Nuotrauka primena akciją "Apkabinkime Baltiją"

Ri­čar­do DAI­LI­DĖS nuo­tr.
1988 me­tų ak­ci­ją "Ap­ka­bin­ki­me Bal­ti­ją" įam­ži­no šiau­lie­tis fo­to­me­ni­nin­kas Ri­čar­das Dai­li­dė.
Prieš 31 me­tus – 1988 me­tų pir­mą­jį rug­sė­jo sa­vait­ga­lį – eko­lo­gi­niai "At­ga­jos", "Že­my­nos" klu­bai ir Są­jū­dis su­kvie­tė žmo­nes gy­va gran­di­ne ap­ka­bin­ti Bal­ti­jos jū­rą ir taip at­kreip­ti dė­me­sį į jos eko­lo­gi­nę būk­lę.

Į eko­lo­gi­nę-po­li­ti­nę ak­ci­ją "Ap­ka­bin­ki­me Bal­ti­ją" įsi­jun­gė ir Lat­vi­ja bei Es­ti­ja.

Šiau­lie­tis fo­to­me­ni­nin­kas Ri­čar­das Dai­li­dė ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ties Pa­lan­ga.

Fo­to­me­ninin­ko pa­gau­tą aki­mir­ką įver­ti­no šve­dai, įsi­gi­ję šią nuo­trau­ką di­de­liu ti­ra­žu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.