Mokyklas baigia beveik 24 tūkstančiai abiturientų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Rodos, neseniai nuskambėjo paskutinis skam­butis, o jau egzaminai išlaikyti. Nuotraukoje - Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos paskutinio skambučio šventės akimirka.

Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se abi­tu­rien­tams šią sa­vai­tę skam­ba pa­sku­ti­nis skam­bu­tis. Šiais me­tais bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las bai­gia 23,7 tūks­tan­čio abi­tu­rien­tų.

Per­nai su mo­kyk­la at­si­svei­ki­no dau­giau nei 25 tūks­tan­čiai dvy­lik­to­kų ir gim­na­zis­tų. Pa­na­šiai tiek pat abi­tu­rien­tų mo­kyk­las bai­gė ir už­per­nai.

Nus­kam­bė­jus pa­sku­ti­niam skam­bu­čiui, abi­tu­rien­tams pa­grin­di­nė bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja mo­kyk­lo­se dar truks iki bir­že­lio 20 die­nos.

No­rint gau­ti bran­dos ates­ta­tą, šie­met rei­kia iš­lai­ky­ti pri­va­lo­mą lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei dar vie­ną pa­si­rink­tą bran­dos eg­za­mi­ną. Pri­va­lo­mas lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nas vyks bir­že­lio 1 die­ną, šeš­ta­die­nį.

Susijusios naujienos