Pakviestųjų studijuoti Šiauliuose šiemet mažiau

Šiau­lių uni­ver­si­te­to nuo­tr.
Šie­met pir­ma­ja­me eta­pe stu­di­juo­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­te pa­kvies­ta 30 jau­nuo­lių ma­žiau nei per­nai.
Penk­ta­die­nį pa­skelb­ti pir­mie­ji priė­mi­mo į Lie­tu­vos aukš­tą­sias mo­kyk­las re­zul­ta­tai. Pa­si­bai­gus pa­grin­di­niam pra­šy­mų stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­tuo­se ir ko­le­gi­jo­se priė­mi­mui, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas kvie­čia stu­di­juo­ti 79 nau­jus stu­den­tus, Šiau­lių vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja – 304. Abi aukš­to­sios mo­kyk­los iš­siun­tė be­veik 30 pro­cen­tų ma­žiau kvie­ti­mų nei per­nai.

Su­ma­žė­jo mo­kė­sian­čių už moks­lą

Šiau­lių uni­ver­si­te­tą po pir­mo­jo priė­mi­mo eta­po pa­si­rin­ko pa­na­šus sto­jan­čių­jų skai­čius kaip ir per­nai tuo pa­čiu me­tu. Pir­mu pa­gei­da­vi­mu stu­di­jas uni­ver­si­te­te šiais me­tais rin­ko­si 200 jau­nuo­lių, bet ku­riuo prio­ri­te­tu Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­gra­mos bu­vo pa­si­rink­tos 672 kar­tus.

Iš­siųs­ti 79 kvie­ti­mai stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­te. 49 ga­vo kvie­ti­mą stu­di­juo­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­je vie­to­je, trims de­šim­tims jau­nuo­lių bus siū­lo­ma stu­di­juo­ti už stu­di­jas mo­kant sa­vo lė­šo­mis. Dar be­veik toks pat skai­čius pa­kvies­tų stu­di­juo­ti už­sie­nie­čių taip pat mo­kės už moks­lą.

Ly­gi­nant su praė­ju­sių me­tų re­zul­ta­tais, 32 pro­cen­tais išau­go vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­se vie­to­se stu­di­juo­sian­čių pir­ma­kur­sių skai­čius (per­nai bu­vo 37), ta­čiau dau­giau nei per­pus su­ma­žė­jo stu­den­tų, stu­di­jas fi­nan­suo­sian­čių sa­vo lė­šo­mis (per­nai bu­vo 72). Per­nai šia­me eta­pe iš vi­so bu­vo iš­siųs­ti 109 kvie­ti­mai.

Dau­giau­siai sto­jan­čių­jų su­si­do­mė­ji­mo Šiau­lių uni­ver­si­te­te šie­met su­lau­kė Ang­lų fi­lo­lo­gi­jos, Mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos, Pra­di­nio ug­dy­mo pe­da­go­gi­kos ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ir lo­go­pe­di­jos, Eko­no­mi­kos pro­gra­mos, bus for­muo­ja­mos gru­pės ir į Prog­ra­mų sis­te­mų stu­di­jų pro­gra­mą bei So­cia­li­nį dar­bą ir so­cia­li­nę rea­bi­li­ta­ci­ją.

Ant­ra­jam pa­grin­di­nio priė­mi­mo eta­pui ir pa­pil­do­mam priė­mi­mui bus tei­kia­mos vi­sos mi­nė­tos stu­di­jų pro­gra­mos.

Ver­tin­da­ma bend­ro­jo priė­mi­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las pir­mo­jo eta­po re­zul­ta­tus, lai­ki­no­ji ŠU stu­di­jų pro­rek­to­rė doc. dr. Re­na­ta Bil­bo­kai­tė ak­cen­ta­vo, kad Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, siek­da­mas teik­ti tik ko­ky­biš­kas stu­di­jas ir pa­reng­ti la­bai aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus, lai­kė­si sto­ja­mo­jo ba­lo kar­te­lės, to­dėl įsto­ju­sių­jų že­miau­sias ba­las bu­vo 6,65 – ne ma­žes­nis nei ki­tuo­se Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se, pvz., Vil­niaus uni­ver­si­te­te.

Pa­sak doc. dr. R. Bil­bo­kai­tės, priė­mi­mo re­zul­ta­tams įta­kos tu­rė­jo ir ba­lan­džio mė­ne­sį Sei­mo priim­tas nu­ta­ri­mas Šiau­lių uni­ver­si­te­to pri­jun­gi­mą prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to ati­dė­ti vie­ne­riems me­tams, su­tei­kiant dau­giau lai­ko įgy­ven­din­ti pa­si­ruo­ši­mo dar­bams.

"Tu­rė­jo­me iš­šū­kį sto­jan­tie­siems sku­biai iš­ko­mu­ni­kuo­ti ži­nią apie tai, kad 2019 me­tų priė­mi­me no­rin­tys stu­di­juo­ti Šiau­liuo­se dar tu­rės rink­tis Šiau­lių uni­ver­si­te­tą, o ne, kaip pla­na­vo­me, nau­ją­jį Vil­niaus uni­ver­si­te­to pa­da­li­nį Šiau­liuo­se. Na­tū­ra­lu, kad tai įne­šė tam tik­ros su­maiš­ties, ta­čiau sto­jan­tie­ji šią ži­nią iš­gir­do ir sėk­min­gai rin­ko­si stu­di­jas mū­sų uni­ver­si­te­te", – sa­ko lai­ki­no­ji pro­rek­to­rė.

Šiau­lių uni­ver­si­te­tas ga­li pa­si­džiaug­ti ge­rais priė­mi­mo į ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas re­zul­ta­tais: į ant­rą­ją stu­di­jų pa­ko­pą šiuo me­tu yra priim­ta jau per 130 bū­si­mų­jų ma­gist­ran­tų, už­pil­dy­tos vi­sos vals­ty­bės skir­tos ir jos fi­nan­suo­ja­mos stu­di­jų vie­tos (80), dar 50 ma­gist­ran­tų stu­di­jas fi­nan­suos sa­vo lė­šo­mis.

Ma­žiau pa­kvies­tų­jų ir ko­le­gi­jo­je

Šie­met bend­ro­jo priė­mi­mo pir­ma­me eta­pe stu­di­juo­ti Šiau­lių vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­je pa­kvies­ti 304 bu­si­mie­ji stu­den­tai, 187 iš jų vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­se ir 117 – vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mo­se vie­to­se. Per­nai bu­vo pa­kvies­ti 436 abi­tu­rien­tai (247– į fi­nan­suo­ja­mas, 189 – į ne­fi­nan­suo­ja­mas vie­tas).

Iš vi­so į ko­le­gi­jos pro­gra­mas pir­ma­ja­me eta­pe pa­teik­ta 518 pa­gei­da­vi­mų pir­mu prio­ri­te­tu ir 2110 vi­sais prio­ri­te­tais.

"Di­des­nio­ji da­lis pra­šy­mų ne­ga­lė­jo bū­ti rea­li­zuo­ti, nes nea­ti­ti­ko sto­ji­mo rei­ka­la­vi­mų: ne­lai­ky­ti tam tik­ri vals­ty­bi­niai eg­za­mi­nai ar­ba per ma­žas kon­kur­si­nis ba­las. To­dėl rea­liai kon­kur­se ga­lė­jo da­ly­vau­ti 222 pa­gei­da­vi­mai pir­mu prio­ri­te­tu ir 999 pa­gei­da­vi­mai vi­sais prio­ri­te­tais. Sto­jan­tie­ji sa­vo pra­šy­muo­se ga­lė­jo įra­šy­ti iki 9 pa­gei­da­vi­mų", – re­zul­ta­tus ko­men­ta­vo Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Ur­tė Drą­su­ty­tė.

Dau­giau­sia sto­jan­čių­jų su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė So­cia­li­nio dar­bo, Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos, Ki­ne­zi­te­ra­pi­jos, Bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gos, Kos­me­to­lo­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mos. Stip­rios aka­de­mi­nės gru­pės for­muo­ja­si Fi­nan­sų, Ga­my­bos ir lo­gis­ti­kos va­dy­bos, In­for­ma­ci­jos val­dy­mo, Įmo­nių ir įstai­gų ad­mi­nist­ra­vi­mo, Tu­riz­mo ir vieš­bu­čių stu­di­jų pro­gra­mo­se.

Pa­sak U. Drą­su­ty­tės, su­si­do­mė­ju­sių­jų in­ži­ne­ri­jos ir in­for­ma­ti­kos moks­lų pro­gra­mo­mis bū­ta ne­ma­žai (667 pa­gei­da­vi­mai), ta­čiau dau­ge­liui sto­jan­čių­jų ki­lo sun­ku­mų pa­siek­ti Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tus sto­ji­mo rei­ka­la­vi­mus, ypač kliu­vo neiš­lai­ky­tas ar net ne­ban­dy­tas lai­ky­ti ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nis eg­za­mi­nas.

Vie­na iš to­kių pro­gra­mų – Au­to­mo­bi­lių tech­ni­nis eksp­loa­ta­vi­mas: tik 39 pro­cen­tai pa­teik­tų pa­gei­da­vi­mų ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mus, to­dėl bend­ro­jo priė­mi­mo pir­ma­me eta­pe ne­su­si­da­rė rei­kia­mas skai­čius kvie­čia­mų­jų ir bend­ra­sis priė­mi­mas į šią pro­gra­mą bu­vo su­stab­dy­tas.

Ka­dan­gi šie spe­cia­lis­tai re­gio­ne yra pa­klau­sūs, sto­ti į Au­to­mo­bi­lių tech­ni­nio eksp­loa­ta­vi­mo pro­gra­mą dar ga­li­ma tie­sio­gi­nio priė­mi­mo me­tu, pa­tei­kiant pra­šy­mą ko­le­gi­jos priė­mi­mo tar­ny­bo­je.

Sėk­min­gai for­muo­ja­si aka­de­mi­nės gru­pės Au­to­ma­ti­kos ir elekt­ros in­ži­ne­ri­jos, In­for­ma­ci­nių sis­te­mų tech­no­lo­gi­jos, Prog­ra­mų sis­te­mų, Sta­ty­bos, Trans­por­to lo­gis­ti­kos tech­no­lo­gi­jų pro­gra­mo­se.

Nau­jus stu­di­jų me­tus Šiau­lių vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­je pra­dės ir ne­ma­žas bū­rys stu­den­tų iš už­sie­nio ša­lių, at­vyks gru­pė uk­rai­nie­čių (apie 20) į Sta­ty­bos stu­di­jų pro­gra­mą.

Stu­den­tų ma­žė­ja vi­so­je ša­ly­je

Kvie­ti­mus ga­vo 10 914 Lie­tu­vos jau­nuo­lių, pre­ten­duo­jan­čių stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­tuo­se (2018 m. – 11 164), ir 9 489 – ko­le­gi­jo­se (2018 m. – 10 645).

Šie­met bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se įteik­ti 21 983 ates­ta­tai (2018 – 23 640), pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­se – 4 093 (2018 m. – 4 727). Iš vi­sų 26 793 pra­šy­mus stu­di­juo­ti pa­tei­ku­sių as­me­nų (2018 m. – 27 269), bent vie­nam pa­gei­da­vi­mui nu­sta­ty­tus vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos ar ne­fi­nan­suo­ja­mos vie­tos rei­ka­la­vi­mus ten­ki­no 22 081 as­muo (2018 m. – 23 723). Tu­rin­čių tei­sę pre­ten­duo­ti į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas ir stu­di­jų sti­pen­di­jų vie­tas yra 15 530 (2018 m. – 16 167), pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, šią tei­sę tu­ri kur kas dau­giau šių me­tų abi­tu­rien­tų – 9 983 (2018 m. – 9 169).

Stu­di­juo­ti vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­se ir su stu­di­jų sti­pen­di­jo­mis vie­to­se pa­kvies­ti 11 894 as­me­nys (2018 m. – 12 473): uni­ver­si­te­tuo­se – 7 230 (2018 m. – 7 320), ko­le­gi­jo­se – 4 664 (2018 m. – 5 153). Į vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mas vie­tas pa­kvies­ti 8 509 sto­jan­tie­ji (2018 m. – 9 336): uni­ver­si­te­tuo­se – 3 684 (2018 m. – 3 844), ko­le­gi­jo­se – 4 825 (2018 m. – 5 492).

Gau­siau­sio sto­jan­čių­jų bū­rio su­lauks Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, ku­ria­me su­da­ry­ti stu­di­jų su­tar­tis kvie­čia­mi 3 927 as­me­nys. Ne­ma­žai jų su­lauks ir Kau­no tech­no­lo­gi­jos bei Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tai. Ko­le­gi­jo­se pa­gal kvie­čia­mų­jų skai­čių pir­mau­ja Vil­niaus ir Kau­no ko­le­gi­jos.

Stu­di­jų su­tar­tys su pa­kvies­tai­siais į uni­ver­si­te­tus ir ko­le­gi­jas bend­ro­jo priė­mi­mo pir­ma­ja­me eta­pe bus pa­si­ra­šo­mos lie­pos 29–31 die­no­mis. Ant­ro­jo eta­po pra­šy­mai bus prii­ma­mi rugp­jū­čio 1–3 die­no­mis.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­tas po pir­mo­jo priė­mi­mo eta­po kvie­čia stu­di­juo­ti 79 lie­tu­vai­čius ir apie 30 už­sie­nie­čių.