„Spalvotos dainos“ su svečiais iš Italijos, Graikijos ir Ispanijos

„Spalvotos dainos“ su svečiais iš Italijos, Graikijos ir Ispanijos

„Spal­vo­tos dai­nos“ su sve­čiais iš Ita­li­jos, Grai­ki­jos ir Is­pa­ni­jos

Ge­gu­žės 7 die­ną Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jo­je lan­kė­si tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Spal­vo­tos dai­nos“ par­tne­riai iš Ita­li­jos (Si­ci­li­ja), Is­pa­ni­jos (Gran Ka­na­ri­ja), Grai­ki­jos (Kre­ta) mo­kyk­lų. Pro­jek­te gim­na­zi­ja da­ly­vau­ja nuo 2016 me­tų. Sve­čiai su­si­do­mė­ję da­ly­va­vo kruopš­čiai su­pla­nuo­to­se veik­lo­se bei me­ni­nio ug­dy­mo pa­mo­ko­se. Be­veik 30 mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų iš už­sie­nio vals­ty­bių vi­są sa­vai­tę kar­tu su mū­sų gim­na­zi­jos bend­ruo­me­ne mo­ky­sis ir gy­vens Lie­tu­vo­je.

Pro­jek­to da­ly­viai da­ly­va­vo Šiau­lių mies­to bul­va­rų vit­ri­no­se eks­po­nuo­ja­mų pro­jek­to dai­lės dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je bei skve­re­ly­je prie Sa­vi­val­dy­bės vy­ku­sio­je me­ni­nė­je ak­ci­jo­je „Ma­no žy­mė pa­sau­lio dro­bė­je“. Me­ni­nės ak­ci­jos pa­va­di­ni­mas sie­ja­mas su M. K. Čiur­lio­nio kū­ry­ba.

Su­si­do­mė­ju­si gar­saus poe­to ir kom­po­zi­to­riaus kū­ry­ba, gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė pa­ren­gė ap­lin­ko­sau­gi­nio švie­ti­mo pro­jek­tą, ku­riuo ska­ti­na kont­ro­liuo­ti ap­lin­kai da­ro­mą įta­ką. Ren­gi­nio me­tu praei­viams bu­vo iš­da­ly­ta 100 in­for­ma­ci­nių lanks­ti­nu­kų, ku­riuo­se pri­sta­ty­ti gim­na­zi­jo­je at­lik­tų ap­lin­kos būk­lės ty­ri­mų re­zul­ta­tai (dir­vo­že­mio, nit­ra­tų).

Da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je bu­vo kvie­čia­ma pi­lie­ti­nio pro­jek­to „Do­va­na Lie­tu­vai“ tink­la­la­py­je. Pi­lie­ti­nio pro­jek­to idė­ja – pa­do­va­no­ti po ge­rą dar­bą sa­vo ša­liai ir taip drau­ge kur­ti šau­nes­nę Lie­tu­vą.

Do­va­na ska­ti­no su­sto­ti, at­si­kvėp­ti ir nu­si­šyp­so­ti. Pie­tau­ti sku­ban­tys šiau­lie­čiai su­sto­ję klau­sė­si gim­na­zis­tų ir sve­čių at­lie­ka­mų lie­tu­vių, is­pa­nų, ita­lų, grai­kų liau­dies dai­nų. Šok­ti kvie­tė mu­zi­kan­to iš Is­pa­ni­jos (Gran Ka­na­ri­ja) He­ri­ber­to Cruz ir mo­ki­nių at­lie­ka­mi kū­ri­niai.

Džiaugs­min­gą pir­ma­die­nio pie­tų per­trau­ką mies­tie­čiams su­ren­gė ren­gi­nį ve­dę mo­ky­to­ja Rai­mon­da Sli­žie­nė ir IIIb gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nys Ar­nas Ši­mai­tis.

Po kon­cer­to atė­jo me­tas dai­lės te­ra­pi­jai: da­ly­viai ta­pė eko­lo­giš­ko­mis prie­mo­nė­mis, džiau­gė­si bend­ru dar­bu ir ma­lo­niu bend­ra­vi­mu.

As­ta Vai­čiū­nie­nė, Šiau­lių Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo ir pa­gal­bos sky­riaus ve­dė­ja

Gim­na­zi­jos nuo­tr.