Miesto parko telkinyje nuskandinti kačiukai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Cent­ri­nio Šiau­lių mies­to par­ko van­dens tel­ki­ny­je po­li­ci­jai ge­rai ži­no­mas as­muo už de­šim­ties eu­rų at­ly­gį nu­skan­di­no du ką tik atvestus ka­čiu­kus. Vy­ro lau­kia teis­mas.
Dvi šiau­lie­tės, vaikš­čio­da­mos po cent­ri­nį Šiau­lių mies­to par­ką, čia esan­čio van­dens tel­ki­nio pa­kraš­ty­je pa­ma­tė už­riš­tą me­džia­gi­nį mai­šą su dviem ne­gy­vais ka­čiu­kais. Net­ru­kus po­li­ci­ja su­lai­kė smur­tau­to­ją.

Pa­si­pik­ti­nu­sios žiau­riu el­ge­siu su gy­vū­nais, mo­te­rys krei­pė­si į po­li­ci­ją.

Bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai vaikš­čio­jo ra­di­nio mik­ro­ra­jo­ne, bend­ra­vo su čia gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis ir pa­ma­žu pra­dė­jo ryš­kė­ti nu­si­kals­ta­mos vei­kos sce­na­ri­jus.

At­si­ra­do gy­ven­to­jų, pa­ste­bė­ju­sių, kad din­go vie­na­me Vai­di­lu­tės gat­vė­je esan­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nu­si ka­tė, ku­ri  turėjo atsivesti ka­čiu­kų.

Po­li­ci­jos ty­rė­jai ap­si­lan­kė pas ta­me na­me gy­ve­nan­čią mo­te­rį, ku­ri pri­pa­ži­no, kad jos ka­tė at­si­ve­dė ke­tu­ris ka­čiu­kus: vie­nas dėl silp­nos svei­ka­tos nugvėsė, vie­ną ji pa­do­va­no­ju­si kai­my­nei, o va dvie­jų ne­tu­rė­ju­si, kur dė­ti. Ka­tę ji iš­ve­žu­si į kai­mą, o štai ka­čiu­kus kur nors pri­glaus­ti vie­nų iš­ger­tu­vių me­tu pa­pra­šiu­si 41 me­tų su­gė­ro­vą.

Už sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą jau du kar­tus teis­tas Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas už at­ly­gį su­ti­ko paim­ti ka­čiu­kus, bet kur pa­dė­ti, ne­gal­vo­jo – tuo­kart la­bai rei­kė­jo pi­ni­gų al­ko­ho­liui.

Ga­vęs 10 eu­rų, vy­ras ap­si­džiau­gė, o pro­ble­mą iš­spren­dė, ka­čiu­kus su­kiš­da­mas į pa­gal­vės už­val­ka­lą ir įmes­da­mas juos į ne­to­lie­se esan­tį van­dens tel­ki­nį.

Prieš me­tus baus­mę už žmo­gaus per­dū­ri­mą bai­gęs at­lik­ti vy­ras da­bar tu­rės iš­klau­sy­ti teis­mo spen­di­mą dėl žiau­raus el­ge­sio su gy­vū­nais.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to vie­šuo­sius dar­bus ar­ba bau­dą, ar­ba areš­tą, ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki vie­ne­rių me­tų.