Pran­cū­ziš­kai kep­ta an­tis

Šiau­lie­tė Ne­rin­ga GRAN­TAI­TĖ, dvie­jų vai­ku­čių ma­ma, ga­my­bos sky­riaus va­do­vė, la­bai mėgs­ta ga­min­ti. Sa­vo gim­ta­die­nio pro­ga šei­mą, bend­ra­dar­bius ir drau­gus vi­sa­da nu­džiu­gi­na fir­mi­niu pa­tie­ka­lu. Šį sa­vait­ga­lį Ne­rin­ga švęs 40-ąjį ju­bi­lie­jų ir ža­da šios tra­di­ci­jos ne­pa­mirš­ti. Ta pro­ga ji da­li­ja­si pran­cū­ziš­kai kep­tos an­ties re­cep­tu.

Pran­cū­ziš­kai kep­ta an­tis

Rei­kės: 1 Pe­ki­no an­ties (2,5–2,7kg), ru­pios drus­kos ir švie­žiai mal­tų pi­pi­rų, ap­te­pui: ket­vir­ta­da­lio puo­de­lio me­daus, ket­vir­ta­da­lio puo­de­lio gra­na­tų si­ru­po, 2 šaukš­tų švie­žių apel­si­nų sul­čių. 1 apel­si­no ir 1 cit­ri­nos (su­pjaus­tytų į 8 da­lis) pa­puo­ši­mui.

Or­kai­tę įkai­tin­ki­te iki 150 laipsnių. Nup­lo­vę ir nu­sau­si­nę an­tį, su­rai­žy­ki­te an­ties krū­ti­nė­lės odą įstri­žai iš vie­nos ir iš ki­tos pu­sės. Sten­ki­tės neįp­jau­ti mė­sos, ta­čiau rū­pes­tin­gai per­rėž­ki­te rie­biau­sias vie­tas, kad ge­riau tirp­tų rie­ba­lai, o ode­lė tap­tų traš­kes­nė. Įt­rin­ki­te an­ties vi­dų ir išo­rę drus­ka ir pi­pi­rais. Su­riš­ki­te ko­jas, o spar­nus už­len­ki­te už nu­ga­ros.

Pa­gul­dy­ki­te an­tį krū­ti­nė­le į vir­šų ant gro­te­lių, įsta­ty­tų į gi­lią ke­pi­mo for­mą ir kep­ki­te 1 va­lan­dą. Išim­ki­te an­tį, su­ba­dy­ki­te krū­ti­nė­lės odą ir rie­bias sri­tis, ap­vers­ki­te an­tį ir kep­ki­te dar va­lan­dą. Tą pa­tį veiks­mą pa­kar­to­ki­te dar ke­lis kar­tus kas va­lan­dą (iš vi­so rei­kia kep­ti var­tant ir ba­dant odą apie 4 va­lan­das).

Su­mai­šy­ki­te me­dų, gra­na­tų si­ru­pą, apel­si­nų sul­tis ir už­vir­ki­te, ta­da su­ma­ži­nę ug­nį leis­ki­te pa­kun­ku­liuo­ti apie 5 mi­nu­tes, kol su­tirš­tės. An­čiai bai­gus kep­ti, tem­pe­ra­tū­rą pa­di­din­ki­te iki 200 laipsnių, ap­vers­ki­te an­tį krū­ti­nė­le į vir­šų ir ap­tep­ki­te ją da­li­mi ap­te­po ir pa­kep­ki­te apie 5 mi­nu­tes, kol ode­lė taps traš­ki ir rus­vai auk­si­nio at­spal­vio.

Ant įkai­tin­tos kep­tu­vės kep­ki­te li­ku­siu ap­te­pu ap­lie­tas apel­si­no ir cit­ri­nos skil­te­les apie 3 mi­nu­tes, kol ap­te­pas virs ka­ra­me­le. Ap­dė­ki­te an­tį ka­ra­me­li­zuo­tais vai­siais ir pa­puoš­ki­te pet­ra­žo­lė­mis.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.