R. Karbauskis: draudimo prekiauti alkoholiu lauko kavinėse neatšauks

Dai­niaus La­bu­čio (EL­TA) nuo­tr.
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Sei­mo val­dan­čių­jų "vals­tie­čių" frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad įsta­ty­me dėl pre­ky­bos al­ko­ho­liu drau­di­mo lau­ko ka­vi­nė­se bū­tų ga­li­ma ne­bent per­žiū­rė­ti at­stu­mus, ta­čiau pa­ties drau­di­mo at­šauk­ti ne­ke­ti­na­ma.

"Ga­li­mas tik svars­ty­mas, ko­kie yra at­stu­mai tarp lau­ko ir pa­grin­di­nių ka­vi­nių, ten ga­li­ma dis­ku­si­ja, bet dėl pa­plū­di­my­je esan­čių ka­vi­nių net kal­bos ne­ga­li bū­ti", – sa­kė R. Kar­baus­kis.

Nuo 2020 me­tų ša­ly­je ne­be­liks ne­sta­cio­na­rių al­ko­ho­lio pre­ky­bos vie­tų, ku­rioms sa­vi­val­dy­bės iš­duo­da at­ski­ras li­cen­ci­jas ku­ror­ti­nio se­zo­no me­tu. Nuo tų pa­čių me­tų al­ko­ho­lis ne­be­ga­lės bū­ti par­duo­da­mas pa­vil­jo­nuo­se. Jie bus iš­brau­kia­mi iš pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais vie­tų są­ra­šo.

Sei­mas 2017 me­tais taip pat pri­ta­rė R. Kar­baus­kio ir And­riaus Pa­lio­nio pa­siū­ly­mui nu­sta­ty­ti, kad ne­ter­mi­nuo­ta maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais li­cen­ci­ja su­teiks tei­sę ap­tar­nau­ti pir­kė­jus ir lau­ko są­ly­go­mis ne di­des­niu kaip 40 met­rų at­stu­mu nuo sta­cio­na­rio­sios vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­tos įreng­to­se ap­tar­na­vi­mo vie­to­se.

Sei­mo na­rė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė siū­lo at­si­sa­ky­ti drau­di­mo al­ko­ho­liu ne­leis­ti pre­kiau­ti ne­sta­cio­na­rioms ka­vi­nėms.

Komentarai

R.Karbauskis - draudimo neatšauks !    Ant, 2019-08-20 / 16:31
Ar Karbauskis vienas pats tai nusprendžia ? Jis ir Vyriausybė, ir Seimas, gal ir už Prezidentą sprendžia ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.