Naująją Švietimo centro vadovę apipylė klausimais

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Pe­da­go­gė Ra­sa Kelp­šie­nė at­sa­kė no­rė­ju­si pa­keis­ti dar­bo po­bū­dį, to­dėl kan­di­da­ta­vo ne į ko­kios nors mo­kyk­los di­rek­to­riaus, bet į Švie­ti­mo cent­ro va­do­vo po­stą.
Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rę, ja, lai­mė­ju­si vie­šą kon­kur­są, ta­po pe­da­go­gė Ra­sa Kelp­šie­nė. Iš Šiau­lių ra­jo­no į Jo­niš­kį at­vyks­tan­ti dirb­ti nau­jo­ji įstai­gos va­do­vė su­lau­kė ne­ma­žai klau­si­mų, ta­ry­bos na­rius do­mi­no, ko­dėl ji ne­ban­dė tap­ti ko­kios nors mo­kyk­los di­rek­to­re ir ar nea­tei­na tik la­bai trum­pam lai­kui, kol su­si­ras dar­bo sa­vo ra­jo­ne.

Ra­sa Kelp­šie­nė pri­si­sta­tė esan­ti pe­da­go­gė, nuo 1998-ųjų me­tų dir­ban­ti Meš­kui­čių (Šiau­lių ra­jo­nas) gim­na­zi­jo­je, anks­čiau – Nai­sių mo­kyk­lo­je. Ji Vil­niaus Uni­ver­si­te­te yra bai­gu­si is­to­ri­jos stu­di­jas.

Va­do­vė at­sklei­dė dieg­sian­ti nau­jo­vių: pla­nuo­ja­ma ge­rin­ti mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą, kur­sus de­rin­ti pa­gal mo­kyk­lų di­rek­to­rių stra­te­gi­nius pla­nus, di­din­ti psichologinės–pedagoginės pa­gal­bos priei­na­mu­mą, kad ji bū­tų tei­kia­ma ope­ra­ty­viai.

Ra­jo­no ta­ry­bos na­rės, ko­le­gės pe­da­go­gės Da­lia Ži­le­vi­čie­nė ir Vi­li­ja Bar­ta­šie­nė tei­ra­vo­si, ko­dėl ji pa­si­rin­ko kan­di­da­tuo­ti ne į ku­rios nors mo­kyk­los di­rek­to­riaus, bet į Švie­ti­mo cent­ro va­do­vo po­stą ir ar tai nė­ra lai­ki­na „sto­te­lė“, kol lai­mės kon­kur­są ki­toms pa­rei­goms užim­ti sa­vo ra­jo­ne ar­ba Šiau­lių mies­te.

Ra­sa Kelp­šie­nė at­sa­kė no­rė­ju­si pa­keis­ti dar­bo po­bū­dį, juo la­biau, kad bai­gia švie­ti­mo va­dy­bos ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas ir, įgi­ju­si nau­jų ži­nių, no­ri jas tie­sio­giai pri­tai­ky­ti. Apie ki­tą po­stą ji šiuo me­tu ne­gal­vo­jan­ti, nu­si­tei­ku­si dirb­ti bent pen­ke­rius me­tus, kiek trun­ka šios įstai­gos va­do­vo ka­den­ci­ja. Dirb­ti ji pra­de­da nuo bir­že­lio 3 die­nos.

Ta­ry­bos na­rys Kęs­tu­tis Ma­čiu­lis tei­ra­vo­si, ką di­rek­to­rė gal­vo­jan­ti apie ga­li­my­bę su­jung­ti dvi Jo­niš­kio ra­jo­no įstai­gas – Švie­ti­mo cent­rą su Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ru, – to­kia idė­ja bren­do praė­ju­sios ra­jo­no ta­ry­bos val­dan­čių­jų gal­vo­se.

R. Kelp­šie­nė at­sa­kė to­kio jun­gi­mo ne­pa­gei­dau­jan­ti, o jei­gu bū­tų toks po­li­ti­nis spren­di­mas, steng­tų­si, kad šios įstai­gos iš­lik­tų kaip at­ski­ri da­ri­niai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.