"Pakruojo šiluma" pateko į aplinkosaugos nemalonę

AAD nuo­tr.
Kons­ta­tuo­ta, kad į pa­miš­kę su­vers­ti pe­le­nų ir šla­ko kal­nai bu­vo ve­ža­mi pa­žei­džiant rei­ka­la­vi­mus. Bend­ro­vei "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" gre­sia at­sa­ko­my­bė.
Penk­ta­die­nį Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui pra­neš­ta apie UAB "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" ga­li­mai ne­tei­sė­tai į pa­miš­kę ga­be­na­mus pe­le­nus ir šla­ką.

Anot ano­ni­mi­nio pra­ne­šė­jo, Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės įmo­nė "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" su­si­da­ran­čius pe­le­nus, įta­ria­ma, ne­tei­sė­tai ga­be­na į ato­kią pa­miš­kę bu­vu­sio Pra­nių kai­mo te­ri­to­ri­jo­je Pak­ruo­jo ra­jo­ne ir ne­tvar­ko pa­gal tei­sės ak­tų nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus.

Po šio pra­ne­ši­mo, ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nai kar­tu at­sa­kin­gais šios įmo­nės as­me­ni­mis ir Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais iš­vy­ko į nu­ro­dy­tą vie­tą pa­tik­rin­ti gau­tos in­for­ma­ci­jos. Ap­žiū­rė­jus te­ri­to­ri­ją ne­ki­lo abe­jo­nių, kad pra­ne­ši­mas pa­grįs­tas.

Nus­ta­ty­ta, kad įmo­nė "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" į nuo­sa­vą že­mę iš mi­nė­tos įmo­nės ve­žė pe­le­nus ir šla­ką, ku­rie su­si­da­ro kū­re­nant grū­di­nės kil­mės iš­va­las. At­sa­kin­gas ir dar­bus or­ga­ni­za­vęs šios bend­ro­vės di­rek­to­rius paaiš­ki­no, kad yra ūki­nin­kas, to­dėl ru­de­nį ke­ti­no tręš­ti že­mę pe­le­nais, ku­rie san­dė­liuo­ja­mi ato­kio­je pa­miš­kė­je.

Tą pa­čią die­ną bend­ro­vei įteik­tas pri­va­lo­ma­sis nu­ro­dy­mas nu­trauk­ti pe­le­nų ga­be­ni­mą į pa­miš­kę, o jau iš­ga­ben­tus pe­le­nus per­duo­ti at­lie­kų tvar­ky­to­jams.

Grū­dų iš­va­lų pe­le­nų ir šla­ko iš­ve­ži­mas į pa­miš­kę ir jų lai­ky­mas ati­tin­ka at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo veik­lą, ku­riai įmo­nė ne­tu­ri lei­di­mo. Už to­kio po­bū­džio pa­žei­di­mus ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są gre­sia bau­dos nuo 900 iki 1700 eu­rų.

Taip pat įmo­nei bus tai­ko­ma at­sa­ko­my­bė ir pa­gal Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mą, ku­ria­me nu­ma­ty­tos bau­dos už to­kio ti­po pa­žei­di­mus sie­kia nuo 600 iki 1400 eu­rų.

Komentarai

Nukvakimas    Ant, 2019-06-18 / 15:08
Negali trešti nes neturi leidimo. O leidimo negaus nes ne tokia įmonė. Gaus bebrų įmonė kuri nulups krūvą. Tuos pinigus priskaičius prie šilumos kainos ir mes visi susimokėsim. O pelenai patręš tuos pačius laukus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.