Pakruojo dvare galima pasiklaustyti mugės vargonų

Lai­mos BER­ŽI­NY­TĖS-GUL­BI­NIE­NĖS nuo­tr.
Pak­ruo­jo dva­re – de­šimt­me­čius skai­čiuo­jan­tys mu­gės var­go­nai.
Pak­ruo­jo dva­re vyks­tan­čio gė­lių fes­ti­va­lio ak­cen­tas – skam­ban­tys se­no­vi­niai gat­vės ar­ba mu­gės var­go­nai.

De­šimt­me­čius skai­čiuo­jan­tys "Dean Or­gan Buil­ders" pa­ga­min­ti mu­gės var­go­nai bu­vo iš­ras­ti XVIII am­žiaus pa­bai­go­je. Šie be­kla­vi­šiai, be žmo­gaus ran­kų vei­kian­tys var­go­nai, prieš ke­lis šim­tus me­tų bu­vo su­kur­ti tam, kad mies­to šven­tė­se, mu­gė­se pa­keis­tų gy­vai gro­jan­čius mu­zi­kan­tus. Puoš­nus, ma­sy­vus ir me­cha­niš­kai gro­jan­tis laik­me­čio po­pu­lia­riau­sias me­lo­di­jas inst­ru­men­tas itin daž­nai bū­da­vo sta­to­mas at­rak­cio­nų par­kuo­se ša­lia ka­ru­se­lių.

Iš to­lo sklin­dan­ti gar­si ne­kas­die­nė se­no­vi­nė mu­zi­ka pri­trau­kia pa­klau­sy­ti ne vie­ną, o iš­vy­dus šios mu­zi­kos šal­ti­nį sun­ku ati­trauk­ti ir akis: spal­vin­gi ir įmant­rūs fa­sa­do rai­ži­niai, ju­dan­čios dai­lios fi­gū­rė­lės ir de­ko­ra­ci­jos drau­ge su įsi­vaiz­duo­ja­mu or­kest­ru su­ku­ria iš­ties įspū­din­gą re­gi­nį. Tai – tar­si ma­ža teat­ro sce­na, ku­rią šian­dien re­tai iš­vy­si­me – dėl sa­vo su­dė­tin­gu­mo ir daug kaš­tų rei­ka­lau­jan­čios prie­žiū­ros to­kie var­go­nai šven­tė­se ta­po re­te­ny­be.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.