Pakruojo rajonas paliktas be valdžios. Dėl "Alaus kelio"?

Pra­no Žiub­rio nuo­trau­ka iš sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nės
Nuot­rau­ka pri­si­mi­ni­mui: (iš kai­rės) G. Šur­na, S. Mar­gis. Bir­žų ra­jo­no me­ras V. Ja­rec­kas, V. Ka­ci­le­vi­čius, I. Ge­laž­ni­kie­nė.
Lie­pos 24 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­riai rink­sis į po­sė­dį, ti­kė­da­mie­si gau­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės at­sa­ky­mus į klau­si­mus apie maž­daug 90 dar­buo­to­jų iš­vy­ką į Bir­žų ra­jo­ną dar­bo me­tu. Pa­sak Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Sau­liaus Ge­giec­ko, gau­tas ra­jo­no gy­ven­to­jų pra­šy­mas iš­siaiš­kin­ti ap­lin­ky­bes, su­si­ju­sias su šia ke­lio­ne.

Vi­sa ka­riau­na – į Bir­žus

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, kad bir­že­lio 18 die­ną Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Sau­lius Mar­gis, me­ro pa­va­duo­to­jas Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ilo­na Ge­laž­ni­kie­nė ir di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Šur­na bei bū­rys ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų lan­kė­si Bir­žuo­se. Vi­zi­to tiks­lu nu­ro­do­mas ke­ti­ni­mas pa­si­da­lin­ti ge­rą­ja dar­bo pa­tir­ti­mi, su­si­pa­žin­ti su Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir jos įstai­gų vyk­do­mais pro­jek­tais, ap­tar­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo klau­si­mus, su­si­ju­sius su tu­riz­mo ska­ti­ni­mu, ir ap­lan­ky­ti pa­grin­di­nius Bir­žų mies­to ir jo apy­lin­kių tu­riz­mo ob­jek­tus.

Mi­ni­ma, kad ra­jo­no va­do­vai ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ap­lan­kė Bir­žų pi­lį, ap­žval­gos bokš­tą, ap­žiū­rė­jo smeg­duo­bes, klau­sė­si pa­sa­ko­ji­mų, su­si­ju­sių su Bir­žų is­to­ri­ja ir kai ku­rių ob­jek­tų at­si­ra­di­mu.

Kont­ro­lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je S. Ge­giec­kas pra­ne­šė, kad apie iš­vy­ką in­for­ma­ci­ją bu­vo ga­li­ma ma­ty­ti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, be to, ir jo rin­kė­jai su­si­do­mė­jo, ko­dėl dar­bo me­tu sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai pra­mo­gau­ja, o ne dir­ba.

Bu­vo pra­neš­ta, kad vyk­ta net dviem au­to­bu­sais. Atk­reip­tas dė­me­sys į tai, kad dau­gu­mos ke­lio­nės da­ly­vių dar­bas nie­ko bend­ra su tu­riz­mu ne­tu­ri, o tie, kurie dir­ba tu­riz­mo sri­ty­je, – bend­ruo­me­nių na­riai, ra­jo­no gi­dai, Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­jai – į šią iš­vy­ką pa­kvies­ti ne­bu­vo.

Ko­dėl dar­bo die­ną?

Po­sė­džio me­tu Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rys Min­dau­gas Gu­das pa­siū­lė iš­siaiš­kin­ti, kaip bu­vo už­tik­rin­tas sa­vi­val­dy­bės funk­ci­jų at­li­ki­mas iš­vy­kos me­tu, iš ko­kių lė­šų tai bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta ir kiek tai kai­na­vo mo­kes­čių mo­kė­to­jams.

M. Gu­das iš­vy­ką pa­va­di­no „iš žmo­giš­kio­sios pu­sės tei­gia­mu da­ly­ku“. Ko­mi­te­to na­rys A. Žu­vi­nin­kas iš­vy­ką pa­va­di­no „to­le­ruo­ti­nu da­ly­ku“, ka­dan­gi iš gy­ven­to­jų ne­bu­vo gau­ta nu­si­skun­di­mų. A. Kaz­laus­kas pa­žymėjo, kad sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­plės­ti sa­vo aki­ra­tį ir pa­si­sem­ti pa­tir­ties, ta­čiau vis­ką rei­kia da­ry­ti tei­sė­tai. Tai bu­vęs Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kvie­ti­mas ir apie jį iš anks­to bu­vo pa­skelb­ta.

Tuo tar­pu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­prieš­ta­ra­vo; iš­vy­koms yra sa­vait­ga­liai, ato­sto­gos, pra­mo­gau­ti ga­li­ma už sa­vus ar pro­jek­tų pi­ni­gus. „Koks dar­bo už­tik­ri­ni­mas, jei­gu ne­bu­vo nė vie­no iš ke­tu­rių ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų, be­veik kas ant­ro dar­buo­to­jo?“ – klau­sia bu­vęs sa­vi­val­dy­bės me­ras, šiuo me­tu ta­ry­bo­je at­sto­vau­jan­tis opo­zi­ci­jai.

Kont­ro­lės ko­mi­te­tas vien­bal­siai nu­ta­rė už­klaus­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rę, iš ko­kių lė­šų bu­vo ap­mo­kė­ta ši ke­lio­nė, kiek kai­na­vo au­to­bu­sų nuo­ma, mai­ti­ni­mas, „Alaus ke­lias“ ir ki­ta, kaip tą die­ną bu­vo už­tik­rin­tas sa­vi­val­dy­bės dar­bas ir kaip pa­žy­mė­tas dar­buo­to­jų iš­vy­ki­mas ta­be­liuo­se.

Di­rek­to­rė ne­tu­ri lai­ko

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ilo­na Ge­laž­ni­kie­nė bu­vo pa­pra­šy­ta pa­ko­men­tuo­ti, kaip ver­ti­na šią ke­lio­nę ir ar lai­ko ją nau­din­ga dar­buo­to­jams. Ta­čiau di­rek­to­rė pa­siū­lė in­for­ma­ci­ją pa­žiū­rė­ti Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je ir pa­ti­ki­no, kad dėl dar­bų gau­sos ne­ga­li pa­teik­ti at­sa­ky­mų į pa­teik­tus klau­si­mus. Si­tua­ci­ją iš­sa­miau iliust­ruos ko­mi­si­jai pa­teik­ti do­ku­men­tai.

Bu­vęs sa­vi­val­dy­bės va­do­vas ir Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sau­lius Ge­giec­kas: „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė yra įpa­rei­go­ta per de­šimt dar­bo die­nų nuo po­sė­džio pro­to­ko­lo iš­siun­ti­mo die­nos pa­teik­ti si­tua­ci­ją paaiš­ki­nan­čius do­ku­men­tus. Ter­mi­nas juos pa­teik­ti bai­gia­si pir­ma­die­nį, lie­pos 22 d. Kol kas jo­kių at­sa­ky­mų bei do­ku­men­tų pa­teik­ta nė­ra. Ne­te­ko gir­dė­ti, kad ko­kio­je nors ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je bū­tų taip el­gia­ma­si, kad dar­bo me­tu iš­vyk­tų vos ne kas ant­ras Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas.“

Komentarai

Emigrantas    Ant, 2019-07-23 / 09:19
A sauliuks gieg. save pamiršo, kokiame stovyje rajoną valdė. Redaktoriukai, prisilaikykit ir baikit į vieną dūdą pūst. Juokinat svietą savo straipsniais kaip visuomet. Varykit į dvarą mokytis iš vytelių pint.
Lile    Ant, 2019-07-23 / 09:47
Dieve dieve, ar tikrai abieju Gegiecku nepaeme I alaus kelia? O tai nuostolis ania?:)) Va dabar ir kabinesis....
Gyventojas    Ant, 2019-07-23 / 11:25
Ble blee kaip negėda tam Gegieckui su savo patele per miestą eit... Bet kai tiek atgėręs jau niekas jam nebegėda... Jam tik gaila, kad nepasiūlė jam į alaus kelia tai ir škandalinasi. Kaip šunys... Kuo mažesni tuo daugiau loja.
Runkels    Ant, 2019-07-23 / 12:02
ja ja ko Gegiecks sutaupe,to Margiuks pravaišions sava sarašo chebro. O pask rėks ka buvs valdž visko išvaiste.
aha    Ant, 2019-07-23 / 12:42
Ko Jums visiems pavydas bambą graužią , vis vien nieko nesužinosite.
Steputė    Ant, 2019-07-23 / 13:00
Kaip greit Gegieckas savo darbus pamiršo. Ir į Seimą nesišviečia būt išrinktam, kur jau jam Janutienę pavyt. Ir didesnių savo vadovavimo paliktų blogybių nemato. Tik begalinį norą įkast naujai išrinktiems žmonėms. Liūdna... Žurnalistės pavardė labai girdėta 😊
Skaitytojas    Ant, 2019-07-23 / 14:38
Kam tas Gegeckas užkliuva juk alaus kelias tinka ir dabartiniam merui gal pamiršo tuos laikus. Labai gaila kad dabar vien komunistai valdo kip ir tarybiniais laikas.
Skaitytojui    Ant, 2019-07-23 / 15:23
Kai nėra ką pasakyt, prisimenami komunistai. O ar ne Gegieckas pusę Pakruojo į tą partiją sustatė? Ir pats toks pat komunistas buvo, kol neišmetė. Jokio darbo negalėjai gaut, kol netapdavai tos partijos nariu. Atmintis trumpa
algelis    Ant, 2019-07-23 / 16:57
pavare kolektyvs i cementovke visu mokesciu moketoju saskaita. O Gegieckas maladiec ka netyli !!!
Dirbanti savivaldybėje    Ant, 2019-07-23 / 17:52
Gegieckas jau pamiršo kaip po 2011 m. rinkimų mus susodinęs į autobusą į Druskininkus cementuotis vežė😊 Tada jis buvo meras
algelis dirbanciai savivaldybej    Ant, 2019-07-23 / 18:24

In reply to by Dirbanti savivaldybėje

tai gal uzteks musu saskaita gastroliuot? gal pradekit dirbt? o jei toks didelis noras tai varykit uz savas babkes ir per iseigines.
jonas     Ant, 2019-07-23 / 18:15
Dirbancei savivalybeje o kur irodimai ir nesimetik purvais Jums turetu buti geda pries Pakruojo Zmones
Jonui    Ant, 2019-07-23 / 18:34
Kokiais purvais? Kad vežė mus autobusu, tai vežė į Druskininkus cementuotis. Paklauskit jo paties, jei netikit. Garantuotai įrodymai yra išlikę. Prie gerų norų viską galima surast ir įrodyt
pakruojietis    Ant, 2019-07-23 / 19:47
tegul tik tiek veža ta nauja valdžia , tai bus liuks. tik pamoka, kad kitą kartą nevalia važiuot visiems keturiems-pirmiesiems. kiek Gegieckas važiavo ir dar meilužę veždavosi, kol Grybė neužprotestavo, tai ją net vedė žmogus, kad padoriau atrodytų :) o dabar Gegieckams jau saulele vakaruos...tuo labiau, kad R. Janutienė jau kelius asfaltuoja Gegieckų pamylėtam Pakruojo rajone.
ale    Ant, 2019-07-23 / 19:53
ale įdomu, ar vargšei Gegieckienei dabar dar sako kas labas? o tai - nenoriu būt karalienė, noriu būti carienė ir kad pati auksinė žuvelė man tarnautų... eik agurkų vakuot.
xxx    Ant, 2019-07-23 / 20:41
eks galėtų jau nebekiauksėti - nieks nebegirdi :) pats tai nevažiavai darbo dienom? dar tavo daugiadienes pridėkim kai nedirbai liaudžiai. dar visas reabilitacijas ligoninėse ir dažnus ale susirgimus - tai gal geras pusmetis uliavonių gautųsi, o ne darbo. taip kad ramiai. liaudis išrinko merą. patikėjo. ir bus jis ten nori tu ar nenori - keturis metelius. o jei patiks - ir dar ketverius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.