Pa­sa­kos ... apie di­dė­jan­tį skur­dą

„Swed­bank“ nuo­tr.
„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis.

„Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis tei­gia, kad ab­so­liu­tus skur­das bei at­skir­tis Lie­tu­vo­je nuo­sek­liai ma­žė­ja. Eko­no­mis­tas pa­žy­mi, kad tik­rai ne vi­sos so­cia­li­nės pro­ble­mos Lie­tu­vo­je iš­spręs­tos, bet teig­ti, kad ab­so­liu­tus skur­das bei at­skir­tis di­dė­ja – ne­tiks­lu.

„Įs­to­jant į Eu­ro­pos Są­jun­gą kas tre­čias lie­tu­vis gy­ve­no ab­so­liu­čia­me skur­de, per­nai to­kių jau bu­vo tik vie­nas iš de­šim­ties. Vis dar nei­gia­mai iš­si­ski­ria vai­kai, kur skur­das taip pat spar­čiai ma­žė­jo, bet sie­kia 14 pro­c. Dėl spar­čiau di­dė­jan­čių pen­si­jų ab­so­liu­tus skur­das tarp 65-erių me­tų ir vy­res­nių nu­kri­to iki 11 pro­c. ir ne­be­vir­ši­jo vi­sų am­žiaus gru­pių vi­dur­kio. Ne vi­sos pro­ble­mos iš­spręs­tos, bet pa­sa­kos apie ne­ge­rė­jan­čią si­tua­ci­ją, di­dė­jan­tį skur­dą bei at­skir­tį yra... pa­sa­kos“, – feis­bu­ko pa­sky­ro­je ra­šo eko­no­mis­tas.

EL­TA pri­me­na, kad, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­skelb­tais skai­čia­vi­mais, skur­do ri­zi­kos ly­gis per­nai ša­ly­je sie­kė 22,9 pro­c. ir, pa­ly­gin­ti su 2017 m., ne­pa­si­kei­tė. 2018 m. apie 645 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų gy­ve­no že­miau skur­do ri­zi­kos ri­bos.

Tuo tar­pu, ab­so­liu­taus skur­do ly­gis ša­ly­je 2018 m. sie­kė 11,1 pro­c., pa­ly­gin­ti su 2017 m., jis su­ma­žė­jo 2,7 pro­cen­ti­nio punk­to, pra­ne­ša Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. 2018 m. apie 312 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų gy­ve­no že­miau ab­so­liu­taus skur­do ri­bos.