Meldėsi Kryžių kalno atlaiduose

Ine­sės RAT­NI­KAI­TĖS nuo­tr.
Šv. mi­šios au­ko­tos kop­ly­čio­je, ku­rio­je 1993 me­tais mel­dė­si šven­ta­sis po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II.

Kry­žių kal­ne vy­ko tra­di­ci­niai at­lai­dai, ti­kin­čiuo­sius su­bu­rian­tys pa­sku­ti­nį­jį lie­pos sa­vait­ga­lį.

Sek­ma­die­nį po šv. mi­šių au­kos ke­lių šim­tų ti­kin­čių­jų ei­se­na Kry­žių kal­ną nuo Šiau­lių ka­ted­ros pa­sie­kė pės­čio­mis.

Pi­lig­ri­mys­tei va­do­va­vo Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis. Ei­da­mi per Šiau­lius mal­di­nin­kai gie­do­jo, o už mies­to ri­bos pra­dė­jo ro­ži­nio mal­dą, jai va­do­va­vo Šiau­lių ka­ted­ros kle­bo­nas ku­ni­gas Egi­di­jus Venc­kus. Tarp­tau­ti­nis ro­ži­nis kal­bė­tas lie­tu­vių, len­kų, ita­lų ir is­pa­nų kal­bo­mis.

Šv. mi­šios bu­vo au­ko­ja­mos prie Kry­žių kal­no sto­vin­čio­je kop­ly­čio­je, ku­rio­je 1993 me­tais mel­dė­si šven­ta­sis po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II.

Šv. mi­šių eu­cha­ris­ti­jai va­do­va­vo Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis, kon­ce­leb­ra­vo vys­ku­pai Ri­man­tas Nor­vi­la, Arū­nas Po­niš­kai­tis, Kęs­tu­tis Kė­va­las, Al­gir­das Ju­re­vi­čius, Li­nas Va­dop­ja­no­vas, ar­ki­vys­ku­pas eme­ri­tas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius, apaš­ta­liš­ko­sios nun­cia­tū­ros nun­ci­jaus sek­re­to­rius ku­ni­gas Chris­top­her T. Was­hing­ton, Ry­gos ar­ki­vys­ku­pi­jos aug­zi­lia­ras And­ris Kra­va­lis, Be­ne­dik­ti­nų vie­nuo­ly­no So­les­mo Šv. Pet­ro vie­nuo­ly­no aba­tas Pi­ly­pas Du­pont.

Gie­do­jo Dai­nius Pui­šys ir Ra­sa Ju­zu­ko­ny­tė, kon­cert­meis­te­rė Auš­ra Mo­tu­zie­nė.

Kry­žių kal­no at­lai­dai pra­si­dė­jo šeš­ta­die­nį va­ka­ri­ne vi­gi­li­ja.

Į vi­gi­li­ją su­si­rin­ko mal­di­nin­kai iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų. Šei­mos iš ne­to­lie­se vyks­tan­čios Šiau­lių jė­zui­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos Šei­mų sto­vyk­los pa­ruo­šė ir ins­ce­ni­za­vo Kry­žiaus ke­lio mąs­ty­mus.

Kry­žiaus ke­liui ap­link Kry­žių kal­ną va­do­va­vo vys­ku­pas E. Bar­tu­lis.

Kry­žiaus kal­ną juo­sia ke­tu­rio­li­ka Kry­žiaus ke­lio sto­čių, jas iš­dro­žė tau­to­dai­li­nin­kas Vy­tau­tas Ule­vi­čius.

Kry­žių kal­no at­lai­dai bu­vo at­gai­vin­ti 1997 me­tais įkū­rus Šiau­lių vys­ku­pi­ją.

Komentarai

Taigi    Ant, 2019-07-30 / 16:55
stebint kaip kiekvienais metais mažėja dalyvaujančių žmonių, kitais, arba dar kitais metais po koplyčia bus daugiau, nei šalia jos ;)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos