Pa­sa­kos ... apie di­dė­jan­tį skur­dą

„Swed­bank“ nuo­tr.
„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis.

„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis tei­gia, kad ab­so­liu­tus skur­das bei at­skir­tis Lie­tu­vo­je nuo­sek­liai ma­žė­ja. Eko­no­mis­tas pa­žy­mi, kad tik­rai ne vi­sos so­cia­li­nės pro­ble­mos Lie­tu­vo­je iš­spręs­tos, bet teig­ti, kad ab­so­liu­tus skur­das bei at­skir­tis di­dė­ja – ne­tiks­lu.

„Įs­to­jant į Eu­ro­pos Są­jun­gą kas tre­čias lie­tu­vis gy­ve­no ab­so­liu­čia­me skur­de, per­nai to­kių jau bu­vo tik vie­nas iš de­šim­ties. Vis dar nei­gia­mai iš­si­ski­ria vai­kai, kur skur­das taip pat spar­čiai ma­žė­jo, bet sie­kia 14 pro­c. Dėl spar­čiau di­dė­jan­čių pen­si­jų ab­so­liu­tus skur­das tarp 65-erių me­tų ir vy­res­nių nu­kri­to iki 11 pro­c. ir ne­be­vir­ši­jo vi­sų am­žiaus gru­pių vi­dur­kio. Ne vi­sos pro­ble­mos iš­spręs­tos, bet pa­sa­kos apie ne­ge­rė­jan­čią si­tua­ci­ją, di­dė­jan­tį skur­dą bei at­skir­tį yra... pa­sa­kos“, – feis­bu­ko pa­sky­ro­je ra­šo eko­no­mis­tas.

EL­TA pri­me­na, kad, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­skelb­tais skai­čia­vi­mais, skur­do ri­zi­kos ly­gis per­nai ša­ly­je sie­kė 22,9 pro­c. ir, pa­ly­gin­ti su 2017 m., ne­pa­si­kei­tė. 2018 m. apie 645 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų gy­ve­no že­miau skur­do ri­zi­kos ri­bos.

Tuo tar­pu, ab­so­liu­taus skur­do ly­gis ša­ly­je 2018 m. sie­kė 11,1 pro­c., pa­ly­gin­ti su 2017 m., jis su­ma­žė­jo 2,7 pro­cen­ti­nio punk­to, pra­ne­ša Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. 2018 m. apie 312 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų gy­ve­no že­miau ab­so­liu­taus skur­do ri­bos.

Komentarai

Mačiulio pasakos    Šeš, 2019-07-27 / 12:03
Kad atskirtis mažėja. Ir kad skurdas neauga. Iki pensijos neblogai uždirbau. Sulig išėjimu pensijon kritau į gilią atskirties duobę - paskirta pensija sudarė nepilną trečdalį atlyginimo. Bet ir už tiek prieš aštuonis metus buvo galima apynormaliai išsiversti. Dabar su "padidinta" pensija įperku žymiai mažiau. Kainos kosminės, kiek viskas brango, bankų mačiuliai, aišku, nemato.
WC    Tre, 2019-07-31 / 08:35
Jam uz sitokias krevezones apmoka vagys,kysininkai ir kt.zulikai,tai jis zomogenas vargo ir nemato.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.