lis jį lai­kiu­sių­jų.

Še­ši "šim­tu­kai" – liz­dei­kie­čių

Penk­ta­die­nį Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re sklan­dė džiu­gios nuo­tai­kos – čia at­siim­ti bran­dos ates­ta­tų su­gu­žė­jo bū­rys Liz­dei­kos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tų, juos pa­svei­kin­ti at­vy­ko ar­ti­mie­ji.

Liz­dei­kos gim­na­zi­ja šie­met ga­li džiaug­tis pui­kiais eg­za­mi­nų re­zul­ta­tais. Jo­je – net pen­ki abi­tu­rien­tai iš aš­tuo­nių ga­vo aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus.

Dviem "šim­tu­kais" įver­tin­tos Vai­vos Pakš­tai­tės pri­va­lo­mo­jo vals­ty­bi­nio lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros (pa­ren­gė mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Gin­tau­ta Dau­nec­ky­tė) bei pa­si­ren­ka­mo­jo vals­ty­bi­nio ang­lų kal­bos (mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Gied­ra Ur­bo­nie­nė) eg­za­mi­nų ži­nios.

Ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė, dai­ni­nin­kė, dra­mos bū­re­lio na­rė, sa­va­no­rė V. Pakš­tai­tė re­dak­ci­jai sa­kė, jog jai ne­bu­vo sun­ku su­de­rin­ti moks­lus ir lais­va­lai­kį – esą te­rei­kia moks­lus lai­ky­ti prio­ri­te­tu vi­są lai­ką, ne tik dvy­lik­to­je kla­sė­je. To­kių ge­rų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų mer­gi­na sa­kė ne­si­ti­kė­ju­si, ta­čiau jai tai bu­vęs ge­ras dvy­li­kos me­tų dar­bo įver­ti­ni­mas.

Mer­gi­na pa­ti­ki­no ne­si­nau­do­ju­si ko­re­pe­ti­to­rių pa­slau­go­mis, to­dėl bu­vo la­bai dė­kin­ga sa­vo mo­ky­to­jams, ku­rie, anot jos, da­li­jo­si ži­nio­mis, ne­gai­lė­jo sa­vo lai­ko ir jį sky­rė ne­mo­ka­moms sa­vo mo­ki­nių kon­sul­ta­ci­joms.

"Šim­tu­kais" įver­tin­tos ir liz­dei­kie­čių To­mo Brains­ko, Va­ka­rės Ki­sie­liū­tės (mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vai­da Do­mei­kie­nė), Ru­gi­lės Ho­ku­šai­tės (mo­ky­to­ja eks­per­tė In­ga Ve­be­rie­nė) vals­ty­bi­nio ang­lų kal­bos bran­dos eg­za­mi­no ži­nios, aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą už vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną ga­vo ir Aus­tė­ja Ju­dei­ke­vi­čiū­tė (mo­ky­to­ja eks­per­tė Lai­ma Ver­bic­kie­nė).

Du abi­tu­rien­tai – Jus­ti­na Ša­lu­kai­tė ir Ta­das Ba­nai­tis – iš Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos vie­nin­te­liai ra­jo­ne ga­vo bran­dos ates­ta­tus su pa­gy­ri­mu.

Pa­kal­bin­ta Liz­dei­kos gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ina Ba­ja­raus­kai­tė džiau­gė­si bran­džia šių­me­te abi­tu­rien­tų lai­da, ku­rio­je – daug moks­lei­vių, ku­riais di­džiuo­ja­si ne tik gim­na­zi­ja, bet ir ra­jo­nas. Tai – ak­ty­vūs vi­suo­me­ni­nin­kai, spor­ti­nin­kai, mu­zi­kan­tai, dai­ni­nin­kai.

"Šios lai­dos abi­tu­rien­tų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai yra aukš­tes­ni nei praė­ju­sios – tu­ri­me dau­giau ge­res­niais ba­lais iš­lai­kiu­sių moks­lei­vių, o liū­di­me dėl ne­sėk­min­go ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no", – sa­kė I. Ba­ja­raus­kai­tė.

Be pen­kių liz­dei­kie­čių, dviem "šim­tu­kais" džiau­gia­si ir Še­du­vos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Gied­rius Pui­do­kas – taip įver­tin­tos jo lai­ky­tų vals­ty­bi­nių fi­zi­kos (pa­ren­gė vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja Mil­da Bal­tuš­kie­nė) ir ang­lų kal­bos bran­dos eg­za­mi­nų (mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Sa­lo­mė­ja Kren­cie­nė) ži­nios.

"Šim­tu­kus" už pui­kias ang­lų kal­bos ži­nias ga­vo ir Bai­so­ga­los gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai Kris­ti­na Špo­kai­tė ir Gre­ta Šu­ly­tė (mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ri­ma Mi­siu­tė).

Po­pu­lia­riau­sias – ang­lų kal­bos eg­za­mi­nas

Šie­met pra­šy­mus lai­ky­ti eg­za­mi­nus pa­tei­kė 275 ra­jo­no abi­tu­rien­tai ir 12 eks­ter­nų.

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ra­sos Plu­kie­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, dau­giau­sia kan­di­da­tų (210) lai­kė pa­si­ren­ka­mą­jį vals­ty­bi­nį ang­lų kal­bos bran­dos eg­za­mi­ną. Jį iš­lai­kė 98 pro­cen­tai lai­kiu­sių­jų ir tai ati­ti­ko šių­me­tį ša­lies ro­dik­lį. 86 – 100 ba­lų ra­jo­ne ga­vo 16 pro­cen­tų lai­kiu­sių­jų (ša­ly­je – dvi­gu­bai dau­giau).

Pri­va­lo­mą­jį vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bran­dos eg­za­mi­ną lai­kė 196 mo­ki­niai, jį iš­lai­kė 92 pro­cen­tai lai­kiu­sių­jų (ša­ly­je iš­lai­kė 91 pro­cen­tas lai­kiu­sių­jų), 86 – 100 ba­lų ga­vo 13 pro­cen­tų eg­za­mi­ną lai­kiu­sių kan­di­da­tų (ša­ly­je – 12 pro­cen­tų).

Vals­ty­bi­nį ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­ną lai­kė 205 kan­di­da­tai, iš­lai­kė 68 pro­cen­tai lai­kiu­sių­jų ir tai – ge­ro­kai blo­ges­nis re­zul­ta­tas nei ša­ly­je, kur šis eg­za­mi­nas bu­vo sėk­min­gas 82 pro­cen­tams lai­kiu­sių­jų. 86 – 99 ba­lus ga­vo 2 pro­cen­tai (ša­ly­je – 6 pro­cen­tai).

Ma­žiau­siai kan­di­da­tų pa­si­rin­ko vals­ty­bi­nius ru­sų bei che­mi­jos eg­za­mi­nus – jų bu­vo tik po še­šis.