Paukščiams perint pjauna miškelį

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nės "Ber­že­lis" pir­mi­nin­kas Čes­lo­vas Kris­ti­nis ma­no, kad miš­kui va­lyti ga­lė­ta pa­si­rink­ti ki­tą me­tų lai­ką, ne­ pa­va­sa­rį.
Nau­jo­sios Ak­me­nės pa­kraš­ty­je esan­čia­me miš­ke­ly­je ša­lia Ber­žy­no gat­vės apie sa­vai­tę ben­zi­ni­niu pjūk­lu rė­žia­mi kark­lai, alks­niai. Gy­ven­to­jai su­ne­ri­mo: ar lei­džia­ma pjauti paukš­čių pe­rė­ji­mo lai­ko­tar­piu?

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je vie­nin­te­lės bend­ruo­me­nės "Ber­že­lis" pir­mi­nin­kas Čes­lo­vas Kris­ti­nis sa­kė, kad į jį krei­pė­si bend­ruo­me­nės na­riai.

Jis iš­kart pra­ne­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. At­sa­ky­ta, kad ne jos ini­cia­ty­va pjau­na­mi me­džiai. Kas tai da­ro – pa­ža­dė­ta ar­ti­miau­siu me­tu nu­sta­ty­ti.

"Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tas kar­tu su Č. Kris­ti­niu iš­kart miš­ke su­si­ra­do pen­kias die­nas  be­si­dar­buo­jan­tį vy­rą. Jis tei­gė esąs pa­sam­dy­tas Ber­žy­no gat­vės gy­ven­to­jo. Vyk­do nu­ro­dy­mą iš­pjau­ti krū­my­nus ir ki­tus men­ka­ver­čius au­ga­lus. Ro­do ne­lies­tus glež­nus uo­siu­kus. Iš­re­tin­ta­me plo­te la­biau pa­ste­bi­mi ber­žai, ki­ti drū­ta­ka­mie­niai me­džiai.

Už­sa­ko­vas – Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je dir­ban­tis pro­jek­tuo­to­jas Juo­zas Bu­čius.

Jis per­nai iš Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­ni­jos ga­vo dar­bams lei­di­mą, ga­lio­jan­tį tre­jus me­tus. Plo­tas api­ma nuo miš­ke­lio pa­kraš­čio iki grio­viu­ko. Lei­di­me ne­nu­ro­dy­tas me­tų lai­kas, ka­da pjau­ti.

"Ar de­ra paukš­čių pe­rė­ji­mo me­tu? – svars­to J. Bu­čius. – Bet miš­ke­lis nė­ra sau­go­ti­na gam­tos te­ri­to­ri­ja, o ki­ta ver­tus, paukš­čiams ne­svar­bu – jie vi­sur skrai­do".

Mies­tie­tis pa­no­ro, kad te­ri­to­ri­ja prie jo na­mų bū­tų gra­žes­nė, nu­spren­dė tam skir­ti sa­vo lė­šų. Ma­no, kad ap­va­lius kem­sy­ną su­ve­šės krū­mų stel­bia­mi ber­že­liai ar ąžuo­liu­kai.

Yra kal­bi­nęs kai­my­nus pri­si­dė­ti, bet to­kių neat­si­ra­do.

Maž­daug prieš de­šimt­me­tį ki­to­je miš­ke­lio pu­sė­je jo da­lį pra­va­lė ten gy­ve­nan­tys žmo­nės.

Ka­ma­nų vals­ty­bi­nio gam­ti­nio re­zer­va­to vy­riau­sio­jo eko­lo­go Vai­do­to Gri­ga­liū­no tei­gi­mu, įsta­ty­mais ne­nu­ma­ty­ti me­džių kir­ti­mo ter­mi­nai mies­to te­ri­to­ri­jo­je esan­čiuo­se miš­ke­liuo­se. At­siž­vel­gia­ma į bend­ruo­me­nės po­rei­kius.

"Ta­čiau eti­niais su­me­ti­mais de­rė­tų ati­dė­ti kir­ti­mus bent iki lie­pos vi­du­rio – kol baig­sis paukš­čių pe­rė­ji­mo me­tas", – sa­kė gam­ti­nin­kas V. Gri­ga­liū­nas.