Nuteistas ekspareigūnas laisvės kol kas neprarado

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Il­ga­me­tis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas To­mas Ruch­ti­nas da­bar at­si­dū­ręs ki­to­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je. Va­kar jis bu­vo at­si­dū­ręs per plau­ką nuo ka­lė­ji­mo.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas ne­pa­nai­ki­no baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo bu­vu­siam Šiau­lių ap­skri­ties kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nar­ko­ti­kų kont­ro­lės sky­riaus vir­ši­nin­kui To­mui Ruch­ti­nui. Kal­tu dar vie­no­je by­lo­je pri­pa­žin­tas ir nuo­spren­dį ap­skun­dęs vy­ras pa­lik­tas lais­vė­je, tik įpa­rei­go­tas dirb­ti at­sa­kin­giau.

Pa­žei­di­mai su­si­ję su dar­bi­ne veik­la

Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Šiau­lių re­gio­no sky­rius į Šiau­lių apy­lin­kės teis­mą krei­pė­si pra­šy­da­mas pa­nai­kin­ti baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mą T. Ruch­ti­nui, nes jis pa­da­rė ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus.

2019 me­tų ko­vo 18 die­ną T. Ruch­ti­nui bu­vo pa­skir­ta 175 eu­rų bau­da už tai, kad vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę, ku­ri pri­ski­ria­ma N3 ka­te­go­ri­jai, va­žia­vo aukš­čiau­sios ka­te­go­ri­jos ke­liu Al 1 ne­su­mo­kė­jęs ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­čio. Taip pat tem­pė pusp­rie­ka­bę, ku­riai neat­lik­ta pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra.

2019 me­tų ko­vo 22 die­ną Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Šiau­lių re­gio­no sky­riu­je Rad­vi­liš­ky­je bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas iš UAB "Ama­vi­tas", ku­ria­me nu­ro­do­ma, jog prieš iš­va­žiuo­da­mas į Tel­šius T. Ruch­ti­nas bu­vo in­for­ma­vęs UAB "Ama­vi­tas" bu­hal­te­rę dėl ke­lių mo­kes­čio pra­tę­si­mo. Nu­ro­dė, kad ke­lių mo­kes­tį dėl in­ter­ne­to pa­slau­gų su­tri­ki­mo pa­vy­ko ap­mo­kė­ti tik prieš 11 va­lan­dą. Dar­bo­vie­tė nu­ro­dė, kad nu­si­žen­gi­mas pa­da­ry­tas ne dėl vai­ruo­to­jo kal­tės. Tad UAB "Ama­vi­tas" 2019 me­tų ko­vo 18 die­ną su­mo­kė­jo 175 eu­rų bau­dą.

Su šiais pa­žei­di­mais nu­teis­ta­sis su­tin­ka, jų ne­gin­či­ja, sa­vo el­ge­sį ver­ti­na kri­tiš­kai. Nu­ro­do, kad pa­žei­di­mai pa­da­ry­ti ir dėl darb­da­vio kal­tės.

Ki­tas nu­si­žen­gi­mas pa­da­ry­tas šių me­tų ge­gu­žės 31 die­ną, T. Ruch­ti­nui pa­skir­ta 30 eu­rų bau­da už tai, kad vai­ruo­da­mas trans­por­to prie­mo­nę ran­ko­mis nau­do­jo­si mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­ne. Šis Kre­tin­gos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nu­ta­ri­mas nė­ra įsi­tei­sė­jęs, nes yra ap­skųs­tas. Plun­gės apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ja­ma ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la.

Šių me­tų rugp­jū­čio 13 die­ną Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­sta­tė, kad T. Ruch­ti­nas vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę "Vol­vo FH 480" (N3 ka­te­go­ri­ja), va­žia­vo ma­gist­ra­li­niu ke­liu A9 (Panevėžys–Šiauliai), marš­ru­tu Klaipėda–Radviliškis, ne­su­mo­kė­jęs ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­čio, tai yra trans­por­to prie­mo­nei pirk­ta vin­je­tė, ku­ri pri­klau­so ki­tai kai­nos ka­te­go­ri­jai.

Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Šiau­lių re­gio­no sky­rius Rad­vi­liš­ky­je ga­vo UAB "Ama­vi­tas" paaiš­ki­ni­mą dėl T. Ruch­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo, ku­ria­me nu­ro­do­ma, kad UAB "Ama­vi­tas" už ke­lių vin­je­čių pir­ki­mą yra at­sa­kin­ga nuo šių me­tų lie­pos 11 die­nos dir­ban­ti bu­hal­te­rė. Per­kant vin­je­tę bu­hal­te­rė esą ne­ži­no­jo trans­por­to prie­mo­nės EU­RO ka­te­go­ri­jos ir pa­da­rė tech­ni­nę klai­dą. Šio ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­je nu­ta­ri­mas ne­priim­tas, by­los nag­ri­nė­ji­mas pa­skir­tas šios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį.

Ar­gu­men­tams pri­trū­ko svo­rio

Nus­ta­ty­tus ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus teis­mas ver­ti­na kaip ne­pa­kan­ka­mai sva­rius ir reikš­min­gus, dėl ku­rių bū­tų ga­li­ma pa­nai­kin­ti baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mą ir nu­teis­tą­jį pa­siųs­ti rea­liai at­lik­ti lais­vės atė­mi­mo baus­mės.

By­lo­je nė­ra duo­me­nų, jog nu­teis­ta­sis ne­vyk­dy­tų pro­ba­ci­jos są­ly­gų – jis dir­ba UAB "Ama­vi­tas", iš­vyk­da­mas dirb­ti už Lie­tu­vos ri­bų tin­ka­mai vyk­do įpa­rei­go­ji­mą, prieš iš­vyks­tant į ko­man­di­ruo­tes Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Šiau­lių re­gio­no sky­riui pa­teik­ti ko­man­di­ruo­tę pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus.

Teis­mas nu­teis­ta­jam su­tei­kė ga­li­my­bę dar kar­tą įro­dy­ti jam pa­ro­dy­tą teis­mo pa­si­ti­kė­ji­mą, įspė­jo, kad nu­teis­ta­sis tu­ri su­si­rū­pin­ti dėl sa­vo el­ge­sio ir to­liau vyk­dant teis­mo pa­skir­tus įpa­rei­go­ji­mus tu­ri bū­ti itin pa­vyz­din­gas, ne­da­ry­ti pa­žei­di­mų, nes jei­gu pa­žei­di­mai ir to­liau kar­to­sis, to­kie duo­me­nys ga­li su­da­ry­ti tei­si­nį pa­grin­dą Šiau­lių apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Šiau­lių re­gio­no sky­riui dar kar­tą kreip­tis į teis­mą dėl baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo.

Ne­kal­tus – už gro­tų

Plun­gės apy­lin­kės teis­mo Kre­tin­gos rū­mų 2018 me­tų va­sa­rio 22 die­nos nuo­spren­džiu T. Ruch­ti­nas nu­teis­tas lais­vės atė­mi­mu 4 me­tams 6 mė­ne­siams, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se.

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo 2018 me­tų spa­lio 25 die­nos nuo­spren­džiu Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo Kre­tin­gos rū­mų nuo­spren­dis pa­keis­tas – T. Ruch­ti­nui pa­skir­ta ga­lu­ti­nė baus­mė – lais­vės atė­mi­mas dve­jiems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams, baus­mės vyk­dy­mą ati­de­dant 2 me­tams. T. Ruch­ti­nas įpa­rei­go­tas baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu tęs­ti dar­bą, neiš­vyk­ti už gy­ve­na­mo­sios vie­tos mies­to (ra­jo­no) ri­bų be nu­teis­to­jo prie­žiū­rą vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos lei­di­mo.

2012 me­tais T. Ruch­ti­nas, ta­da Šiau­lių po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro sky­riaus vir­ši­nin­kas, pikt­nau­džiau­da­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir vir­šy­da­mas įga­lio­ji­mus, su­klas­to­jo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gą. Ne­tei­sė­tais veiks­mais jis or­ga­ni­za­vo duo­me­nų rin­ki­mą apie Šiau­liuo­se gy­ve­nan­čių su­tuok­ti­nių ga­li­mai da­ro­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, su­si­ju­sias su ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, su­klas­to­jo įro­dy­mus su­tuok­ti­nių bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui pra­dė­ti, or­ga­ni­za­vo me­la­gin­gų pa­ro­dy­mų da­vi­mą, kal­ti­nant šiuos as­me­nis nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mu.

Su­tuok­ti­niai ta­da bu­vo nu­teis­ti rea­lio­mis baus­mė­mis. Tie­sa, jog po­ra bu­vo ap­kal­tin­ta ne­pag­rįs­tai, iš­lin­do ko­ne po me­tų.

Nuosp­ren­dis ap­skųs­tas

Šių me­tų lie­pos 8 die­ną Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­džiu nu­teis­ta­jam T. Ruch­ti­nui pa­skir­ta su­bend­rin­ta ga­lu­ti­nė baus­mė – lais­vės atė­mi­mas pen­kio­li­kai me­tų, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Šis nuo­spren­dis yra ap­skųs­tas.

Kri­mi­na­lis­tas kal­tu pri­pa­žin­tas kar­tu su ko­le­go­mis pa­rei­gū­nais dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų ir pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mo per kra­tas, nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų. T. Ruch­ti­nui skir­ta 15 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė. Taip pat kon­fis­kuo­ta tur­to už be­veik 30,3 tūks­tan­čio eu­rų.

Ap­do­va­no­tas kaip "Me­tų sek­lys"

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­nos iš­va­ka­rė­se, 2012 me­tų spa­lio 25-ąją, da­bar nu­teis­tuo­ju kar­tu su pa­val­di­niais ta­pu­sio To­mo Ruch­ti­no ta­da va­do­vau­ja­mam Nar­ko­ti­kų kont­ro­lės sky­riui bu­vo įteik­ti at­mi­ni­mo ženk­lai "Me­tų sek­lys". Ge­riau­sio­jo var­das šiam sky­riui su­teik­tas už tai, kad iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko ir teis­mui šio sky­riaus kri­mi­na­lis­tai per­da­vė dvi bau­džia­mą­sias by­las dėl dvie­jų kvai­ša­lų pla­tin­to­jų gru­pių pre­ky­bos nar­ko­ti­kais bei jų kont­ra­ban­dos.