Paaiškėjo stipriausias Bal­ti­jos ga­liū­nas

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ga­liū­nams te­ko ga­ly­nė­tis ir su to­kio dy­džio bei svo­rio pa­dan­go­mis.
Šeš­ta­die­nį Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sios Bal­ti­jos ga­liū­nų čem­pio­na­to fi­na­li­nės ko­vos at­ne­šė per­ga­lę jau­nam lie­tu­viui Mar­ty­nui Bru­so­kui. Jis ap­len­kė de­vy­nis sa­vo var­žo­vus ir iš­ko­vo­jo čem­pio­no ti­tu­lą.
Čem­pio­na­te Mar­ty­nui pa­vy­ko pa­ge­rin­ti ir Lie­tu­vos re­kor­dą "tun­de­rio" rung­ty­je.

Pa­ge­ri­no ša­lies re­kor­dą

Čem­pio­na­te var­žė­si pen­ki Lie­tu­vos, trys Lat­vi­jos ir du Es­ti­jos at­sto­vai. Ša­liai at­sto­va­vo stip­ruo­liai Mar­ty­nas Bru­so­kas, Gil­ber­tas Ta­mu­le­vi­čius, Man­tas La­las, Vy­te­nis Pau­ža ir Sau­lius Ški­kas.

Ga­liū­nams te­ko įveik­ti sep­ty­nias rung­tis – trauk­ti trak­to­rių, iš­kel­ti 100-140 ki­log­ra­mų svo­rio svar­me­nis (lui­tus bei rąs­tus), ke­lis svo­rius su­kel­ti ant pa­ky­los, pa­kel­ti ir į me­ta­li­nius žie­dus įsta­ty­ti ak­me­ni­nius ru­tu­lius ir ki­tas.

Ge­riau­siai čem­pio­na­te pa­si­ro­dė ir žiū­ro­vų ova­ci­jų pel­nė 23 me­tų spor­ti­nin­kas M. Bru­so­kas, ku­rį tre­ni­ruo­ja spor­ti­nę kar­je­rą ­bai­gęs jo tė­vas Sau­lius Bru­so­kas.

Vai­ki­nas iš sep­ty­nių rung­čių lai­mė­jo ke­tu­rias, o li­ku­sio­se bu­vo ant­ras.

Mar­ty­nas nu­ga­lė­jo svar­me­nų kė­li­mo, es­ta­fe­tės, ak­me­nų su­kė­li­mo ir "tun­de­rio" rung­ty­se. Dvi pa­sta­ro­sios rung­tys bu­vo itin įtemp­tos ir su­lau­kė di­de­lio sir­ga­lių pa­lai­ky­mo.

"Tun­de­rio" rung­tis (jo­je spor­ti­nin­kams rei­kė­jo pa­kel­ti nuo pa­ky­los ir iš­si­tie­sus už­fik­suo­ti pa­kel­tą svo­rį) pra­si­dė­jo nuo 76 ki­log­ra­mų svo­rio, ku­ris bu­vo di­di­na­mas po 10 ki­log­ra­mų. Ši rung­tis spor­ti­nin­kams bu­vo siurp­ri­zas – kad ji bus įtrauk­ta į rung­čių są­ra­šą, spor­ti­nin­kai ne­ži­no­jo.

Du spor­ti­nin­kai – lie­tu­vis Vy­te­nis Pau­ža ir lat­vis Ivars Gra­hols­kis – įvei­kė tik pra­di­nį svo­rį. Ga­liau­siai tar­pu­sa­vy­je li­ko rung­tis tik M. Bru­so­kas ir lat­vis Ja­nis Šlec­kus.

Abu įvei­kė iki tol M. Bru­so­kui pri­klau­siu­sį Lie­tu­vos re­kor­dą "tun­de­rio" rung­ty­je – 105 ki­log­ra­mus. Šio­je rung­ty­je Mar­ty­nas svar­me­nis kė­lė kai­re ran­ka. Lie­tu­viui pa­vy­ko įveik­ti lat­vį, ku­ris su­sto­jo ties 111 ki­log­ra­mų, o lie­tu­vis pa­kė­lė 113 ki­log­ra­mų ir tuo pa­čiu pa­ge­ri­no sa­vo pa­ties ir ša­lies re­kor­dą.

Emo­cin­ga bu­vo ir pa­sku­ti­nė – ak­me­nų su­kė­li­mo rung­tis, ku­rio­je Mar­ty­nas vėl su­ge­bė­jo ap­lenk­ti lat­vį J. Šlec­kų, į žie­dus įsta­tęs dau­giau­sia ak­me­nų.

Sa­vo per­ga­lę, plo­jant žiū­ro­vams, jau­na­sis ma­ri­jam­po­lie­tis už­tvir­ti­no ne tik lau­ki­niu šūks­niu, bet ir vie­nu ypu per­plė­šęs marš­ki­nė­lius.

Įdo­mi žiū­ro­vams bu­vo ir trak­to­riaus tem­pi­mo rung­tis, ku­rio­je Mar­ty­nas nu­si­lei­do J. Šlec­kui ir bu­vo ant­ras.

Sū­naus per­ga­lė bu­vo ne­ti­kė­ta

Su­su­ma­vus vi­sų rung­čių re­zul­ta­tus, paaiš­kė­jo ryš­kus čem­pio­na­to ly­de­ris – su­rin­kęs 67 taš­kus čem­pio­na­te trium­fa­vo M. Bru­so­kas. Lat­vis J. Šlec­kus su­rin­ko 52 taš­kus ir iš­ko­vo­jo si­dab­rą, bron­zą pel­nė es­tas Er­vin Toots (50 taš­kų).

Lie­tu­viui Man­tui La­lui, lai­mė­ju­siam svar­me­nų su­kė­li­mo ant pa­ky­los rung­tį ir su­rin­ku­siam 47,5 taš­ko, įsi­tvir­tin­ti pri­zi­nin­kų gre­to­se ne­pa­vy­ko – jis bu­vo ket­vir­tas.

Sū­naus per­ga­le be­ne la­biau­siai džiau­gė­si jo tė­tis ir tre­ne­ris S. Bru­so­kas.

"Šiau­lių kraš­tui" ga­liū­nas pri­si­pa­ži­no ne­si­ti­kė­jęs to­kio pui­kaus sū­naus pa­si­ro­dy­mo ir per­ga­lės: "Ti­kė­jau­si stip­rios ko­vos, ži­no­jau, kad Mar­ty­nas nie­ka­da ne­pa­si­duo­da ir ko­vo­ja iki pa­sku­ti­nių rung­čių, bet var­žo­vai bu­vo stip­rūs, to­dėl at­vi­rai pa­sa­ky­siu – to­kio "su­pe­ri­nio" re­zul­ta­to ne­si­ti­kė­jau".

Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sį čem­pio­na­tą pui­kiai įver­ti­no ir jam tei­sė­ja­vęs vie­nas iš or­ga­ni­za­to­rių – ne kar­tą pa­sau­lio ga­liū­nų čem­pio­na­tuo­se lai­mė­jęs Žyd­rū­nas Sa­vic­kas.

"Ga­liū­nų čem­pio­na­tas Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tas ne pir­mą kar­tą. Prieš tai jis čia vy­ko prieš dve­jus me­tus, vy­ko ir dar anks­čiau, ta­čiau pa­sta­ra­sis iš­si­sky­rė dar pui­kes­niu or­ga­ni­za­vi­mu, pui­kes­ne vie­ta ir pui­kes­niu oru var­žy­boms.

Taip pat džiu­gu, kad pa­vy­ko lai­mė­ti jau­nam ir per­spek­ty­viam lie­tu­viui, ka­dan­gi 2017 me­tais Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sį ga­liū­nų čem­pio­na­tą lai­mė­jo lat­vis J. Šlec­kus", – sa­kė Ž. Sa­vic­kas.