Pasimetęs briedžiukas pataikė į geras rankas

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Brie­džiu­ko ope­ra­ci­ja. Lau­ki­nis gy­vū­nas ant pa­rei­gū­no Taut­vy­do Ski­ko ran­kų.
Sek­ma­die­nio nak­tį Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nui 31 me­tų Taut­vy­dui Ski­kui ir jo ko­le­gei te­ko neįp­ras­ta už­duo­tis – grą­žin­ti ma­mai brie­dei be­si­blaš­kan­tį brie­džiu­ką. Daug kar­tų pa­si­žy­mė­ju­sio pa­rei­gū­no T. Ski­ko poel­gis so­cia­li­niuo­se tink­luo­se su­lau­kė iš­skir­ti­nio dė­me­sio ir pa­gar­bos.

Brie­džiu­kas grą­žin­tas ma­mai

Apie tre­čią va­lan­dą nak­ties Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja su­lau­kė pi­lie­tiš­kų žmo­nių ži­nu­tės, kad ke­ly­je Šiauliai–Radviliškis blaš­ko­si brie­džiai.

Į nu­ro­dy­tą vie­tą iš­sku­bė­jo Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės 2 kuo­pos 2 bū­rio va­das T. Ski­kas su ko­le­ge. Nu­vy­kę pa­rei­gū­nai pa­ma­tė, kad vie­no­je ke­lio pu­sė­je sto­vė­jo brie­dė, o ki­to­je, už ati­tva­rų -- nie­kaip pas ma­mą ke­lio ne­su­ran­dan­tis brie­džiu­kas.

T. Ski­kas pri­siar­ti­no prie brie­džiu­ko, ap­glė­bė jį ran­ko­mis ir pa­kė­lęs per­ne­šė per ke­lią, kur sa­vo sū­naus ne­kant­riai lau­kė brie­dė. Šei­ma be­ma­tant nu­dū­mė į miš­ko pu­sę.

Su­lai­kė gir­tą vai­ruo­to­ją

Sku­bė­ti į pa­gal­bą nuo 2010 me­tų Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jo­je dir­ban­čiam V. Ski­kui – kas­die­ny­bė.

2012 me­tų gruo­dį, ta­da Šiau­lių pat­ru­lių rink­ti­nės vy­res­ny­sis pa­tru­lis, po dar­bo nu­ta­rė už­suk­ti į Šiau­lių pie­ti­nia­me mik­ro­ra­jo­ne esan­tį pre­ky­bos cent­rą.

Va­žiuo­da­mas as­me­ni­niu au­to­mo­bi­liu Gar­di­no gat­ve, jis pa­ste­bė­jo keis­to­kai va­žiuo­jan­tį "Cit­roen Xan­tia", ku­ris san­kry­žo­je iš ant­ro­sios eis­mo juos­tos įvai­ra­vo į Ai­do gat­vės pir­mą­ją juos­tą.

Pa­rei­gū­nui ki­lo įta­ri­mas, kad vai­ruo­to­jas yra ne­blai­vus ar­ba jam su­tri­ko svei­ka­ta, to­dėl nu­ta­rė jį su­stab­dy­ti.

Sek­da­mas pa­skui cit­roe­ną, T. Ski­kas už­fik­sa­vo dar tris šio vai­ruo­to­jo su­kel­tas ava­ri­nes si­tua­ci­jas. Ne­to­li "Ak­ro­po­lio" pre­ky­bos cent­ro pa­tru­liui pa­vy­ko au­to­mo­bi­lį ap­lenk­ti ir su­stab­dy­ti.

Kol į įvy­kio vie­tą va­žia­vo iš­kvies­ti ko­le­gos su al­ko­tes­te­riu, su­lai­ky­ta­s vy­ras su­ge­bė­jo įsta­ty­mui nu­si­ženg­ti dar kar­tą. Jis ėmė­si pa­tru­lį įkal­bi­nė­ti už­merk­ti akis prieš jo pa­žei­di­mą – vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, ir, pa­dė­jęs 100 li­tų ku­piū­rą, siū­lė ty­liai su­si­tar­ti bei pa­suk­ti skir­tin­gais ke­liais.

Al­ko­ho­lio tik­rin­tu­vas su­lai­ky­ta­m šiau­lie­čiui pa­ro­dė 1,9 pro­mi­lės gir­tu­mą.

O už tai, kad kė­si­no­si pa­rei­gū­ną pa­pirk­ti, vai­ruo­to­jo at­žvil­giu bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir vy­ras dviem pa­roms už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Pa­žei­dė­jams – ne py­ra­gai

2011 me­tų ge­gu­žės 18-osios va­ka­rą na­mo iš drau­gų vyks­tan­tį Taut­vy­dą pri­ver­tė stab­te­lė­ti vie­na­me Dai­nų gat­vė­je na­mo kie­me pa­ma­ty­tas vaiz­de­lis.

Prig­lu­dęs prie na­mo kam­po, jis pra­dė­jo ste­bė­ti du čia be­si­su­kio­jan­čius jau­nuo­lius: vie­nas jų at­si­tū­pęs kaž­ką krapš­tė nuo au­to­mo­bi­lio BMW 740, o ki­tas, dai­ry­da­ma­sis ir ste­bė­da­mas ap­lin­ką, vaikš­čio­jo ato­kiau.

Sup­ra­tęs, kad čia šei­mi­nin­kau­ja il­ga­pirš­tis, nuo au­to­mo­bi­lio lup­da­mas ap­dai­los juos­tą, Taut­vy­das iš­šo­ko iš už na­mo ir me­tė­si link jo. Ap­lin­ką ste­bė­jęs vy­ras spru­ko. Taut­vy­dui te­ko pa­de­monst­ruo­ti pui­kų sa­vo fi­zi­nį pa­si­ren­gi­mą ir po ke­lių šim­tų met­rų sprin­to au­to­mo­bi­lį ap­vog­ti pa­si­kė­si­nęs jau­nuo­lis bu­vo su­lai­ky­tas. Tai bu­vo 16-me­tis, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ži­no­mas kaip te­le­fo­ni­nių su­kčių "ko­jos".

2013 me­tų sau­sio 4 die­ną tuo­me­ti­nis Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Egi­di­jus La­pins­kas T. Ski­kui įtei­kė tre­čio­jo laips­nio po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­lą "Už nuo­pel­nus".

Pa­gar­bos ir ap­do­va­no­ji­mo T. Ski­kas nu­si­pel­nė už tai, kad pa­tru­lis ne tar­ny­bos me­tu per pus­me­tį su­lai­kė du įsta­ty­mų ne­pai­siu­sius pi­lie­čius.

Gruo­džio 17-osios va­ka­rą dar­bą bai­gu­siam pa­rei­gū­nui įkliu­vo gir­tas vai­ruo­to­jas. Veng­da­mas baus­mės, jis pa­siū­lė pa­tru­liui su­si­tar­ti ir bru­ko 100 li­tų ky­šį. T. Ski­kas pi­ni­gais ne­su­si­gun­dė, iš­kvie­tė ko­le­gas, ku­rie pa­žei­dė­ją iš­ga­be­no į areš­ti­nę.

Ge­gu­žės 18-osios va­ka­rą Dai­nų gat­vės na­mo kie­me T. Ski­kas su­lai­kė au­to­mo­bi­lį ban­džiu­sį ap­vog­ti jau­nuo­lį. Tą­kart Taut­vy­dui te­ko pa­de­monst­ruo­ti ir pui­kų sa­vo fi­zi­nį pa­si­ren­gi­mą, ka­dan­gi va­gis ban­dė bėg­ti, ta­čiau po ke­lių šim­tų met­rų sprin­to lenk­ty­nių bu­vo su­lai­ky­tas.

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės 2 kuo­pos 2 bū­rio va­das Taut­vy­das Ski­kas pa­rei­gos pa­dė­ti ne­pa­lie­ka dar­be – jei yra rei­ka­las, pa­rei­gū­nas pa­si­ren­gęs pa­dė­ti vi­sa­da.

 

2017 me­tų ba­lan­dį Pat­ru­lių rink­ti­nės vy­riau­sia­sis pa­tru­lis T. Ski­kas pir­ma­die­nį tu­rė­da­mas lais­vą die­ną su drau­gu iš­vy­ko į žve­jy­bą. Vy­rai ne­si­ti­kė­jo, kad iš­si­ruo­šę į už­mies­tį tu­rės gel­bė­ti vai­ko gy­vy­bę.

Va­žiuo­jant iš Šiau­lių Kur­šė­nų link drau­gai iš to­li pa­ma­tė žvyr­ke­liu at­le­kian­tį au­to­mo­bi­lį, ku­ris įsu­kęs į pa­grin­di­nį ke­lią su­sto­jo. Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas pra­dė­jo mo­juo­ti pra­šy­da­mas pa­gal­bos. T. Ski­kui pa­si­tei­ra­vus, kas nu­ti­ko, iš­si­gan­dęs vy­ras paaiš­ki­no, kad sku­ba pas me­di­kus, nes ve­ža sken­du­sį sū­nų, o au­to­mo­bi­ly­je pa­si­bai­gė ku­ras.

Sup­ra­tę, kad rei­kia sku­bė­ti, šiau­lie­čiai pa­siū­lė pa­gal­bą ir grei­tai į sa­vo au­to­mo­bi­lį įso­di­no mo­te­rį su vai­ku. "Ber­niu­kas vos 3-4 me­tų, įsuk­tas į ple­dą, vi­sas pa­mė­lęs, bi­jo­jom, kad tik spė­tu­mėm nu­va­žiuo­ti" -- apie įvy­kį ta­da kal­bė­jo pa­rei­gū­nas.

Kad ve­ža ma­ža­me­tį T. Ski­kas pra­ne­šė bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu, tad nu­vy­kus į Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ką jau lau­kė pa­gal­bą pa­si­ruo­šę su­teik­ti me­di­kai.

 

Po­li­ci­jos nuo­tr.
2016 me­tais 21-ąjį kar­tą su­reng­ta­me ge­riau­sių ša­lies vie­šo­sios po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų kon­kur­se tarp pa­tru­lių šiau­lie­čiai Dei­man­tė Au­gy­tė ir Taut­vy­das Ski­kas užė­mė ant­rą vie­tą. Lai­mė­to­jus pa­svei­ki­no po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas.

 

2016 me­tais 21-ąjį kar­tą su­reng­ta­me ge­riau­sių ša­lies vie­šo­sios po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų kon­kur­se tarp pa­tru­lių šiau­lie­čiai Dei­man­tė Au­gy­tė ir T. Ski­kas užė­mė ant­rą vie­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.