Pirmas žingsnis link rašytojos atminimo įamžinimo

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Šį skve­re­lį ne­to­li se­ne­lių na­mų „San­ta­ra“, kur pra­bė­go pa­sku­ti­niai Jo­li­tos Skab­laus­kai­tės gy­ve­ni­mo me­tai, o gre­ti­mo­je gat­vė­je sto­vė­jo tė­vų na­mai, ke­ti­na­ma pa­va­din­ti jos var­du.
Jo­niš­kio ra­jo­no kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba nu­spren­dė pri­tar­ti idė­jai praė­ju­siais me­tais šį pa­sau­lį pa­li­ku­sios kraš­tie­tės ra­šy­to­jos Jo­li­tos Skab­laus­kai­tės var­du pa­va­din­ti skve­re­lį Jo­niš­ky­je. Tai – pir­mas žings­nis link kū­rė­jo įam­ži­ni­mo. Pa­ren­gus rei­kia­mus do­ku­men­tus tam dar tu­rės pri­tar­ti po­li­ti­kai – ra­jo­no ta­ry­ba.

Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba, ku­rio­je da­ly­vau­ja ra­jo­no po­li­ti­kai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, vi­suo­me­ni­nin­kai, nu­spren­dė pri­tar­ti siū­ly­mui Jo­li­tos Skab­laus­kai­tės var­du pa­va­din­ti skve­re­lį, esan­tį ne­to­li jos bu­vu­sių tė­vų na­mų bei se­ne­lių na­mų „San­ta­ra“, ku­riuo­se pra­bė­go pa­sku­ti­niai ra­šy­to­jos gy­ve­ni­mo me­tai.

Šį siū­ly­mą sa­vi­val­dy­bei raš­tu bu­vo pa­tei­ku­sios trys or­ga­ni­za­ci­jos: Lie­tu­vos Ra­šy­to­jų są­jun­ga, Žiemgalos–Aukštaičių kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­rius, Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la.

Lie­tu­vos Ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Bi­ru­ta Au­gus­ti­nie­nė (Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė) sa­vi­val­dy­bei ad­re­suo­ta­me do­ku­men­te pa­ste­bi, kad J. Skab­laus­kai­tė yra vie­na ori­gi­na­liau­sių lie­tu­vių ra­šy­to­jų, jos pa­li­ki­mas – sep­ty­ni ro­ma­nai, tarp ku­rių – 1998 me­tais Že­mai­tės pre­mi­ja ap­do­va­no­tas „Mė­ne­sie­nos ska­li­kas“, kont­ra­ver­siš­ka­sis „Sa­do sind­ro­mas“, 2010 me­tais pa­te­kęs į suau­gu­sių­jų kny­gų me­tų pen­ke­tu­ką. Už de­biu­ti­nę kny­gą „Tik švie­sūs paukš­čiai nak­ty­je“ 1986 me­tais ji bu­vo ap­do­va­no­ta An­ta­no Jo­ny­no pre­mi­ja. Pa­gal Jo­li­tos Skab­laus­kai­tės kū­ri­nius re­ži­sie­rius Al­gi­man­tas Pui­pa su­kū­rė fil­mus „Žu­vies die­na“ ir „Žai­bo nu­švies­ti“.

Įam­žin­ti gar­sios kraš­tie­tės at­mi­ni­mą ra­gi­no ir li­te­ra­tų klu­bas „Aud­ru­vė“. Jų Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bai ad­re­suo­ta­me raš­te pa­teik­tos idė­jos gal­būt įreng­ti me­di­nių skulp­tū­rų par­ke­lį, ku­ria­me „ap­si­gy­ven­tų“ J. Skab­laus­kai­tės kū­ri­nių per­so­na­žai, or­ga­ni­zuo­ti jos įam­ži­ni­mo, pa­sta­tant moters–paukštės skulp­tū­rą, kon­kur­są.

Išp­lės­ti­nia­me Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo iš­sa­ky­ta ir min­čių, kad ga­li­ma bū­tų tu­rė­ti bend­rą vi­siems kraš­tie­čiams ra­šy­to­jams at­min­ti skir­tą vie­tą, ta­čiau nu­svė­rė nuo­mo­nė, kad iš ra­jo­ne esan­čių 16 skve­rų ir 7 par­ktų tik vie­nas tu­ri ofi­cia­liai su­teik­tą var­dą. Skaist­gi­ry­je yra par­kas, pa­va­din­tas jo įkū­rė­jo Jo­no Vi­liū­no var­du.

Ka­dan­gi dar dvie­jų jau mi­ru­sių jo­niš­kie­čių Ra­šy­to­jų Są­jun­gos na­rių Onu­tės Mi­ka­laus­kie­nės, ku­ri bu­vo ir Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­tė, bei Juo­zo Ja­ro at­mi­ni­mas nie­kaip nė­ra įpras­min­tas, Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba nu­spren­dė kreip­tis į li­te­ra­tų klu­bą „Aud­ru­vė“, pra­šy­da­ma pa­teik­ti siū­ly­mus, kaip tą bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti.