Neįgalūs jaunuoliai stovyklavo Latvijoje

Pak­ruo­jo sa­vi­valdybės nuo­tr.
Pa­žy­mė­ji­mas – va­sa­ros sto­vyk­lai at­min­ti.

Pakruojo rajono Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Klo­vai­nių su­tri­ku­sio in­te­lek­to jau­nuo­lių cent­ro neį­ga­lie­ji da­ly­va­vo va­sa­ros sto­vyk­lo­je Ie­ca­vo­je (Lat­vi­ja).

Sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo per 50 da­ly­vių ne tik iš Pak­ruo­jo ra­jo­no, bet ir iš Run­da­lės bei Ie­ca­vos sa­vi­val­dy­bių, to­dėl bu­vo su­da­ry­tos pen­kios ko­man­dos ir veik­la vy­ko ma­žes­nė­se gru­pe­lė­se, kad da­ly­viai kuo dau­giau bend­rau­tų tar­pu­sa­vy­je.

Neiš­dil­do­mus įspū­džius sto­vyk­lau­to­jams pa­li­ko lei­di­ma­sis ly­nu ka­bant ore, va­ži­nė­ji­ma­sis tri­ra­čiais, su­pi­ma­sis sū­py­nė­mis. Nuo­bo­džiau­ti ne­lei­do įvai­rūs lau­ko žai­di­mai ir rung­tys, be to, kiek­vie­nas da­ly­vis ban­dė sa­vy­je pa­ža­din­ti me­niš­ką sie­lą ir ta­pė pa­veiks­lus. Nuo lau­ke ke­pi­nu­sio karš­čio sto­vyk­lau­to­jus gel­bė­jo ne tik van­duo su cit­ri­na ir mė­to­mis, bet ir vie­no iš sto­vyk­lo­je esan­čių pa­sta­to vi­du­je įreng­tas sta­lo žai­di­mų "ro­jus" – ir nors tarp da­ly­vių vy­ko in­ten­sy­vios ko­vos, vi­rė aist­ros, bet lai­mė­jo drau­gys­tė. Jė­gas at­gau­ti da­ly­viai ga­lė­jo per­trau­kė­lių me­tu, prie bend­ro vai­šių sta­lo.

Kol sto­vyk­lau­to­jai da­ly­va­vo įvai­rio­se rung­ty­se ir už­siė­mi­muo­se, pro­jek­to par­tne­rių at­sto­vai ap­ta­rė pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ei­gą, ap­žiū­rė­jo Ie­ca­vos sa­vi­val­dy­bės pro­jek­to lė­šo­mis įreng­tus dau­gia­funk­cės te­ra­pi­jos bei fi­zi­nės rea­bi­li­ta­ci­jos kam­ba­rius, o li­ku­sią po­pie­tės da­lį ak­ty­viai da­li­no­si min­ti­mis ir idė­jo­mis dėl pla­nuo­ja­mų įgy­ven­din­ti nau­jų pro­jek­tų.

Pro­jek­to me­tu or­ga­ni­zuo­ja­mais įvai­riais ren­gi­niais, veik­lomis sie­kia­ma stip­rin­ti so­cia­liai pa­žei­džia­mų as­me­nų bend­ra­vi­mo ge­bė­ji­mus, so­cia­li­nius ir kas­die­nio gy­ve­ni­mo įgū­džius, su­da­ry­ti są­ly­gas jiems įgy­ti nau­jos pa­tir­ties ir taip leng­viau in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mą.

Ši sto­vyk­la – pir­mo­ji iš tri­jų nu­ma­ty­tų. Lie­pos mė­ne­sį da­ly­viai iš Run­da­lės, Ie­ca­vos ir Pak­ruo­jo ra­jo­nų rink­sis Lin­ku­vo­je, o rugp­jū­tį – Run­da­lė­je. Nea­be­jo­ja­me, kad da­ly­vių lau­kia ne ma­žiau įdo­mios veik­los ir įspū­džiai.