Nesutinku, bet nesu priešas

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių feis­bu­ko bur­bu­las pa­sta­ruo­ju me­tu šiek tiek su­gle­bo. Bū­din­gų gin­čų su­ma­žė­jo, bet iš­ryš­kė­jo ki­tas reiš­ki­nys. Gal­vos link­čio­ji­mas pa­gal tai, ką pa­sa­kė au­to­ri­te­tas.

FB ap­žval­ga

Aiš­ku, vie­nus ge­riau­sių link­čio­ji­mų pa­vyz­džius ga­li­me ap­tik­ti Šiau­lių mies­to me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko feis­bu­ko pa­sky­ro­je.

Kad ir kur, kad ir kaip, kad ir ką be­sa­ky­tų, me­rui – pri­ta­ri­mo šūks­niai ir pa­dė­kos. Pas­ta­bes­ni, gi­les­ni min­ties at­žvil­giu ko­men­ta­rai pa­skęs­ta, bet ne­ga­li sa­ky­ti, kad ir jau dug­ną sie­kia, kad ne­ma­ty­ti jų vi­siš­kai.

Pa­si­bai­gus vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jai, A. Vi­soc­kas iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad bran­dos eg­za­mi­nų sis­te­ma iš­stu­mia vy­rus iš Lie­tu­vos.

„Daž­nai jau­nuo­lio „ne­būk dak­ta­ru Lie­tu­vo­je“ li­ki­mą... nu­le­mia lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­nas“, – ra­šo A. Vi­soc­kas. Jo ma­ny­mu, tai ne­tei­sin­ga – emig­ra­ci­jos ro­dik­liai ir prie­žas­tys kal­ba už sa­ve.

„Po­ky­tis rei­ka­lin­gas. Ban­dau ju­din­ti“, – feis­bu­ke ra­šo me­ras.

Me­ro ci­tuo­ja­mi sū­nūs ir jo drau­gai, dis­ku­tuo­jan­tys apie ne­są­ži­nin­gus eg­za­mi­nus vie­nos ko­men­ta­to­rės pri­pa­žįs­ta­mi šim­tu pro­cen­tų tei­sūs.

„De­ja, to­kia tie­sa, kad net pa­tys lie­tu­viai, kur, at­ro­do, ma­žiau­siai tu­rė­tų dre­bė­ti dėl šio eg­za­mi­no, ima ir neiš­lai­ko ar­ba iš­lai­ko ma­žais ba­lais. (...) Tai lyg lo­te­ri­ja ir čia lo­šia iš ta­vo atei­ties“, – tei­gia mer­gi­na.

„Es­mė yra iš­mok­ti tai­syk­lin­gai ra­šy­ti, o tos vi­sos in­terp­re­ta­ci­jos ar ra­ši­niai tik­rai ne vi­siems įkan­da­mi“, – ati­ta­ria ki­ta ko­men­ta­to­rė.

Kai ku­rie ban­do kves­tio­nuo­ti me­ro po­zi­ci­ją, kad vy­rai eg­za­mi­nų aki­vaiz­do­je yra nu­skriaus­tie­ji.

Ta­čiau gau­na at­sa­ky­mą, kad štai ir Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cent­ras už­sii­ma sek­siz­mu, nes skel­bia eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų su­ves­ti­nes, skirs­ty­da­mas duo­me­nis ir pa­gal ly­tis.

Dis­ku­si­jų me­tu iš­ryš­kė­ja ir rim­tes­ni me­ro ke­ti­ni­mai. Mies­to va­do­vas siū­lo tei­sin­ges­nę lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no tvar­ką. Pa­tei­kia dik­tan­to pa­vyz­dį. Ko­men­ta­to­riai skep­tiš­ku­mo ne­de­monst­ruo­ja – iš­reiš­kė pri­ta­ri­mą.

Apie lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no pro­ble­mas me­ras pri­me­na ir po ke­lių sa­vai­čių, kal­bė­da­mas apie il­ges­nių moks­lo me­tų ne­tiks­lin­gu­mą.

„Ma­no nuo­mo­ne ne taip ver­ta siek­ti pa­žan­gos švie­ti­mo sis­te­mo­je. Pa­vyz­džiui, kaž­ką bū­ti­na da­ry­ti su vals­ty­bi­niu lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­nu“, – ra­šo A. Vi­soc­kas.

„Ne­sup­ra­tau, kuo už­kliu­vo tas vals­ty­bi­nis eg­za­mi­nas? Ar jau tai mies­to pro­ble­ma nu­me­ris vie­nas?“ – klau­sia vie­nas šiau­lie­tis.

„Aš pri­ta­riu Ar­tū­rui Vi­soc­kui, ne kaip Me­rui, (kaip Me­rui pri­ta­riu vi­sa­da – bet čia ki­ta te­ma), o kaip Tė­čiui – rei­kia kaž­ką keist ši­toj sis­te­moj...“ – ra­šo ko­men­ta­to­rė.

Ar lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­nas bus dik­tan­to for­ma? Pa­ma­ty­si­me atei­ty­je. Ir gal tik­rai bus ge­riau. Ir ta­da A. Vi­soc­kas bus pri­pa­žin­tas di­džiuo­ju švie­ti­mo re­for­ma­to­riu­mi, iš­gel­bė­ju­siu Lie­tu­vą ir jos vy­rus nuo mo­te­rų prie­spau­dos!

Ta­da ko­men­ta­to­riai dė­kos. Pa­na­šiai kaip po avia­ci­jos šven­tės „Sa­ka­lo spar­nai 2019“.

Šiau­lių me­ras ir­gi da­ly­va­vo šven­tė­je, dė­ko­jo ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams ir sa­va­no­riams. Pa­si­da­li­no nuo­trau­ka feis­bu­ke.

„Vis­kas bu­vo šau­nu, ačiū!“, „Pa­dė­ka me­rui už nuo­sta­bią šven­tę“ – po nuo­trau­ka at­si­ra­do štai to­kių ko­men­ta­rų.

Ir ne­ju­čio­mis pra­de­di įsi­vaiz­duo­ti, kad šių ko­men­ta­rų au­to­riai dė­kos me­rui už kils­te­lė­tas pen­si­jas ar šil­tes­nį orą. Juk pa­grin­di­nės ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rės bu­vo Lie­tu­vos ka­ri­nės oro pa­jė­gos.

Ta­čiau, kaip ne­keis­ta, žmo­nės me­rui ir skun­dė­si. Dau­giau­sia dėl pro­ble­mų su­si­ju­sių su nu­vy­ki­mu į šven­tę ir iš jos.

Lauk­ti spe­cia­lių marš­ru­tų kai ku­riems te­ko ko­ne va­lan­dą, au­to­bu­suo­se spau­dė­si žmo­nės. Apie tai ir ra­šė žmo­nės ko­men­ta­ruo­se.

Pats me­ras su gy­ven­to­jais ne­si­gin­či­jo ir į dis­ku­si­ją įtrau­kė „Bus­tu­ro“ at­sto­vus. Ir čia ne­pa­sa­ky­si, kad blo­gai pa­da­rė.

Ri­gi­ta Ti­jū­nai­tie­nė, „Bus­tu­ro“ mar­ke­tin­go ir plėt­ros sky­riaus va­do­vė, aiš­ki­no, kad da­rė vis­ką, ką ga­lė­jo, vis­ką iliust­ra­vo tu­ri­mais bend­ro­vės duo­me­ni­mis.

Bet kur kas ar­šiau bu­vo nu­si­tei­kę link­čio­to­jai, ku­rie ne­pa­ten­kin­tie­siems aiš­ki­no, kad „ne­pa­si­ten­ki­ni­mą pa­li­kim už sie­nų... Kiek­vie­nam kaip pa­čiam nie­kas marš­ru­to ne­su­da­ri­nės.“

O, at­ro­dy­tų, to­kius ko­men­ta­rus tu­rė­jo ra­šy­ti bū­tent "Bus­tu­ro" at­sto­vai – „ir taip pa­lei­dom au­to­bu­sus, ko no­rit“...

Ir iš tik­rų­jų, sa­ky­tum, do­va­no­tam ark­liui į dan­tis ne­žiū­ri­ma. Ta­čiau nei­šeis – „Bus­tu­ro“ au­to­bu­sai į šven­tę žmo­nes ve­žė už įpras­tas kai­nas. Pa­vyz­džiui, Klai­pė­do­je Jū­ros šven­tės me­tu vie­ša­sis trans­por­tas ke­lei­vius ve­žė ne­mo­ka­mai.

Žmo­nėms svar­bu bend­rau­ti. Keis­tis in­for­ma­ci­ja, įžval­go­mis, nuo­mo­nė­mis – bū­ti­na. Ki­taip pa­skę­si­me sa­vo iliu­zi­jų jū­ro­je.

Aiš­ku, ga­li­ma džiaug­tis gau­siu pri­ta­rian­čių­jų bū­riu, bet tai neiš­gel­bės žmo­gaus nuo pra­pul­ties iliu­zi­jo­se.

Aš ne­su­tin­ku su ta­vo nuo­mo­ne, bet ne­reiš­kia, kad esu ta­vo prie­šas.

Komentarai

Dorotėja    Pir, 2019-08-05 / 13:06
Tai mero fb komentarams analizuoti jau atskirą žmogų pasamdė? Ar ne per daug garbės kukliam provincijos valdininkui? Šiaip jau žmonės - ne durniai, patys puikiai mato, kas yra kas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.