Prie ežero prasidėjo renginių ciklas

Vil­mos SUN­GAI­LĖS nuo­tr.
Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tė­je ke­tu­ris rugp­jū­čio ket­vir­ta­die­nius bus li­te­ra­tū­ros, mu­zi­kos, ki­no ir teat­ro.

Rugp­jū­čio 1 die­ną Šiau­liuo­se, Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tė­je, pra­si­dė­jo ke­tu­ris rugp­jū­čio ket­vir­ta­die­nius vyk­sian­tis cik­las "Ir eže­ras tu­ri au­sis".

Pir­ma­sis ren­gi­nys bu­vo skir­tas sle­mo poe­zi­jai ir al­ter­na­ty­via­jai mu­zi­kai.

Cik­lą "Ir eže­ras tu­ri au­sis" ati­da­rė gru­pė "John’s Sho­wer Band", gro­jan­ti dest­ruk­ty­vų­jį hip­ho­pą. Su sle­mo kul­tū­ra su­pa­žin­di­no sle­me­riai, įvai­rių sle­mo var­žy­tu­vių da­ly­viai – Dar­ja Ly­zen­ko, Mar­ty­nas Ber­ta­šius.

Ren­gi­nį bai­gė re­po gru­pė "Omer­ta".

Ki­tą ket­vir­ta­die­nį, rugp­jū­čio 8 die­ną, prie Rė­ky­vos eže­ro pa­si­ro­dys sle­me­ris Jo­va­ras Kelp­šas, poe­ti­nį mo­nos­pek­tak­lį pri­sta­tys Juo­zas Ali­šaus­kas, kon­cer­tuos "Frees­tarz" .

Ren­gi­nių cik­lui "Ir eže­ras tu­ri au­sis" įvaiz­dį su­kū­rė me­ni­nin­kė Eg­lė Nar­bu­tai­tė.