Iš mokyklos suolo – į sceną

As­me­ni­nė nuo­tr.
Ra­po­las Kęs­tu­tis Meš­kaus­kas pui­kiai jau­čia­si sce­no­je.
Še­du­vie­tis Ra­po­las Kęs­tu­tis Meš­kaus­kas Šiau­lių Lie­po­rių gim­na­zi­jo­je pra­dės vie­nuo­lik­tą kla­sę. Nors jau­nuo­liui tik 16 me­tų, te­le­vi­zi­jos ka­me­ros, il­gos re­pe­ti­ci­jos ir sce­na Ra­po­lui ta­po kas­die­ny­be. Pats įsi­min­ti­niau­sias pa­si­ro­dy­mas jam bu­vo Lie­tu­vos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos inaug­ra­ci­jo­je.

Neį­kai­no­ja­ma pa­tir­tis

Ra­po­las mu­zi­kuo­ti pra­dė­jo bū­da­mas vos 4 me­tu­kų. Abe­jo­nių dėl mu­zi­kos vai­ki­nui kil­da­vo daug, ta­čiau mes­ti nie­ka­da ne­no­rė­jo: "Mu­zi­ką vi­sa­da lai­kiau sa­vo ho­biu, to­dėl tu­rė­jau ga­li­my­bių iš­ban­dy­ti sa­ve ir ki­to­se sri­ty­se".

Vai­ki­nas gro­ja triū­ba, tri­mi­tu, trom­bo­nu, smui­ku, pia­ni­nu ir gi­ta­ra, ta­čiau la­biau­siai mėgs­ta gro­ti gi­ta­ra ir dai­nuo­ti.

Jau­nuo­lio gy­ve­ni­mas ap­si­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis, kai su ma­ma Au­re­li­ja nu­spren­dė da­ly­vau­ti LRT te­le­vi­zi­jos pro­jek­te "Du bal­sai – vie­na šir­dis". Jau po pir­mo­jo pa­si­ro­dy­mo su­ža­vė­ję ko­mi­si­ją ir žiū­ro­vus, jie nu­ke­lia­vo iki pro­jek­to fi­na­lo, ku­ria­me užė­mė 3-iąją vie­tą.

Vie­ną pro­jek­tą kei­tė ki­tas. Pro­jek­to "Dvi kar­tos" or­ga­ni­za­to­riai pa­ste­bė­jo Ra­po­lo ta­len­tą bei po­ten­cia­lą, to­dėl pa­kvie­tė da­ly­vau­ti kar­tu su gru­pe "Vai­ras".

Pa­mo­kas bei lai­ką mo­kyk­lo­je jau­nuo­lis iš­kei­tė į var­gi­nan­čias, ta­čiau la­bai daug pa­tir­ties su­tei­kian­čias re­pe­ti­ci­jas. Ir da­bar jis daug lai­ko ski­ria mu­zi­kai, re­pe­tuo­ja. "La­bai pa­si­kei­tė po­žiū­ris ir mąs­ty­mas, pra­dė­jau la­biau ver­tin­ti gy­ve­ni­mo su­tei­kia­mas ga­li­my­bes", – sa­ko vai­ki­nas. Jis džiau­gia­si, kad pra­leis­tos pa­mo­kos di­de­lių pro­ble­mų ne­su­kė­lė, o mo­ky­to­jai ir drau­gai pa­lai­kė jį po kiek­vie­no pa­si­ro­dy­mo.

Kri­ti­kos strė­lių ne­bi­jo

Pa­si­ro­dy­ti te­le­vi­zi­jo­je, kai ma­to vi­sa Lie­tu­va – ne­men­kas iš­šū­kis jau­nuo­liui, nes žmo­nės daž­nai ko­men­tuo­ja pa­si­ro­dy­mus in­ter­ne­te. Daž­nai su­lau­kia­ma ne tik pa­gy­rų, bet ir kri­ti­kos.

"Su­lau­kęs kri­ti­kos, dir­bu dar dau­giau, o po kiek­vie­no pa­si­ro­dy­mo rei­kia ruoš­tis ki­tam, nė­ra lai­ko at­si­pa­lai­duo­ti," – sa­ko vai­ki­nas.

Ra­po­las kar­tu su ma­ma kvie­čia­mi dai­nuo­ti įvai­rio­se šven­tė­se. Due­tas jau pa­si­ro­dė Kol­dū­nų šven­tė­je Vi­duk­lė­je, Kar­py­nė­je vyks­tan­čio­je šven­tė­je "Kur tu, kar­pi?". Kai kal­bė­jo­mės, dar lau­kė va­sa­ros už­baig­tu­vių šven­tė­je Mie­žiš­kiuo­se "At­sis­vei­ki­ni­mas su gand­rais", Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio inau­gu­ra­ci­ja bei kon­cer­tas Laz­di­juo­se, skir­tas Bal­ti­jos ke­lio tris­de­šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti.

Ta­čiau Ra­po­lui pa­ts įsi­min­ti­niau­sias ir la­biau­siai jau­din­tis pri­ver­tęs pa­si­ro­dy­mas – Lie­tu­vos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos inaugu­ra­ci­jo­je.

"Kai ga­vo­me kvie­ti­mą dai­nuo­ti Pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­jo­je, tai bu­vo tik­rai la­bai įsi­min­ti­nas įvy­kis, is­to­ri­nė ga­li­my­bė, ku­rios pra­leis­ti  ne­ga­lė­jau. Pats inau­gu­ra­ci­jos po­ky­lis bu­vo įdo­mi pa­tir­tis. Da­ly­vau­ti kar­tu su 2 000 žmo­nių, ku­rie yra vie­naip ar ki­taip nu­si­pel­nę Lie­tu­vai, tik­rai pa­da­rė di­de­lį įspū­dį. La­bai jau­di­nau­si dai­nuo­da­mas, nes jau­čiau di­de­lę at­sa­ko­my­bę at­sto­vau­ti Šiau­lių ap­skri­čiai ir dėl to, jog šis pa­si­ro­dy­mas ga­li nu­lem­ti ma­no mu­zi­ki­nę atei­tį," – pa­sa­ko­ja jau­nuo­lis.

Pag­rin­di­nis Ra­po­lo sie­kis šiuo me­tu – baig­ti mo­kyk­lą ir įsto­ti į uni­ver­si­te­tą.

"Ži­no­ma, po mo­kyk­los tę­siu mu­zi­kos kar­je­rą, ta­čiau pla­nuo­ju baig­ti žur­na­lis­ti­kos moks­lus. La­biau­siai no­rė­čiau orien­tuo­tis į vaiz­do ar­ba gar­so raiš­ką. Ma­no sva­jo­nė – dirb­ti te­le­vi­zi­jo­je ar­ba ves­ti ra­di­jo lai­das, panau­do­ti sa­vo bal­so ga­li­my­bes mak­si­ma­liai. Taip pat ti­kiuo­si, jog pa­vyks dar­bą de­rin­ti su mu­zi­ka, nes ma­nau, kad jie pa­pil­do vie­nas ki­tą", – sa­ko vai­ki­nas.

Da­ly­vau­ti kar­tu su 2 000 žmo­nių, ku­rie yra vie­naip ar ki­taip nu­si­pel­nę Lie­tu­vai, tik­rai pa­da­rė di­de­lį įspū­dį.