Politikas nesusimoka už stambų pirkinį

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Ber­no­tas tei­gė, kad tie­siog su­si­klos­tė pra­sta fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja, dėl to nie­kaip ne­ga­li su­si­mo­kė­ti par­da­vė­jui.
Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos są­ra­šą Ed­mun­das Ber­no­tas jau ket­ve­rius me­tus ne­su­si­mo­ka jo­niš­kie­čiui Juo­za­pui Ži­lins­kui už stam­bų pir­ki­nį – že­mės skly­pą su bu­vu­siu alaus ba­ru ir pa­gal­bi­niais sta­ti­niais. Gar­baus am­žiaus jo­niš­kie­tis su ta­ry­bos na­riu pirkimo–pardavimo su­tar­tį iš­si­mo­kė­ti­nai su­da­rė dar 2015-ai­siais ir tei­gia iki šiol pa­gal ją pi­ni­gų ne­su­lau­kęs, o po­li­ti­kas Ed­mun­das Ber­no­tas aiš­ki­na­si ne­tu­rin­tis lė­šų, nes su­si­klos­tė pra­sta fi­nan­si­nė si­tua­ci­ja.

Ne­vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mų

Pa­gal 2015 me­tais bir­že­lio 17 die­ną su­da­ry­tą alaus ba­ro, pa­gal­bi­nių pa­sta­tų ir dau­giau kaip 13 arų že­mės skly­po pirkimo–pardavimo su­tar­tį ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Ber­no­tas su par­da­vė­ju Juo­za­pu Ži­lins­ku su­ta­rė stam­bų pir­ki­nį už 30 tūks­tan­čių eu­rų įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai. Kas­met jis tu­rė­jo sa­vi­nin­kui per­ves­ti po 5000 eu­rų. Praė­jo ket­ve­ri me­tai, bet Juo­za­pas Ži­lins­kas ža­dė­tų pi­ni­gų taip ir ne­su­lau­kė.

Be­veik tuo pa­čiu me­tu pir­kė­jas su par­da­vė­ju pa­si­ra­šė ir nuo­mos su­tar­tį, pa­gal ku­rią E. Ber­no­tas įsi­pa­rei­go­jo kas mė­ne­sį mo­kė­ti po 100 eu­rų nuo­mo­to­jui, kol pa­sta­tą su že­me iš­si­pirks.

Juo­za­pas Ži­lins­kas tvir­ti­na, kad nuo­mi­nin­kas iš pra­džių pi­ni­gus per­ve­di­nė­jęs, bet maž­daug po me­tų įplau­kų į są­skai­tą ne­be­li­kę. Iš vi­so su­mo­kė­ta tik kiek dau­giau nei tūks­tan­tis eu­rų.

Par­da­vė­jui nu­si­bo­do pa­ža­dai

„Nie­kur iki šiol ne­si­krei­piau, tik jo pa­ties vis pa­si­tei­rau­da­vau, ka­da su­si­mo­kės. Su­lau­kiau ra­mi­ni­mų, kad tė­vai gy­ve­na­mą­jį na­mą par­duos ir pi­ni­gus gau­siu. Ki­tą sy­kį aiš­ki­no, kad tė­vas par­duos že­mę, ta­da jau tik­rai su­si­mo­kės. 2017 me­tais jis kaip įro­dy­mą pa­tei­kė Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro cent­ri­nio duo­me­nų ban­ko iš­ra­šą apie tu­ri­mą že­mės skly­pą kaž­kur Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne Ari­mai­čiuo­se. Ta­čiau pi­ni­gų ne­ga­vau. O ma­no ke­lias juk jau ei­na į pa­kal­nę, tai kiek ga­liu lauk­ti?“ – pik­ti­no­si J. Ži­lins­kas.

Bu­vu­siam sa­vi­nin­kui šir­dį skau­da ir dėl to, kad jo tu­rė­tas tur­tas apau­gęs žo­le iki juos­mens – iš kie­mo pu­sės vi­si sta­ti­niai jo­je pa­sken­dę. Ant var­tų ka­bo vie­nos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros skel­bi­mas, kad šis skly­pas su sta­ti­niais par­duo­da­mas. Nau­ja­sis sa­vi­nin­kas tur­to dar neį­si­gi­jęs pa­ts ban­do jį par­duo­ti.

Siū­lė sa­vi­nin­kui tur­tą at­siim­ti

„Ne spe­cia­liai ne­mo­ku pi­ni­gų, pla­na­vo­me vie­naip, išė­jo ki­taip. Iš pra­džių no­rė­jo­me pra­plės­ti pa­tal­po­se ban­ke­tų sa­lę, tad iš­grio­vė­me bu­vu­sias ar­kas, pa­da­rė­me laip­tus į ant­rą aukš­tą, bet taip ir ne­be­su­sit­var­kė­me. Bu­vu­sį alaus ba­rą su že­mės skly­pu ir ki­tais sta­ti­niais, pa­ma­tę, kad nie­ko ne­pa­vyks, pra­dė­jo­me par­da­vi­nė­ti praė­jus vos pus­me­čiui nuo su­da­ry­tos pirkimo–pardavimo su­tar­ties, bet vis ne­pa­vyks­ta“, – aiš­ki­no Ed­mun­das Ber­no­tas.

Il­gai­niui kai­na kri­to ir da­bar per agen­tū­rą tur­tas par­duo­da­mas už 25 tūks­tan­čius eu­rų.

„Siū­liau bu­vu­siam sa­vi­nin­kui tą tur­tą at­siim­ti, su­tik­tu­me su­mo­kė­ti ir kaž­kiek kom­pen­sa­ci­jos už pa­sta­to vi­du­je at­lik­tus erd­vių pa­kei­ti­mus. Bet jam tie sta­ti­niai ir skly­pas ne­rei­ka­lin­gi, vis tiek tek­tų par­da­vi­nė­ti. Tas tur­tas te­bė­ra J. Ži­lins­ko, mes jo ne­sa­me užre­gist­ra­vę Re­gist­rų cent­re“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Tur­to dek­la­ra­ci­jo­je – tik nu­liai

E. Ber­no­tas į Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bą iš­rink­tas jau ant­rą kar­tą iš ei­lės. Kan­di­da­to do­ku­men­tuo­se Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai jis ra­šo dir­ban­tis VšĮ „Sa­ned“ per­so­na­lo va­do­vu ir 2017 me­tais Pa­ja­mų mo­kes­čio dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­do ga­vęs 1695,97 eu­ro pa­ja­mų, ta­čiau me­ti­nė­je gy­ven­to­jo tur­to dek­la­ra­ci­jo­je ir ties pri­va­lo­mu re­gist­ruo­ti tur­tu, ir ties gra­fa apie tu­ri­mas pi­ni­gi­nes lė­šas įra­šy­ti nu­liai.

„Jis taip su­si­tvar­kęs, kad kaip su­pran­tu, ne­tu­ri jo­kio tur­to, nie­ko, tai net ir per teis­mus var­gu, ar kaž­ką peš­čiau“, – ap­gai­les­tau­ja J. Ži­lins­kas.

Komentarai

Nieko sau    Ket, 2019-07-25 / 19:01
Lietuvos žmones, gal paaukokim vargšui politikui. Tegul banko sąskaitą nurodo, reikia tautiečui padėti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.