Mainų diena „Vėl kartu: 120 minučių“

Mainų diena „Vėl kartu: 120 minučių“

Mai­nų die­na „Vėl kar­tu: 120 mi­nu­čių“

Ge­gu­žės 9 die­ną Šiau­lių Didžd­va­rio ir J. Ja­no­nio gim­na­zi­jos su­ren­gė mai­nų die­ną „Vėl kar­tu: 120 mi­nu­čių“. Ren­gi­nys skir­tas Didžd­va­rio gim­na­zi­jos 120 ju­bi­lie­jui. Šia pro­ga vy­ko gim­na­zis­tų mai­nai – Didžd­va­rio gim­na­zi­ja vie­nai die­nai vėl ta­po mer­gai­čių gim­na­zi­ja, o J. Ja­no­nio – ber­niu­kų gim­na­zi­ja.

120 mi­nu­čių (4 pa­mo­kos po 30 mi­nu­čių) bu­vo skir­ta mer­gi­nų iš dvie­jų se­niau­sių mies­to gim­na­zi­jų bend­ram dar­bui, in­te­rak­ty­viam mo­ky­mui­si. Vi­sų da­ly­kų pa­mo­ko­se pa­grin­di­nis dė­me­sys skir­tas ko­man­di­niam, gru­pi­niam dar­bui, mo­kė­ji­mo mo­ky­tis kom­pe­ten­ci­jų gi­li­ni­mui.

Mer­gi­nos ty­ri­nė­jo, at­li­ko kū­ry­bi­nes už­duo­tis, spren­dė ma­te­ma­ti­nes mįs­les, eks­pe­ri­men­ta­vo. Pri­si­min­ta Mer­gai­čių gim­na­zi­jos is­to­ri­ja, mo­ki­nės su­si­pa­ži­no su tai­syk­lė­mis, ku­rių jų bend­raam­žės tu­rė­jo lai­ky­tis mo­kyk­lo­je prieš šimt­me­tį, vė­liau įgy­tas ži­nias pa­si­tik­ri­no Pro­tų mū­šy­je.

Mai­nų die­ną už­bai­gė bend­ras mer­gai­čių šo­kis Vil­niaus gat­vė­je.

Ra­sa Zvil­nai­tė, Ne­for­ma­laus ug­dy­mo mo­ky­to­ja (Šiau­lių Didžd­va­rio gim­na­zi­ja)

Mo­kyk­los nuo­tr.

Ren­gi­nio aki­mir­kos.