Naujojoje Akmenėje nebeliks dabartinės "Norfos"

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je pre­ky­bos cent­ras "Nor­fa" ne­pla­nuo­ja veik­ti, kai ša­lia esan­tys Spor­to rū­mai pa­virs griu­vė­siais.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je svars­to­mi Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to rū­mų per­tvar­ky­mo pla­nai. Koks li­ki­mas lau­kia su šiuo pa­sta­tu su­jung­to pre­ky­bos cent­ro "Nor­fa"?

Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to rū­mų prie­sta­tą, tin­ka­mą ant­rai žai­di­mų sa­lei, maž­daug prieš du de­šimt­me­čius nu­si­pir­ko "Nor­fos" įmo­nių gru­pė ir įkū­rė pre­ky­bos cent­rą.

"Pas­ta­tas jau yra sa­vo at­gy­ve­nęs", – sa­kė re­dak­ci­jai "Nor­fos" sa­vi­nin­kas Dai­nius Dun­du­lis. Įmo­nė ne­ke­ti­na pa­si­trauk­ti iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ir pla­nuo­se – nau­ja par­duo­tu­vė. D. Dun­du­lio duo­me­ni­mis, iš anks­to vis­ką su­pla­na­vus, įma­no­ma pa­sta­ty­ti maž­daug per 4 mė­ne­sius.