Iš mokyklos suolo – į sceną

As­me­ni­nė nuo­tr.
Ra­po­las Kęs­tu­tis Meš­kaus­kas pui­kiai jau­čia­si sce­no­je.
Še­du­vie­tis Ra­po­las Kęs­tu­tis Meš­kaus­kas Šiau­lių Lie­po­rių gim­na­zi­jo­je pra­dės vie­nuo­lik­tą kla­sę. Nors jau­nuo­liui tik 16 me­tų, te­le­vi­zi­jos ka­me­ros, il­gos re­pe­ti­ci­jos ir sce­na Ra­po­lui ta­po kas­die­ny­be. Pats įsi­min­ti­niau­sias pa­si­ro­dy­mas jam bu­vo Lie­tu­vos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos inaug­ra­ci­jo­je.

Neį­kai­no­ja­ma pa­tir­tis

Ra­po­las mu­zi­kuo­ti pra­dė­jo bū­da­mas vos 4 me­tu­kų. Abe­jo­nių dėl mu­zi­kos vai­ki­nui kil­da­vo daug, ta­čiau mes­ti nie­ka­da ne­no­rė­jo: "Mu­zi­ką vi­sa­da lai­kiau sa­vo ho­biu, to­dėl tu­rė­jau ga­li­my­bių iš­ban­dy­ti sa­ve ir ki­to­se sri­ty­se".

Vai­ki­nas gro­ja triū­ba, tri­mi­tu, trom­bo­nu, smui­ku, pia­ni­nu ir gi­ta­ra, ta­čiau la­biau­siai mėgs­ta gro­ti gi­ta­ra ir dai­nuo­ti.

Jau­nuo­lio gy­ve­ni­mas ap­si­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis, kai su ma­ma Au­re­li­ja nu­spren­dė da­ly­vau­ti LRT te­le­vi­zi­jos pro­jek­te "Du bal­sai – vie­na šir­dis". Jau po pir­mo­jo pa­si­ro­dy­mo su­ža­vė­ję ko­mi­si­ją ir žiū­ro­vus, jie nu­ke­lia­vo iki pro­jek­to fi­na­lo, ku­ria­me užė­mė 3-iąją vie­tą.

Vie­ną pro­jek­tą kei­tė ki­tas. Pro­jek­to "Dvi kar­tos" or­ga­ni­za­to­riai pa­ste­bė­jo Ra­po­lo ta­len­tą bei po­ten­cia­lą, to­dėl pa­kvie­tė da­ly­vau­ti kar­tu su gru­pe "Vai­ras".

Pa­mo­kas bei lai­ką mo­kyk­lo­je jau­nuo­lis iš­kei­tė į var­gi­nan­čias, ta­čiau la­bai daug pa­tir­ties su­tei­kian­čias re­pe­ti­ci­jas. Ir da­bar jis daug lai­ko ski­ria mu­zi­kai, re­pe­tuo­ja. "La­bai pa­si­kei­tė po­žiū­ris ir mąs­ty­mas, pra­dė­jau la­biau ver­tin­ti gy­ve­ni­mo su­tei­kia­mas ga­li­my­bes", – sa­ko vai­ki­nas. Jis džiau­gia­si, kad pra­leis­tos pa­mo­kos di­de­lių pro­ble­mų ne­su­kė­lė, o mo­ky­to­jai ir drau­gai pa­lai­kė jį po kiek­vie­no pa­si­ro­dy­mo.

Kri­ti­kos strė­lių ne­bi­jo

Pa­si­ro­dy­ti te­le­vi­zi­jo­je, kai ma­to vi­sa Lie­tu­va – ne­men­kas iš­šū­kis jau­nuo­liui, nes žmo­nės daž­nai ko­men­tuo­ja pa­si­ro­dy­mus in­ter­ne­te. Daž­nai su­lau­kia­ma ne tik pa­gy­rų, bet ir kri­ti­kos.

"Su­lau­kęs kri­ti­kos, dir­bu dar dau­giau, o po kiek­vie­no pa­si­ro­dy­mo rei­kia ruoš­tis ki­tam, nė­ra lai­ko at­si­pa­lai­duo­ti," – sa­ko vai­ki­nas.

Ra­po­las kar­tu su ma­ma kvie­čia­mi dai­nuo­ti įvai­rio­se šven­tė­se. Due­tas jau pa­si­ro­dė Kol­dū­nų šven­tė­je Vi­duk­lė­je, Kar­py­nė­je vyks­tan­čio­je šven­tė­je "Kur tu, kar­pi?". Kai kal­bė­jo­mės, dar lau­kė va­sa­ros už­baig­tu­vių šven­tė­je Mie­žiš­kiuo­se "At­sis­vei­ki­ni­mas su gand­rais", Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio inau­gu­ra­ci­ja bei kon­cer­tas Laz­di­juo­se, skir­tas Bal­ti­jos ke­lio tris­de­šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti.

Ta­čiau Ra­po­lui pa­ts įsi­min­ti­niau­sias ir la­biau­siai jau­din­tis pri­ver­tęs pa­si­ro­dy­mas – Lie­tu­vos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos inaugu­ra­ci­jo­je.

"Kai ga­vo­me kvie­ti­mą dai­nuo­ti Pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­jo­je, tai bu­vo tik­rai la­bai įsi­min­ti­nas įvy­kis, is­to­ri­nė ga­li­my­bė, ku­rios pra­leis­ti  ne­ga­lė­jau. Pats inau­gu­ra­ci­jos po­ky­lis bu­vo įdo­mi pa­tir­tis. Da­ly­vau­ti kar­tu su 2 000 žmo­nių, ku­rie yra vie­naip ar ki­taip nu­si­pel­nę Lie­tu­vai, tik­rai pa­da­rė di­de­lį įspū­dį. La­bai jau­di­nau­si dai­nuo­da­mas, nes jau­čiau di­de­lę at­sa­ko­my­bę at­sto­vau­ti Šiau­lių ap­skri­čiai ir dėl to, jog šis pa­si­ro­dy­mas ga­li nu­lem­ti ma­no mu­zi­ki­nę atei­tį," – pa­sa­ko­ja jau­nuo­lis.

Pag­rin­di­nis Ra­po­lo sie­kis šiuo me­tu – baig­ti mo­kyk­lą ir įsto­ti į uni­ver­si­te­tą.

"Ži­no­ma, po mo­kyk­los tę­siu mu­zi­kos kar­je­rą, ta­čiau pla­nuo­ju baig­ti žur­na­lis­ti­kos moks­lus. La­biau­siai no­rė­čiau orien­tuo­tis į vaiz­do ar­ba gar­so raiš­ką. Ma­no sva­jo­nė – dirb­ti te­le­vi­zi­jo­je ar­ba ves­ti ra­di­jo lai­das, panau­do­ti sa­vo bal­so ga­li­my­bes mak­si­ma­liai. Taip pat ti­kiuo­si, jog pa­vyks dar­bą de­rin­ti su mu­zi­ka, nes ma­nau, kad jie pa­pil­do vie­nas ki­tą", – sa­ko vai­ki­nas.

Da­ly­vau­ti kar­tu su 2 000 žmo­nių, ku­rie yra vie­naip ar ki­taip nu­si­pel­nę Lie­tu­vai, tik­rai pa­da­rė di­de­lį įspū­dį.

Komentarai

jocis    Šeš, 2019-08-31 / 21:56
man kazkaip negraziai susiziurejo filmas is vidukles, deja. as ne specialistas, bet juo niekada ir nebusiu
Nuomonė    Ant, 2019-09-03 / 20:08
Mano subjektyvia nuomone, nebus iš jo nei dainininko, nei muzikanto, nei laidų vedėjo. Tiesiog nėra charizmos. Netampykit, miela mama, po renginius savaitgaliais, leiskit mokytis, ilsėtis, būti su bendraamžiais. Savo neišsipildžiusių svajonių nereiktų permesti vaikams.
Romas    Tre, 2019-09-04 / 18:18
Dainuok, veik ką nori! Tai tik pradžia! Niekada neskaityk komentarų ! Labai palaikėm tave projekte!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.