Dailės olimpiadoje laimėta pirmoji vieta

Dailės olimpiadoje laimėta pirmoji vieta

Dai­lės olim­pia­do­je lai­mė­ta pir­mo­ji vie­ta

Šiau­lių Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos IIIm kla­sės mo­ki­nės Ari­tos Ja­nu­šy­tės dar­bas „Prap­lo­vi­mas“ Šiau­lių mies­to 8–12 kla­sių mo­ki­nių dai­lės olim­pia­do­je pel­nė pir­mą­ją vie­tą.

Trip­ti­ke au­to­rė vaiz­duo­ja kon­ve­je­rius, ku­riais ke­liau­ja vie­no­di gy­viai. Jų minkš­tas sme­ge­nis leng­vai „ati­da­ri­nė­ja“ so­vie­ti­nės pro­pa­gan­dos šu­lai ir kei­čia mąs­ty­mą. Pie­ši­niuo­se ga­li­me įžvelg­ti lai­ko­tar­pį nuo so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos pra­džios (KGB, R. Ka­lan­tos lieps­nų, lais­vo žo­džio drau­di­mų) iki pir­mų­jų mi­tin­gų ir ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo. 17-me­tė au­to­rė „sme­ge­nų plo­vi­mo“ pa­da­ri­nius ma­to ir šian­die­nos gy­ve­ni­me. Pie­ši­niuo­se gim­na­zis­tė su­tei­kia vil­tį, kad jau­no­ji kar­ta at­si­kra­to tam­saus Lie­tu­vos is­to­ri­jos pe­rio­do pa­da­ri­nių.

Mo­kyk­los inf.

Ari­tos JA­NU­ŠY­TĖS pieš.

Ari­tos Ja­nu­šy­tės trip­ti­kas „Prap­lo­vi­mas“