Mokiniai prisidėjo ne tik eurais

Mokiniai prisidėjo ne tik eurais

Mo­ki­niai pri­si­dė­jo ne tik eu­rais

Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je vy­ko mo­ki­nių sa­vi­val­dų kon­fe­ren­ci­ja „Sa­vi­val­da 360°“, ku­rio­je su­si­rin­ko sa­vi­val­dų at­sto­vai iš mies­to gim­na­zi­jų bei pro­gim­na­zi­jų. Kon­fe­ren­ci­jos me­tu veik­la vy­ko dar­bo gru­pė­se: ko­mu­ni­ka­ci­jos (Lu­kas Alu­zas), idė­jų ge­ne­ra­vi­mo (Ži­vi­lė Spū­dy­tė-Žvė­rū­na), pi­lie­tiš­ku­mo (Faus­ta Roz­ny­tė), so­cia­li­nės veik­los (Mo­ni­ka Šal­ty­tė). Bend­rą pa­skai­tą apie šių die­nų „inf­luen­ce­rius“ ve­dė Li­na Lu­ky­tė.

Pris­ta­ty­tas lapkričio–balandžio mė­ne­siais vy­kęs Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mo­ki­nių sei­mo or­ga­ni­zuo­tas so­cia­li­nis mies­to gim­na­zi­jų pro­jek­tas „Pa­do­va­nok pa­sa­ką“. Prie šio pro­jek­to iš­pil­dy­mo pri­si­dė­jo net 6 mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­los – Gruz­džių, Lie­po­rių, Šiau­lių uni­ver­si­te­to, Sau­liaus Son­dec­kio, Si­mo­no Dau­kan­to, Didžd­va­rio gim­na­zi­jos bei Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos Šiau­lių mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cent­ras. Iš vi­so bu­vo su­rink­ta 356,21 eu­ro, už ku­riuos bus nu­pirk­tos do­va­nė­lės ma­žie­siems vai­kų na­mų gy­ven­to­jams.

Gim­na­zi­jos do­va­no­jo ne tik pi­ni­gus, bet ir ap­si­lan­ky­mus Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vai­kų glo­bos na­muo­se, skai­tė pa­sa­kas vai­kams, kar­tu žai­dė. Kiek­vie­no ap­si­lan­ky­mo me­tu vai­kai ga­vo už­duo­tį – nu­pieš­ti mėgs­ta­miau­sią sa­vo pa­sa­ką. Šiuo me­tu pie­ši­niai yra eks­po­nuo­ja­mi Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je.

Ma­ri­ja Mil­vy­dė Ta­mu­ty­tė

Mo­kyk­los nuo­tr.

Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je vy­ko mo­ki­nių sa­vi­val­dos kon­fe­ren­ci­ja.