Pomidorai – kilograminiai

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Juo­za­pas Gar­be­nis sa­ko, kad te­ko pa­rai­šio­ti ša­kas, ant ku­rių au­go 1 ki­log­ra­mo 100 gra­mų po­mi­do­ras.

"Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jas Juo­za­pas Gar­be­nis į re­dak­ci­ją at­ne­šė šie­met užau­gin­tą sun­kiau­sią po­mi­do­rą – 1 ki­log­ra­mo 100 gra­mų.

Gin­kū­nuo­se gy­ve­nan­tis 84 me­tų se­no­lis pa­na­šių ki­log­ra­mi­nių šilt­na­my­je pri­ren­ka ne pir­mą se­zo­ną.

Prieš ket­ve­rius me­tus pirk­tų sėk­lų der­lius pa­ti­ko dy­džiu. Tad šei­mi­nin­kas kas ru­de­nį pa­ts pa­si­džio­vi­na sėk­lų. Na­miš­kiai šiai veis­lei su­tei­kė pa­va­di­ni­mą – Di­die­ji.

Per­ka ir ki­tų sėk­lų, bet nė vie­nas po­mi­do­ras ne­pri­lygs­ta di­die­siems.

J. Gar­be­nis pa­brė­žė, kad neieš­ko ypa­tin­gų trą­šų.

Jis mėgs­ta dirb­ti so­de, taip pat ir šilt­na­my­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.