Pakeisti sugadintą banknotą – už 200 kilometrų

Redakcijos nuotr.
Šiau­lie­tis Sva­jū­nas Da­ba­šins­kas iš ban­ko­ma­to kar­tu su ki­tais ban­kno­tais ga­vo ir 10 eu­rų pa­žeis­tą ku­piū­rą. Ban­ko sky­rius tei­gė ne­ga­lin­tis jos pa­keis­ti – re­ko­men­da­vo va­žiuo­ti į Vil­nių, į Lie­tu­vos ban­ką.

S. Da­ba­šins­kas pa­sa­ko­jo iš "Lu­mi­nor" ban­ko­ma­to ėmęs di­de­lę su­mą pi­ni­gų ir ne­pas­te­bė­jęs pa­žeis­tų bank­no­tų. Po ke­lių sa­vai­čių vy­ras su­si­dū­rė su ne­pa­to­gu­mu – pa­no­ręs at­si­skai­ty­ti par­duo­tu­vė­je už pre­kes, jis iš­trau­kė de­šim­ties eu­rų bank­no­tą nu­plėš­tu kam­pu. To­kio pi­ni­go par­duo­tu­vė ne­priė­mė.

Ta­da šiau­lie­tis nu­ta­ręs kreip­tis į ban­ko "Lu­mi­nor" sky­rių. Dar­buo­to­jai pa­tvir­ti­no: su­ga­din­tas bank­no­tas – iš jų ban­ko­ma­to, ta­čiau tei­gė ne­ga­lin­tys pa­keis­ti bank­no­to, nes pi­ni­gų tik­ri­ni­mo apa­ra­tas šių 10 eu­rų neat­pa­žįs­ta.

S. Da­ba­šins­kas daž­nai iš­vyks­ta į ko­man­di­ruo­tes po vi­są Lie­tu­vą, to­dėl ban­ko dar­buo­to­jai pa­siū­lė vyk­ti į Vil­nių.

"Pa­da­vė du Lie­tu­vos ban­ko ad­re­sus ir sa­kė ten pa­si­keis­ti. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad tuo ir bai­gė­si si­tua­ci­ja, – pri­si­me­na vy­ras. – Lai­kas man bran­ges­nis ne­gu tie de­šimt eu­rų."

Lie­tu­vos ban­ko Gry­nų­jų pi­ni­gų de­par­ta­men­to Eks­per­ti­zės ir tech­ni­nio sky­riaus vir­ši­nin­kas Min­dau­gas Mont­vi­las tei­gia, kad ko­mer­ci­niai ban­kai, ku­rie gy­ven­to­jams iš­duo­da ir iš jų prii­ma gry­nuo­sius pi­ni­gus, tu­ri iš apy­var­tos pa­ša­lin­ti ne­tin­ka­mus nau­do­ti eu­rų bank­no­tus ir mo­ne­tas ir juos per­duo­ti Lie­tu­vos ban­kui.

"Jei­gu ko­mer­ci­nis ban­kas ne­prii­ma iš gy­ven­to­jų su­si­dė­vė­ju­sių ar su­ga­din­tų eu­rų bank­no­tų ar mo­ne­tų, nes jų neat­pa­žįs­ta pi­ni­gų tik­ri­ni­mo įran­ga ar­ba gal yra įta­ri­mų, kad pi­ni­gas ga­li bū­ti pa­dirb­tas, pa­tar­tu­me kreip­tis į Lie­tu­vos ban­ko ka­sas at­lik­ti mo­ku­mo eks­per­ti­zę ar tik­ru­mo ty­ri­mą", – ko­men­ta­vo M. Mont­vi­las.

Lie­tu­vos ban­ko ka­sos yra Vil­niu­je ir Kau­ne.

Sky­riaus vir­ši­nin­ko tei­gi­mu, į Lie­tu­vos ban­ką gy­ven­to­jai, siek­da­mi kom­pen­suo­ti no­mi­na­lo ver­tę, krei­pia­si daž­nai. Ban­ko spe­cia­lis­tai at­lie­ka eks­per­ti­zę ir nu­spren­džia, ar no­mi­na­lo ver­tė ga­li bū­ti kom­pen­suo­ja­ma pa­gal nu­sta­ty­tas tai­syk­les.

Ban­ko "Lu­mi­nor" ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Gied­rė Biels­ky­tė tei­gia, kad iš ban­ko­ma­to iš­trauk­tas su­ga­din­tas bank­no­tas – pir­mas toks. Ban­kas esą aiš­kin­sis, kaip su­ga­din­ti pi­ni­gai pa­te­ko į ban­ko­ma­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.