Pelėdų pardavėjui – administracinė atsakomybė

AAD nuo­tr.
Abi pe­lė­dos bu­vo kon­fis­kuo­tos. Par­da­vė­jo lau­kia bau­dos.
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­biu.lt ban­do­ma par­duo­ti nar­vą su dviem na­mi­nė­mis pe­lė­do­mis.

Pra­dė­jus ty­ri­mą, abi pe­lė­dos kon­fis­kuo­tos, nes paaiš­kė­jo, jog as­muo lai­kė paukš­čius, ne­tu­rė­da­mas lei­di­mo lai­ky­ti ne­lais­vė­je lau­ki­nius gy­vū­nus.

Taip pat pa­žei­dė­jas ke­ti­no par­duo­ti sau­go­mus paukš­čius, ne­tu­rė­da­mas rei­ka­lin­gų ko­mer­ci­nio nau­do­ji­mo ser­ti­fi­ka­tų ar Lei­di­mo pre­kiau­ti lau­ki­niais gy­vū­nais, jų da­li­mis ir ga­mi­niais iš jų. Jam su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las, gre­sia bau­da nuo 60 iki 300 eu­rų.

Na­mi­nės pe­lė­dos (Strix alu­co) yra įra­šy­tos į Eu­ro­pos Ta­ry­bos (ET) reg­la­men­to (EB) Nr. 338/97 A prie­dą ir CI­TES kon­ven­ci­jos II prie­dą. Pre­kiau­ti sau­go­mo­mis ir ki­to­mis lau­ki­nių gy­vū­nų rū­ši­mis, ne­tu­rint lei­di­mo ir ki­tų pri­va­lo­mų do­ku­men­tų, drau­džia Pre­ky­bos lau­ki­niais gy­vū­nais tai­syk­lės.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.