Naujai išrinktiems seniūnaičiams įteikti pažymėjimai

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Nau­jai iš­rink­tam 41 se­niū­nai­čiui įteik­ti pa­žy­mė­ji­mai.

Tre­čia­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je me­ro pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Grei­čius bei Tei­sės ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Jur­gi­ta Mic­kū­nė iš­kil­min­gai įtei­kė pa­žy­mė­ji­mus 2019 – 2023 me­tų ka­den­ci­jai iš­rink­tiems Sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų se­niū­nai­čiams. Jų pa­svei­kin­ti at­vy­ko se­niū­nai. Nau­jie­ji se­niū­nai­čiai bu­vo su­pa­žin­din­ti su tei­sė­mis ir pa­rei­go­mis, jiems pa­lin­kė­ta ge­ro dar­bo.

Iš vi­so į suei­gą su­si­rin­ko 41 se­niū­nai­tis. Jie iš­si­rin­ko ir sa­vo at­sto­vus į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jas.

Į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją de­le­guo­tas Al­fon­sas Ur­bo­na­vi­čius, Kur­šė­nų mies­to se­niū­ni­jos Cent­ro se­niū­nai­tis bei In­ga Ra­ma­naus­kie­nė, Kur­šė­nų mies­to se­niū­ni­jos Rin­gu­vė­nų se­niū­nai­tė.

O Al­vy­das Pet­ry­la, Gruz­džių se­niū­ni­jos Sa­vei­kių se­niū­nai­tis ir Ri­ta Ce­cer­vo­vė, Šiau­lių kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos Vo­ve­riš­kių se­niū­nai­tė de­le­guo­ti į An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.