Pakiršiniečiai turi savo pinigą

Bend­ruo­me­nės nuo­tr.
Pa­kir­ši­nio kai­mo bend­ruo­me­nė jau tu­ri sa­vo pi­ni­gi­nį vie­ne­tą bei įran­gą mo­ne­toms iš­kal­ti.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Pa­kir­ši­nio kai­mo bend­ruo­me­nė šio­mis die­no­mis ta­po at­ski­ra ma­žą­ja "vals­ty­be", tu­rin­čia sa­vo pi­ni­gi­nį vie­ne­tą. Tai – bend­ruo­me­nė­je vyks­tan­čių kal­vys­tės mo­ky­mų re­zul­ta­tas.

Ka­la mo­ne­tas, ver­da sriu­bas

Pa­kir­ši­nie­čiai lyg bi­čių avi­lys kru­ta nuo bir­že­lio – ke­lis kar­tus per mė­ne­sį Pa­kir­ši­nio dva­ro te­ri­to­ri­jo­je su­si­ren­kan­tys bend­ruo­me­nės na­riai mo­ko­si ne tik kal­vys­tės, bet ir ku­li­na­ri­jos me­no.

Su kal­vys­tės ama­tu su­si­pa­žįs­tan­tys pa­kir­ši­nie­čiai jau tu­ri ap­čiuo­pia­mą re­zul­ta­tą – Pa­kir­ši­nio pi­ni­gą, pa­va­din­tą "Lai­mės Kir­ši­nu".

Mo­ne­tos aver­se pa­vaiz­duo­tas Pa­kir­ši­nio dva­ras, re­ver­se – skai­čius 1, ku­rį juo­sia lai­mę sim­bo­li­zuo­jan­ti pa­sa­ga. Vir­šu­je – 1498 me­tai, žy­min­tys me­tus, ka­da ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­tas Pa­kir­ši­nys.

Kur­da­ma mo­ne­tos di­zai­ną, Pa­kir­ši­nio dva­re įsi­kū­ru­sio et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro di­rek­to­rė Elž­bie­ta Ka­ra­liū­tė, vy­lė­si, jog mo­ne­ta pa­si­tar­naus ren­giant įvai­rias edu­ka­ci­jas bei kaip Pa­kir­ši­nį vaiz­duo­jan­tis su­ve­ny­ras.

Nuo bir­že­lio pra­džios pa­kir­ši­nie­čius kal­vys­tės ama­to mo­ko ir iki ru­dens mo­kys čia iš įvai­rių ša­lies ra­jo­nų at­va­žiuo­jan­tys kal­vys­tės meist­rai.

Ly­giag­re­čiai mo­ko­ma­si ir ku­li­na­ri­jos pa­slap­čių. Jų mo­ko Bai­so­ga­lo­je po­pu­lia­rios ka­vi­nės "Pas Zi­tą" dar­buo­to­jai.

Pa­sak ka­vi­nė­je dir­ban­čios Li­nos Šim­ke­vi­čie­nės, lau­ke įreng­to­je imp­ro­vi­zuo­to­je vir­tu­vė­je, nau­do­jan­tis už pro­jek­to lė­šas įsi­gy­ta lau­ko ga­my­bai skir­ta įran­ga, bu­vo ga­mi­na­mi įvai­rūs ne­su­dė­tin­gi pa­tie­ka­lai, ku­rių kiek­vie­nas ga­li pa­si­ga­min­ti ir na­muo­se.

Tai – įvai­rios sriu­bos, tarp jų – agur­ki­nė, šal­ti­barš­čiai, ko­pūs­tie­nė ir ki­tos, bly­ne­liai, troš­ki­nys, šaš­ly­kai, švie­žiai pa­rū­ky­tos deš­re­lės, plo­vas ir ki­ti.

"Tu­ri­mos įran­gos ga­li­my­bės di­de­lės – jo­je ga­li­ma vir­ti, troš­kin­ti, kep­ti, rū­ky­ti. Puo­dai ir kep­tu­vės ge­ri, špi­ži­niai. Vis­ką bus ga­li­ma nau­do­ti ir pa­si­bai­gus pro­jek­tui – šven­tėms, gal ir nuo­mo­ti", – lau­ko vir­tu­vės įran­gą gy­rė spe­cia­lis­tė.

KKK

Pa­kir­ši­nio kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Pau­lius Kab­lys sa­ko, jog šio­se bend­ruo­me­nės vyk­do­mo­se veik­lo­se da­ly­vau­ja Pa­kir­ši­nio ir ap­lin­ki­nių kai­mų (Vai­niū­nų, Kab­lių) gy­ven­to­jai – so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ti­rian­tys so­die­čiai. Tai – dau­gia­vai­kės, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos, nie­kur ne­si­mo­kan­tis ir ne­dir­ban­tis jau­ni­mas, se­ny­vo am­žiaus as­me­nys.

Ku­li­na­ri­nia­me pro­jek­te da­ly­vau­ja 30 žmo­nių, ku­rių pa­ga­mi­na­mo mais­to už­ten­ka pa­mai­tin­ti 70-ies žmo­nių bū­rį. Kal­vys­tės mo­ko­si 20-ies žmo­nių tiks­li­nė gru­pė.

Pa­sak bend­ruo­me­nės va­do­vo, su­rink­ti to­kį bū­rį da­ly­vių ne­bu­vo sun­ku – da­bar jau ne­be­rei­kia net skelb­ti vyk­do­mų veik­lų da­tų. Gy­ven­to­jai jas ži­no ir no­riai da­ly­vau­ja – pa­sku­ti­nia­ja­me už­siė­mi­me da­ly­va­vo per 120 žmo­nių.

Di­džio­ji da­lis vyk­do­mam pro­jek­tui skir­tų lė­šų, pa­sak P. Kab­lio, bu­vo pa­nau­do­ta įran­gai įsi­gy­ti. Bend­ruo­me­nei svar­bu, kad žaizd­ras, ka­ti­lai lau­ko vir­tu­vei ir ki­ta įsi­gy­ta įran­ga – ne­vie­na­die­nė, kad ja bus ga­li­ma nau­do­tis ir atei­ty­je.

"Mū­sų šio pro­jek­to tiks­las – ge­rin­ti so­cia­li­nius įgū­džius per so­cia­li­nės ino­va­ci­jos, pa­ty­ri­mi­nes veik­las ir kar­tų bend­ra­dar­bia­vi­mą, di­din­ti so­cia­liai at­skir­tų as­me­nų so­cia­li­nę įtrauk­tį į vie­tos bend­ruo­me­nę.

Per ku­li­na­ri­ją ir kal­vys­tės ama­tus mo­ko­me jau­ni­mą gy­ve­ni­miš­kos pa­tir­ties, ug­do­me šių so­cia­li­nių gru­pių so­cia­li­nius ir dar­bi­nius įgū­džius. Sma­gu, kad žmo­nėms tai įdo­mu, ši veik­la juos trau­kia", – nau­ja kai­mo veik­la džiau­gė­si ne­se­niai bend­ruo­me­nei ėmęs va­do­vau­ti P. Kab­lys.

Šios veik­los – ne vie­nin­te­lės, ku­rios vyks­ta Pa­kir­ši­nio dva­ro te­ri­to­ri­jo­je ir ku­rio­se ak­ty­viai da­ly­vau­ja kai­mo bend­ruo­me­nė.

Mė­gia­mais ren­gi­niais ta­po mil­ži­niš­kų mar­gu­čių kū­ri­mo šven­tė prieš Ve­ly­kas, Jo­ni­nės, įvai­rios edu­ka­ci­jos.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.