Radviliškiečiai himną sugiedojo pirmieji

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Tam­so­je lie­jo­si Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los sak­ra­li­nės mu­zi­kos an­samb­lio "Gies­mių gies­me­lė" (kai­rė­je – va­do­vė Au­re­li­ja Ston­čiu­vie­nė) dai­ni­nin­kių at­lie­ka­mų kū­ri­nių gar­sai.
Šie­met, kaip ir per­nai, Lie­tu­vos vals­ty­bės-ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną rad­vi­liš­kie­čiai pa­si­ti­ko ir ša­lies him­ną su­gie­do­jo pir­mie­ji – vi­dur­nak­tį, prieš pat pra­si­de­dant šiai die­nai.
Iš­kil­min­gos nak­ti­nio ren­gi­nio nuo­tai­kos ne­su­ga­di­no iš dan­gaus pa­si­py­lęs lie­tus.

Lie­tus neiš­gąs­di­no nei žiū­ro­vų, nei ak­to­rių

Lie­pos 6-osios iš­va­ka­rė­se, 23 va­lan­dą, rad­vi­liš­kie­čiai rin­ko­si į mies­to aikš­tę. Čia tu­rė­jo pra­si­dė­ti ant­rus me­tus ren­gia­mas ne­tra­di­ci­nis Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos kar­tu su par­tne­riais pa­reng­tas pro­jek­tas pa­gal Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus poe­mą "Min­dau­gas" – kū­ry­bi­nė "Min­dau­go" ma­ni­pu­lia­ci­ja me­nu.

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo siurp­ri­zu – aikš­tė­je įjung­to­mis fon­ta­no čiurkš­lė­mis ir švie­sų spal­vo­mis.

Šla­pią įvaiz­dį dar la­biau su­stip­ri­no iš dan­gaus purš­kian­tis lie­tus, spek­tak­lio pa­bai­go­je pra­pliu­pęs kaip rei­kiant, tad po at­vi­ru dan­gu­mi vai­di­nan­tiems ak­to­riams, dai­ni­nin­kams ir šo­kė­jams te­ko pa­si­ro­dy­ti neįp­ras­to­mis są­ly­go­mis.

Spek­tak­ly­je-mis­te­ri­jo­je dai­na­vo Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los sak­ra­li­nės mu­zi­kos an­samb­lis "Gies­mių gies­me­lė", šo­ko Šei­ko šiuo­lai­ki­nio šo­kio teat­ro tru­pės šo­kė­jai, J. Mar­cin­ke­vi­čiaus poe­mos "Min­dau­gas" iš­trau­kas skai­tė ak­to­rius And­rius Bia­lob­žes­kis.

Ne­bu­vo tik anon­suo­se mi­nė­to at­li­kė­jo, rad­vi­liš­kie­čio Ro­mual­do Ju­zu­ko­nio. Gal dėl to spek­tak­lis už­tru­ko ne iki pat vi­dur­nak­čio, kaip ža­dė­ta, o kiek anks­čiau. Tad ir ša­lies him­nas su­gie­do­tas anks­tė­liau – prieš vi­dur­nak­tį.

Pir­mą­kart – baž­ny­čio­je, ant­rą­kart – lau­ke

Ant­rą kar­tą Vals­ty­bės die­nos iš­va­ka­rė­se su­reng­tą pro­jek­tą jo su­ma­ny­to­jai Rad­vi­liš­kio bib­lio­te­kos pro­jek­tų va­do­vei Jo­lan­tai Kve­da­rie­nei įgy­ven­din­ti pa­dė­jo rad­vi­liš­kie­tė re­ži­sie­rė Ra­sa At­ko­čiū­nie­nė, mu­zi­kos va­do­vė Au­re­li­ja Ston­čiu­vie­nė bei cho­reog­ra­fė Ag­ni­ja Šei­ko.

Per­nai "Min­dau­gas" bu­vo ins­ce­ni­zuo­tas po baž­ny­čios skliau­tais – Rad­vi­liš­kio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo baž­ny­čio­je.

Tą va­ka­rą pil­nu­tė­lė baž­ny­čia kar­tu su spek­tak­lio ak­to­riais mė­gi­no at­sa­ky­ti į ker­ti­nius klau­si­mus: kas yra vals­ty­bė? Kas yra val­do­vas? Kiek val­do­vas ga­li bū­ti žmo­gu­mi?

Po spek­tak­lio re­ži­sie­rė R. At­ko­čiū­nie­nė re­dak­ci­jai pri­si­pa­ži­no, kad vi­siems bu­vo di­džiu­lis iš­šū­kis, kai bu­vo gau­tas su­ti­ki­mas "Min­dau­gą" ro­dy­ti baž­ny­čio­je ir jau ta­da pa­si­da­li­jo nau­ja idė­ja: ki­tą­met su­kur­ti di­de­lę mis­te­ri­ją, ku­ri pra­si­dė­tų baž­ny­čio­je ir baig­tų­si kur nors mies­to aikš­tė­je.

Tai ir bu­vo įgy­ven­din­ta šie­met, tik vi­sas ren­gi­nys vy­ko mies­to aikš­tė­je po at­vi­ru dan­gu­mi.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.