Privačioje mokykloje – netradicinis rugsėjis

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ofi­cia­lio­sios rug­sė­jo šven­tės da­lies "Pa­ži­ni­mo li­cė­ju­je" ne­bu­vo – ji pra­si­dė­jo žai­di­mais, šo­kiais ir už­duo­ti­mis.
Va­kar moks­lo me­tų pra­džios šven­tė nuai­dė­jo ir nau­jai at­si­da­riu­sio­je vie­nin­te­lė­je pri­va­čio­je mo­ky­mo įstai­go­je Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne – "Pa­ži­ni­mo li­cė­ju­je".
Jo­je ne­skam­bė­jo svei­ki­ni­mo kal­bos – vai­kai moks­lo me­tus pra­dė­jo žais­da­mi, šok­da­mi bei pūs­da­mi mui­lo bur­bu­lus.
Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Pir­mo­ji pri­va­ti mo­kyk­la Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne – "Pa­ži­ni­mo li­cė­jus" pa­kvie­tė mo­ky­tis I-IX kla­sių vai­kus.

Vi­sus at­va­žiuo­jan­čius į mo­ky­mo įstai­gą pa­si­ti­ko ap­sau­gos dar­buo­to­jai, pa­si­tei­rau­da­mi, ko­kiu tiks­lu at­vyks­ta­ma į li­cė­jų.

Prie šiau­di­niu sto­gu deng­tos pa­vė­si­nės, ku­rio­je vė­liau vyks ir moks­lei­vių už­siė­mi­mai, rin­ko­si mo­ki­niai, jų tė­ve­liai bei ar­ti­mie­ji, mo­ky­to­jai.

Šven­tė tru­pu­tė­lį vė­la­vo – vi­si lau­kė iš sos­ti­nės at­vyks­tan­čios ani­ma­to­rių ko­man­dos, ku­ri ir tu­rė­jo pra­dė­ti va­di­na­mą­ją ofi­cia­lią­ją da­lį.

Ji pra­si­dė­jo ne­tra­di­ciš­kai – žai­di­mais. Vai­kams rei­kė­jo gau­dy­ti ka­muo­liu­kus, temp­ti vir­vę, šok­ti. Kar­tu su jais links­mi­no­si ir tė­ve­liai bei mo­ky­to­jai.

Ko­ne pu­sant­ros va­lan­dos už­tru­ku­si "ofi­cia­lio­ji" da­lis bai­gė­si mui­lo bur­bu­lų pū­ti­mu. Po to vi­si su­gu­žė­jo į da­žais kve­pian­čias kla­ses.

Į jas ve­dė il­gas ko­ri­do­rius su įvai­rio­mis spal­vo­mis da­žy­to­mis du­ri­mis, su­sta­ty­tais ne­tra­di­ci­niais mo­kyk­li­niais suo­lais.

Nors vie­šo­jo­je erd­vė­je ofi­cia­lių skai­čių mo­kyk­la ne­pa­tei­kia, po kla­ses iš­si­skirs­tė ge­ro­kai ma­žiau mo­ki­nių nei įpras­to­se ra­jo­no mo­kyk­lo­se.

Ta­čiau pa­kal­bin­ti tė­ve­liai bū­tent tai va­di­no šios mo­kyk­los pliu­su.

Še­du­vė An­dže­la, į li­cė­jų at­ve­žu­si sa­vo sū­nų, sa­kė, jog Še­du­vo­je jam bū­tų te­kę mo­ky­tis kar­tu su ki­tais 29 bend­rak­la­siais.

Rad­vi­liš­kie­tė Ire­na vai­kui ir­gi pa­si­rin­ko li­cė­jų, ka­dan­gi jų pro­gim­na­zi­jos kla­sės yra per­pil­dy­tos – jo­se mo­ky­sis per 30 vai­kų.

Tre­ti tė­ve­liai sa­kė į li­cė­jų at­ke­lia­vę pa­skui pui­kią vai­ko mo­ky­to­ją. Anot jų, jei ši bū­tų li­ku­si mies­to mo­kyk­lo­je, ku­rią lan­kė jų vai­kas, jie ne­bū­tų rin­kę­si ir li­cė­jaus.

Tam tik­ru li­cė­jaus mi­nu­su tė­vai įvar­di­jo pri­va­žia­vi­mą iki jo, nes ne vi­sas ke­lias iki Ari­mai­čių kai­me įsi­kū­ru­sios nau­jo­sios ug­dy­mo įstai­gos yra as­fal­tuo­tas.

Kiek­vie­ną mė­ne­sį tė­vams už sa­vo at­ža­lų moks­lus rei­kės mo­kė­ti 150 eu­rų. Pa­pil­do­mai kai­nuos ir pa­vė­žė­ji­mas. Skelb­ta, jog pa­vė­žė­ji­mas bus or­ga­ni­zuo­tas ir iš Šiau­lių bei nuo Bai­so­ga­los pu­sės.

Ats­ki­rai rei­kės mo­kė­ti ir už mo­ki­nių mai­ti­ni­mą – vai­kai ga­lės val­gy­ti iki tri­jų kar­tų: pus­ry­čius, pie­tus ir pa­va­ka­rius.

Pa­mo­kos I-IX kla­sių mo­ki­niams vyks ir lau­ko kla­sė­je, vai­kams ne­rei­kės ne­šio­tis va­do­vė­lių ir pra­ty­bų są­siu­vi­nių, jiem ne­bus už­duo­da­mi na­mų dar­bai.

Ug­dy­mo pro­gra­mos, skel­bia­ma, bus pra­tur­tin­tos vai­kų in­te­lek­tą la­vi­nan­čiais ir nau­din­gais da­ly­kais – to­kiais kaip men­ta­li­nė arit­me­ti­ka, grei­ta­sis skai­ty­mas, vi­zua­li­za­ci­ja, ro­bo­ti­ka.

Mo­ki­nių džiaugs­mui, mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos ap­tva­re ga­no­si ke­tu­rios nu­pirk­tos al­pa­kos, ne­men­ka te­ri­to­ri­ja bus skir­ta spor­ti­niams už­siė­mi­mams ir ju­dė­ji­mui.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Ke­tu­rios drau­giš­kai nu­si­tei­ku­sios al­pa­kos – ofi­cia­lios li­cė­jaus gy­ven­to­jos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.